Info USA

Information Management Specialist Mr. Freddy Mendez

Date: December 11, 2017
Place: InfoUSA Košice (American Space)

a program highlights

On Monday, December 11, 2017, InfoUSA Kosice hosted a lecture of the Information Management Specialist Mr. Freddy Mendez.
Mr. Mendez talked about his professional life and career to a group of about 50 freshmen students from the dept. of American Studies at the University of P.J. Šafárik in Košice, who attended the talk together with one of the faculty members Ms. Martina Martausová.
In addition, during his talk Mr. Mendez offered to program participants some basic tips for enhancing their security while working on the internet.

The main aim of this program was to showcase a life of an U.S. diplomat and promote mutual understanding.

Please, find pictures here: https://drive.google.com/…lvlto-nwMEtg?…

Jozef Fabrici
Coordinator, InfoUSA Košice

Súčasná americká literatúra a jej etnická rôznorodosť

Štátna vedecká knižnica v Košiciach udelila KAA FF UPJŠ Pamätný list.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach udelila pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku Pamätný list Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Toto uznanie, ktoré si katedra veľmi váži, je odrazom dlhoročnej spolupráce Katedry anglistiky a amerikanistiky s InfoUSA Košice, ktoré je pracoviskom Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Spolupráca katedry s InfoUSA a ŠVK, ktorá je od svojho začiatku koordinovaná pánom Mgr.
Jozefom Fabrícim sa postupne rozširovala a v súčasnosti zahŕňa popularizačné prednášky členov katedry pre verejnosť, premietanie filmov pre verejnosť, ktoré v tomto akademickom roku prebiehalo ako projekt študentov katedry, prezentácie bakalárskych záverečných prác študentov katedry v odboroch americká literatúra a americké štúdiá, prezentácie projektov katedry, stretnutia a odborné prednášky pracovníkov a hostí Veľvyslanectva USA v Bratislave, a mnohé ďalšie. Úspešnú katedrovú spoluprácu s InfoUSA a ŠVK zabezpečuje Mgr. Zuzana Buráková, PhD.

Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

vedúca KAA FF UPJŠ

Dňa 3.4 2017 sa v Štátnej vedeckej knižnici a INFO USA v Košiciach uskutočnili verejné prezentácie študentov prvého ročníka magisterského štúdia.
Za odvahu oprášiť svoje práce ďakujeme týmto študentom: Bc. Karolína Košíková, Bc. Jozef Rosenberg, Bc. Ján Profant, Bc. Mikuláš Sviatko, Bc. Róbert Szorád. Za organizáciu prednášky ďakujeme Jozefovi Fabricimu z INFO USA.
(Zuzana Buráková)

On Wednesday, December 3, 2014 the InfoUSA Kosice hosted a lecture by Bc. Dominika Valčová – a student from Department of British and American studies at the University of P.J.Šafárik in Košice on the topic: Seven Sacred Rites of “Pte Oyate” the Teton Lakota People.
https://www.facebook.com/media/set/?…