Info USA

Štátna vedecká knižnica v Košiciach udelila KAA FF UPJŠ Pamätný list.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach udelila pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku Pamätný list Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Toto uznanie, ktoré si katedra veľmi váži, je odrazom dlhoročnej spolupráce Katedry anglistiky a amerikanistiky s InfoUSA Košice, ktoré je pracoviskom Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Spolupráca katedry s InfoUSA a ŠVK, ktorá je od svojho začiatku koordinovaná pánom Mgr.
Jozefom Fabrícim sa postupne rozširovala a v súčasnosti zahŕňa popularizačné prednášky členov katedry pre verejnosť, premietanie filmov pre verejnosť, ktoré v tomto akademickom roku prebiehalo ako projekt študentov katedry, prezentácie bakalárskych záverečných prác študentov katedry v odboroch americká literatúra a americké štúdiá, prezentácie projektov katedry, stretnutia a odborné prednášky pracovníkov a hostí Veľvyslanectva USA v Bratislave, a mnohé ďalšie. Úspešnú katedrovú spoluprácu s InfoUSA a ŠVK zabezpečuje Mgr. Zuzana Buráková, PhD.

Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

vedúca KAA FF UPJŠ

Dňa 3.4 2017 sa v Štátnej vedeckej knižnici a INFO USA v Košiciach uskutočnili verejné prezentácie študentov prvého ročníka magisterského štúdia.
Za odvahu oprášiť svoje práce ďakujeme týmto študentom: Bc. Karolína Košíková, Bc. Jozef Rosenberg, Bc. Ján Profant, Bc. Mikuláš Sviatko, Bc. Róbert Szorád. Za organizáciu prednášky ďakujeme Jozefovi Fabricimu z INFO USA.
(Zuzana Buráková)

On Wednesday, December 3, 2014 the InfoUSA Kosice hosted a lecture by Bc. Dominika Valčová – a student from Department of British and American studies at the University of P.J.Šafárik in Košice on the topic: Seven Sacred Rites of “Pte Oyate” the Teton Lakota People.
https://www.facebook.com/media/set/?…