Zmätený z pojmov?

Mätie ťa slovník vysokých škôl a univerzít?

Prechod na vysokú školu či univerzitu môže byť náročný aj preto, že nie všetkým tým novým výrazom tak celkom rozumieme. Pokúsime sa preto vysvetliť tie najzákladnejšie pojmy.

Univerzita, fakulta, katedra

Naša univerzita (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) sa delí na päť rôznych fakúlt. Jednou z nich je práve Filozofická fakulta. Fakulty vysokých škôl sa delia na ďalšie menšie pracoviská – zvyčajne na inštitúty a katedry. Pod Filozofickú fakultu UPJŠ (často nájdeš skrátene len ako “FF UPJŠ”) spadá aj naša katedra – Katedra anglistiky a amerikanistiky. Na základe tejto hierarchie nás preto často nájdeš i pod skratkou „KAA FF UPJŠ“.

Zaujímavosť: Nie každá vysoká škola je aj univerzitou (univerzitnou vysokou školou). Univerzitou možno nazývať len takú vysokú školu, na ktorej sa okrem vyučovania aj “robí veda” (teda vykazuje vedecká činnosť) a ktorá ponúka vzdelanie na všetkých troch stupňoch (bakalársky, magisterský, doktorandský).
 

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie pomáha študentom s administratívnou stránkou štúdia. Takéto oddelenie má každá fakulta, a celkom určite sa s ním stretneš napr. pri zápise na vysokú školu. Takisto ich môžeš kontaktovať (na studijneff@upjs.sk) už ako uchádzač o štúdium, ak máš problémy či doplňujúce otázky ohľadom prijímačiek a prihlášok. Sú to práve oni, kto pracuje s prihláškou, ktorú k nám pošleš.

Študijný program, študijný odbor

Naša katedra je pomerne veľká a môžete na nej študovať až šesť študijných programov v štyroch študijných odboroch. Aký je medzi nimi rozdiel? Najjednoduchšie by bolo povedať, že študijný program je konkrétnejší ako odbor. Program je konkrétny súbor predmetov a podmienok na ich absolvovanie, kým študijný odbor je vlastne oblasť, v ktorej sa vzdelávaš.

Príklad: V odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo je možné študovať v rôznych mestách na celom Slovensku. Program anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, ktorý pod tento odbor spadá, však môžete študovať jedine u nás, je jedinečný a nikde inde sa študovať nedá. Okrem neho môžete v danom odbore na našej katedre študovať ešte ďalšie dva študijné programy.

Infolist, študijný plán

Študijný plán obsahuje, jednoducho povedané, požiadavky na získanie diplomu v danom študijnom programe. Je to zvyčajne zoznam všetkých povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov, ktoré musíš/môžeš počas štúdia absolvovať, doplnený o počty kreditov, vyučujúcich, odporúčaný ročník, prerekvizity a iné dôležité informácie. Ak sa rozhoduješ medzi rôznymi študijnými programami, pohľad na študijný plán ti mnohé prezradí.

Infolist, to sú vlastne sylaby konkrétneho predmetu zo študijného plánu. Obsahuje podrobné informácie o predmete – napríklad preberané témy, požadovanú literatúru, požiadavky na ukončenie predmetu, ale často i konkrétne termíny a inštrukcie.

Kredit, ECTS kredit

Kredit je vlastne taká jednotka, v ktorej sa meria vysokoškolské štúdium. V kreditoch vyjadrujeme pracovné zaťaženie študenta v rámci Európskeho kreditového systému. Jeden kredit by mal pre priemerného študenta predstavovať asi 30 hodín študijnej záťaže (do toho sa ráta domáca práca, čas strávený na hodine, no i testovanie). 60 kreditov predstavuje plný akademický rok. Na získanie bakalárskeho titulu potrebuje študent získať 180 kreditov, na magisterský ďalších 120.

ECTS kredity uľahčujú študentom aj prenos predmetov pri študovaní v zahraničí cez Erasmus a podobné programy. Vďaka tomu, že má každý predmet pridelený počet kreditov, vieme odhadnúť jeho náročnosť, i ho vhodne „preniesť“ z jedného systému do druhého. Keďže na našej katedre máme množstvo Erasmus + partnerských univerzít a radi posielame študentov na pobyty, určite sa ti toto info zíde do budúcnosti.