Mgr. Martin Brtko, PhD.

Contact

Address

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Moyzesova 9
040 01 Košice

Department of British and American Studies
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts
Moyzesova 9, 040 01 Košice

E-mail

martin.brtko@upjs.sk

Room Number

133

**NOVINKA – VYŠLO V JÚNI 2020
SLOVENSKÝ PREKLAD DIELA VÝZNAMNÉHO ŠVAJČIARSKEHO MYSLITEĽA A VIZIONÁRA, KTORÝ MEDZI PRVÝMI ZÁSADNE PRISPEL K REFORME DIVADLA NA ZAČIATKU 20. STOROČIA.

APPIA, Adolphe: Dielo živého umenia. Doslov Denis Bablet. Z francúzštiny preložil Martin Brtko. Bratislava, VEDA 2020, 208 s. ISBN 978–80–224–1810–2.
(Súčasťou publikácie je štúdia BABLET, Denis. Adolphe Appia – umenie, revolta a utópia.)**

****COURS (LS 2019/2020)**

Jazykové spôsobilosti II (Francúzsky jazyk)
Jazykové spôsobilosti 2 – francúzsky jazyk
Francúzsky jazyk pre filológov 2
Terminológia teórie práva a preklad (Francúzsky jazyk)
Súčasná francúzština – politický jazyk**

MAIN FIELDS OF RESEARCH
Traduction, histoire, transferts culturels

CONTRATS DE RECHERCHE // GRANTY A PROJEKTY

VEGA 1/0837/14 Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína (vedúca riešiteľka projektu doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.)

VEGA 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR. (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu) (vedúca projektu PhDr. Bohumila Ferenčuhová, CSc.), január 2009 – december 2011

VEGA 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém (vedúca projektu PhDr. Bohumila Ferenčuhová, CSc.)

APVV/SK-FR-0027–09 Slovensko, paradigma vzniku viacnásobných európskych identít: konvergencie medzi Slovenskom, Francúzskom a Nemeckom // Slovakia, Paradigm of the Emergence of multiple European Identities, Convergences among Slovakia, France and Germany (vedúci projektu doc. Jean-Louis Georget, PhD. – PhDr. Bohumila Ferenčuhová, CSc.)

PUBLICATIONS

ABC01 BRTKO, Martin: La revue Elán de Ján Smrek comme lieu de médiation culturelle slovaco-française. Le rêve bergsonien d’un combattant-gentleman. In MARÈS, Antoine (dir.). La France et l‘Europe centrale : médiateurs et médiations. – Paris : Institut d‘études slaves, 2015, s. 293–306. – ISBN 978–2–7204–0538–9.

ABC02 BRTKO, Martin: Pamätník v Darney ako miesto pamäti. In HLAVAČKA, Milan – MARÉS, Antoine – POKORNÁ, Magdaléna. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. – Praha : Historický ústav AV ČR, 2011, s. 375–391. ISBN 978–80–7286–186–6.

ABD01 BRTKO, Martin: Vplyvy francúzskeho kultúrneho prostredia na dozrievanie predstaviteľov slovenskej inteligencie v medzivojnovom období. In FERENČUHOVÁ, Bohumila et al. Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918–1938. 1.vydanie. – Bratislava : Historický ústav SAV, 2012, s. 175–196. ISBN 978–80–971189–0–7.

AED01 BRTKO, Martin: Ján Oberuč (1902 – 1956). In OBERUČ, Ján. Matej Bel – pietista na Slovensku v 18. storočí. – odb. red. Rastislav Kožiak. – Bratislava : Chronos, 2002, s. 107–118. – ISBN 80–89027–04–0.

SÉJOURS DE RECHERCHE /FORMATION

Paris, Prague, Florence, Saint-Étienne, Grenoble, Sèvres, La Rochelle

AUTRES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Traducteur expert, langue française (Traducteur inscrit au Registre des experts judiciaires, interprètes et traducteurs du ministère de la Justice de la République slovaque) // Prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky, francúzsky jazyk

Calendar of Events

July '2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31