Info USA

InfoUSA centrum bude ZATVORENÉ v čase od 3. júna do 30. augusta z dôvodu revízie fondu a následnej reorganizácie študovne, pričom bude prebiehať výmaľba a tiež obnova interiéru.

Vrátenie dokumentov bude možné na prízemí v priestoroch požičovne.
Požičiavanie dokumentov štandardne nebude možné.
Časopisy bude možné požičať po vyžiadaní v študovni kníh.

Ak potrebujete niektoré z titulov InfoUSA a nie je možné, aby ste prišli osobne do konca mája, kontaktujte centrum e-mailom na infousa@svkk.sk najneskôr do 15. júna. V prípade otázok ohľadom dokumentov, podujatí alebo exkurzií využite e-mailový kontakt martina.jesenska@svkk.sk

Podrobnosti o harmonograme služieb a letnom otváracom čase ďalších študovní si môžete prečítať na stránke ŠVK v nasledujúcom odkaze: https://www.svkk.sk/…st-2019.html

InfoUSA vám ďakuje za pochopenie!

The InfoUSA center will be temporarily closed from June 3rd until August 30th due to shelf reading and reorganization of the study rooms, including painting of the walls and renovation.

During this time, it will be possible to return any documents downstairs at the circulation desk.
Lending of the documents will not be possible.
The magazines can be requested in the main Study room upstairs and may be borrowed.

In case you need any of the documents from the InfoUSA and are unable to visit their library by the end of May, contact them via e-mail at infousa@svkk.sk by June 15th.
Should you have any questions regarding documents, events or school visits, you may contact them via e-mail at martina.jesenska@svkk.sk

Find more details about the summer opening time of other study rooms at the SVKK website: https://www.svkk.sk/…st-2019.html

InfoUSA thanks you for your understanding!

Prednáška veľvyslanca USA na Slovensku pre KAA FF UPJŠ prilákala študentov, pedagógov aj médiá.

Téma prednášky veľvyslanca USA na Slovensku, Jeho excelencie Adama Sterlinga „Odvaha byť slobodní: 100 rokov spoločných slovensko-amerických vzťahov“, ktorú pripravil pre Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, prilákala do prednáškovej miestnosti viac ako 300 študentov a pedagógov, ktorí po prednáške diskutovali s pánom veľvyslancom nielen o najdôležitejších historických udalostiach rozvíjajúcich sa vzťahov medzi USA a Slovenskom, ale aj o aktuálnych udalostiach na medzinárodnej politickej scéne a skúsenostiach pána veľvyslanca z jeho pracovných ciest po Slovensku.

Nahrávka prednášky je zverejnená na: https://youtu.be/beEjxM3VqiM

Reakcie médií sú k dispozícii na: https://www.upjs.sk/…f-v-mediach/

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. vedúca KAA FF UPJŠ

The lecture of the Ambassador of the USA to Slovakia for the Department of BAS FF UPJŠ attracted students, staff and media.

The topic of the lecture that the US Ambassador to Slovakia, His Excellency Adam Sterling prepared for the Department of British and American Studies FF UPJŠ „The Courage to be Free: 100 Years of Slovak-American Shared Experiences“ attracted more than 300 students and staff who after the lecture discussed with the Ambassador not only historic events that marked the development of the relations between USA and Slovakia but also the current issues on the international scene and experiences of His Excellency during his business trips round Slovakia.

The lecture is published at: https://youtu.be/beEjxM3VqiM

Reactions of media are available at: https://www.upjs.sk/…f-v-mediach/

Prednáška veľvyslanca USA na Slovensku na pôde KAA FF UPJŠ

Dňa 29. novembra 2018 opäť poctí svojou návštevou Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ jeho excelencia Adam Sterling, veľvyslanec USA na Slovensku. Pán veľvyslanec bude o 16.00 prednášať v miestnosti RB0A5
(M5) na tému: „The Courage to be Free: 100 Years of Slovak-American Shared Experiences“ („Odvaha byť slobodní: sto rokov spoločných slovensko-amerických skúseností“). Táto prednáška je pokračovaním rozvoja vynikajúcich vzťahov medzi Veľvyslanectvom USA na Slovensku a Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Radi Vás na prednáške privítame!

