Career center

Nový predmet Zručnosti pre prax / Skills for Success je veľký úspech

V druhom týždni semestra sa prihlásení študenti mohli zúčastniť na prvom bloku nového seminára Skills for Success. Na prvýkrát sa študenti bavili s trénerom Martinom Gbúrom z T-Systems o verbálnej a neverbálnej komunikácii. Tešíme sa na ďalšie hodiny!

Zapíšte si nový predmet Zručnosti pre prax

7. ročník pracovného veľtrhu Študenti – podniky – univerzity

Štvrtok 12. apríla 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach (členovia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu IUFS) pozývajú na 7. ročník pracovného veľtrhu Študenti – podniky – univerzity, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12. 4. 2018 v čase od 9.00 do 14.00 hod. v Univerzitnej knižnici TUKE na Němcovej 7 v Košiciach.

Program SK
Program FR

Workshop Day!

Úspešný WORKSHOP DAY na KAA FF UPJŠ

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Národným kariérnym centrom (NAKAC) pripravila pre svojich študentov a študentky podujatie „Workshop Day“, ktoré sa konalo v stredu 14. marca 2018 v priestoroch kaviarne Minerva. Podujatia sa zúčastnili študentky a študenti 3. ročníka bakalárskeho stupňa a všetci študenti a študentky magisterského stupňa KAA FF UPJŠ, ktorí počas stredajšieho dopoludnia mali možnosť nielen načerpať kariérne rady počas dvoch workshopov ale aj získať informácie o stážach, brigádach, a o trvalých pracovných pozíciách u zaujímavých zamestnávateľov, ktorými tentoraz boli NATEK Slovakia, s. r. o. a T-SYSTEMS Slovakia, s. r. o.

Podujatie sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou či už zo strany samotných študentov a študentiek, ale aj oboch firiem. Pevne veríme, že práve toto podujatie, ktoré je súčasťou pravidelne organizovaných kariérnych podujatí KAA FF UPJŠ, bolo akousi štartovacou čiarou pre viacerých študentov a študentky, ktorí po ukončení svojho štúdia začnú novú etapu svojho života podpísanou pracovnou zmluvou u niektorého zo zamestnávateľov.

Veľká vďaka patrí obom spoločnostiam- Natek Slovakia, s. r. o. a T-Systems Slovakia, s. r. o.,
organizátorom podujatia z Národného kariérneho centra – Miroslavovi Koleníkovi a Igorovi Holéczymu, a domácim organizátorom – doc. Mgr. Slávke Tomaščíkovej, PhD, Dr. Júliusovi Rozenfeldovi, Mgr. Lýdii Desiatnikovej a Mgr. Veronike Nogolovej z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.

Dúfame, že spolupráca NAKAC a KAA FF UPJŠ bude pokračovať aj naďalej, a že už čoskoro sa budú môcť študenti a študentky katedry zúčastniť ďalšieho kariérneho podujatia.

Mgr. Veronika Nogolová
Doktorandka KAA FF UPJŠ

Successful WORKSHOP DAY at BAS FF UPJŠ
Department of British and American Studies, Faculty of Arts, UPJŠ in Košice in cooperation with Národné kariérne centrum (NAKAC) organised another career event “Workshop Day” which took place on Wednesday, March 14th, 2018 in cafeteria Minerva. Students of the 3rd year BA degrees and all students of MA degrees studying at the Department of British and American Studies attended the event and during the Wednesday morning workshops they had the opportunity to gain practical skills and advice together with a lot of information about internships, part-time jobs or even about full-time jobs in very attractive companies – NATEC Slovakia, s. r. o. and T-SYSTEMS Slovakia, s. r. o.

The event met with a very positive feedback, not only from students, but also from companies and their representatives. We firmly believe that this event, another in the line of career events organized by the Department, served as a starting point for several students who after finishing their studies will begin their new life chapter with a signed full-time working contract with one of the presented companies.

Great thanks go to the two participating companies – Natek Slovakia, s. r. o. and T-Systems Slovakia, s. r. o., to NAKAC organizers – Miroslav Koleník and Igor Holéczy and BAS organisers, doc. Tomaščíková, Dr. Rozenfeld, Mgr. Desiatniková and Mgr. Nogolová.

We hope that the BAS and NAKAC cooperation will continue and that in a very short time students of BAS can attend another career event.

Mgr. Veronika Nogolová PhD student of BAS FF UPJŠ

Neformálne vzdelávanie pre prekladateľov a tlmočníkov na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Získať v neformálnom rozhovore nové vedomosti o komplexnej téme je pre študentov vždy príjemný zážitok. Jean Vincent de Tullio, riaditeľ pre ľudské zdroje spoločnosti Lafarge Holcim, ukázal študentom prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii s francúzskym jazykom ako funguje nadnárodná spoločnosť. Jeho interaktívna prednáška mala úspech a bude pokračovať spoznávaním nadnárodnej spoločnosti priamo v jej Centre strategických služieb.
Veríme, že pomocou spoločných vzdelávacích projektov študenti takto získajú k svojmu akademickému vzdelaniu potrebné komplementárne poznanie.

Présentation informelle pour traducteurs et interprètes à la Faculté des Lettres de l´UPJŠ de Košice Acquérir de nouvelles connaissances sur un sujet complexe lors d´un entretien informel est une expérience très agréable pour les étudiants. Jean Vincent de Tullio, directeur des relations humaines de la société Lafarge Holcim a exposé aux étudiants en traduction et interprétation qui ont le français pour langue de travail comment fonctionne une multinationale. Sa présentation interactive a eu beaucoup de succès et sera prolongée par la découverte de cette société multinationale au sein de son Centre des services stratégiques. Nous sommes persuadés qu´à travers des projets communs de formation nos étudiants pourront enrichir leurs connaissances académiques par un savoir-faire complémentaire.

Build Your Dream: A Slovak-American Experience

Katedra anglistiky a amerikanistiky vás pozýva na prednášku Petra A. Dolinu, MBA, výkonného riaditeľa spoločnosti AffinityAnalytics,na tému: Build Your Dream: A Slovak-American Experience. Poďte s nami budovať úspešnú kariéru v rámci #careeractivities na BAS.

Link na udalosť: https://www.facebook.com/…57372072420/