Mobility Instructions - Studies

INŠTRUKCIE K ERASMUS MOBILITÁM – ŠTÚDIUM 2017/2018

AKO PODAŤ PRIHLÁŠKU NA MOBILITU:

(žiadosti podávané v ak. roku 2016/2017, realizované v ak. roku 2017/2018)

 1. formálne informácie: www.upjs.sk v časti Medzinárodné vzťahy/Erasmus+, časť Mobilita študentov
 2. informácie od koordinátora: www.upjs.sk v časti Filozofická fakulta/Katedra AaA/ Stránka KAaA (http://kaa.ff.upjs.sk/en/home) /Erasmus (Mobility Instructions, Partner Universities, Erasmus Coordinator) (http://kaa.ff.upjs.sk/…instructions)
 3. komunikácia s koordinátorom – predovšetkým MAILOVÁ (pri použití serverov post.sk, centrum.sk/cz alebo azet.sk nie je možné ručiť za tok správ) alebo v čase konzultačných hodín
 4. Tlačivá a inštrukcie k vyplneniu tlačív nájdete na ffwebe: Katedra anglistiky a amerikanistiky/Erasmus/Tlaciva

POSTUP:
• študent si preštuduje informácie podľa bodov 1. a 2. (hore), vyberie si tri zahraničné univerzity a zašle:
• kladné rozhodnutie o záujme – mailom do 12.12.2016 silvia.baucekova@upjs.sk

Mail bude obsahovať:

Predmet: ERAS_MOB_zaujem_2017/2018

• meno, priezvisko, odbor, ročník
• tri zvolené univerzity (kompletný zoznam partnerských univerzít nájdete na: http://kaa.ff.upjs.sk/…universities)

STRETNUTIE SO ZÁUJEMCAMI: (NOVEMBER)
• oznámené na Notice Boarde a na nástenkách katedry
• cieľom bude prebrať konkrétne otázky týkajúce sa postupu, kritérií, zvolených univerzít a predmetov – tieto informácie majú mať študenti naštudované (cieľom nie je vysvetľovať študentom ako sa vyhľadávajú informácie na internetových stránkach univerzít, každá univerzita má časť venovanú zahraničným študentom a ponuku predmetov, prípadne má uvedené meno koordinátora, ktorého môžete kontaktovať)

MOTIVAČNÝ MAIL:
deadline 31.1.2017
Predmet: ERAS_MOB_motivacny_2017/2018
Obsah:
Heslovite:
• meno, priezvisko
• odbor, kombinácia, ročník
• prvá zvolená inštitúcia
• plánovaný semester na zahraničnej univerzite (zimný/letný)
• študent už bol/ešte nebol na Erasmus mobilite

 • hodnotenia z nasledujúcich predmetov:

BAS:Language Skills 1,Introduction to Linguistics, Introduction to Literary Theory, Introduction to British Studies,Introduction to American Studies

AJEIE: Language Skills, Introduction to Linguistics, Introduction to Literary Theory,British Studies 1 – Institutions of the UK, American Studies 1 – Institutions of the USA

RS:Language Skills 1, Introduction to Gender Studies, Introduction to Literary Theory, Introduction to British and American Studies

AJEIE+komb.:Language Competence, Introduction to Linguistics, Theory of Translatology and Terminology, History and Institutions of the EU 1

+

• vyplnený Learning Agreement (časť BEFORE THE MOBILITY)
• vyplnený dokument Prihláška študenta – štúdium (dostupný na ffwebe)

VÝBEROVÉ KONANIE
Február 2017 – bližšie informácie na novembrovom stretnutí
• výsledky zverejní ZAHRANIČNÉ ODDELENIE

TLAČIVÁ

 • študenti sú povinní sledovať termíny na odovzdávanie jednotlivých formulárov na zahraničné oddelenie

AKO POSTUPOVAŤ, AK STE BOLI VYBRATÝ NA MOBILITU:

 1. Výsledky výberového konania zverejňuje zahraničné oddelenie na www stránke univerzity – sledujte sekciu aktuality.
 2. Ak ste boli úspešní, začnite sa pripravovať na odchod na mobilitu – prvým krokom je kontaktovať katedrovú koordinátorku (dr. Baučekovú), ktorej je potrebné odovzdať nasledovné dokumenty:
 • aktualizovaný Learning Agreement for Studies
 • kópiu preukazu poistenca
 • dokument Bankové údaje
 • dokument Zoznam predmetov

(všetky dokumenty sú dostupné na ffwebe katedry, v zložke Erasmus)

3. Takisto je potrebné byť v kontakte so zodpovednou osobou na zahraničnom oddelení (Mgr. Lehotská) a promptne reagovať na výzvy ohľadom dodávania dokumentov a informácií.

AKO POSTUPOVAŤ PO NÁVRATE Z MOBILITY:

1. Po návrate z mobility je prvým krokom kontaktovať katedrovú koordinátorku, ktorej je potrebné odovzdať vyplnené dokumenty (stačí scan):

 • Transcript of Records (dokument je súčasťou tlačiva Learning Agreement for Studies)
 • Žiadosť o uznanie predmetov (tento dokument musí schváliť katedrový koordinátor a až následne ho podpíše garant študijného programu)

(všetky dokumenty sú dostupné na ffwebe katedry, v zložke Erasmus)

2. Po schválení žiadosti o uznanie predmetov koordinátorkou, študent žiadosť vytlačí a osobne (scan dokumentu nestačí) odnesie na podpis garantom študijných programov (prof. Štekauer za lingvistické predmety a doc. Tomaščíková za ostatné predmety). Po podpísaní garantom študent dokument osobne odovzdá na dekanáte fakulty.

3. Ak absolvent mobility potrebuje po návrate z mobility dodatočne absolvovať niektoré skúšky, môže to urobiť počas predĺženého skúškového obdobia, a to v zimnom semestri do 30. júna príslušného roka a v letnom semestri do 31. augusta príslušného roka.