Lecture by U.S. Ambassador to Slovakia at the BAS Department FF UPJŠ

On November 29, 2018 the Department of British and American Studies, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice will be honored by a visit of His Excellency Adam Sterling, U.S. Ambassador to Slovakia. The Ambassador will give a lecture on „The Courage to be Free:
100 Years of Slovak-American Shared Experiences“ at 4 p.m. in the lecture hall RB0A5 (M5), in further continuation of good relations between the BAS Department and the U.S. Embassy in Slovakia. All students and staff are most welcome!
 

Prednáška tlačového atašé Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku pána Griffina Rozzela

Dňa 15. Februára 2018 sa študenti katedry Anglistiky a amerikanistiky zúčastnili prednášky tlačového atašé Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku pána Griffina Rozzela organizovanou Veľvyslanectvom USA na Slovensku a Info USA Centrom pri Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Prednášky na tému “Americká diplomacia v ére dezinformácií” sa zúčastnili študenti spolu s niektorými vyučúcimi – Dr. Rozenfeld, Dr. Sabolíková, Dr. Sabovíková a Dr. Filipová. Počas prednášky odznelo niekoľko rád ako rozoznávať a spracovávať relevantné informácie.

On Thursday, February 15, 2018, Info USA hosted a lecture of the Press Attaché of the Embassy of the United States of America in Slovakia, Mr. Griffin Rozzel. Mr. Rozzel talked about U.S. diplomacy in the era of disinformation to the students of British and American studies at Pavol Jozef Šafárik University in Košice who attended the lecture together with some of the faculty members Dr. Rozenfeld, Dr. Sabovíková, Dr. Sabolíkova, and Dr. Filipová. During the talk Mr. Rozzel offered some basic tips to distinguish and process relevant information.

Information Management Specialist Mr. Freddy Mendez

Date: December 11, 2017
Place: InfoUSA Košice (American Space)

a program highlights

On Monday, December 11, 2017, InfoUSA Kosice hosted a lecture of the Information Management Specialist Mr. Freddy Mendez.
Mr. Mendez talked about his professional life and career to a group of about 50 freshmen students from the dept. of American Studies at the University of P.J. Šafárik in Košice, who attended the talk together with one of the faculty members Ms. Martina Martausová.
In addition, during his talk Mr. Mendez offered to program participants some basic tips for enhancing their security while working on the internet.

The main aim of this program was to showcase a life of an U.S. diplomat and promote mutual understanding.

Please, find pictures here: https://drive.google.com/…lvlto-nwMEtg?…

Jozef Fabrici
Coordinator, InfoUSA Košice

Súčasná americká literatúra a jej etnická rôznorodosť

Štátna vedecká knižnica v Košiciach udelila KAA FF UPJŠ Pamätný list.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach udelila pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku Pamätný list Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Toto uznanie, ktoré si katedra veľmi váži, je odrazom dlhoročnej spolupráce Katedry anglistiky a amerikanistiky s InfoUSA Košice, ktoré je pracoviskom Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Spolupráca katedry s InfoUSA a ŠVK, ktorá je od svojho začiatku koordinovaná pánom Mgr.
Jozefom Fabrícim sa postupne rozširovala a v súčasnosti zahŕňa popularizačné prednášky členov katedry pre verejnosť, premietanie filmov pre verejnosť, ktoré v tomto akademickom roku prebiehalo ako projekt študentov katedry, prezentácie bakalárskych záverečných prác študentov katedry v odboroch americká literatúra a americké štúdiá, prezentácie projektov katedry, stretnutia a odborné prednášky pracovníkov a hostí Veľvyslanectva USA v Bratislave, a mnohé ďalšie. Úspešnú katedrovú spoluprácu s InfoUSA a ŠVK zabezpečuje Mgr. Zuzana Buráková, PhD.

Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

vedúca KAA FF UPJŠ

Dňa 3.4 2017 sa v Štátnej vedeckej knižnici a INFO USA v Košiciach uskutočnili verejné prezentácie študentov prvého ročníka magisterského štúdia.
Za odvahu oprášiť svoje práce ďakujeme týmto študentom: Bc. Karolína Košíková, Bc. Jozef Rosenberg, Bc. Ján Profant, Bc. Mikuláš Sviatko, Bc. Róbert Szorád. Za organizáciu prednášky ďakujeme Jozefovi Fabricimu z INFO USA.
(Zuzana Buráková)

On Wednesday, December 3, 2014 the InfoUSA Kosice hosted a lecture by Bc. Dominika Valčová – a student from Department of British and American studies at the University of P.J.Šafárik in Košice on the topic: Seven Sacred Rites of “Pte Oyate” the Teton Lakota People.
https://www.facebook.com/media/set/?…