FAQ

faq
1, Kde nájdem ako študent/ka KAaA základné informácie týkajúce sa môjho štúdia na univerzite?
Štúdium študenta KAaA v internej aj externej forme sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

- Študijný poriadok UPJŠ v Košiciach:

Študijný poriadok

Smernica dekanky

- Študijný plán: dostupné v AISe pre každý študijný program; časť Študijné programy – Výstupné zostavy zo študijných programov

- Študijný list/Infolist: dostupné v AISe pre každý predmet, ktorý je uvedený v Študijnom pláne; časť Študijné programy – Výstupné zostavy zo študijných programov

- Harmonogram akademického roka: dostupný na www.upjs.sk

2, Na čo slúži AIS?
AIS slúži ako kľúčový informačný systém pre každého študenta na katedre. Tu je zaznamenané Vaše štúdium, okrem študijného plánu a infolistu tu nájdete aj svoj rozvrh a rovnako tak aj aktuálne informácie posielané zo Študijného oddelenia. Je povinnosťou každého študenta, aby si na začiatku svojho štúdia aktivoval prístup do AISu. Nemenej dôležitým informačným systémom pre každého študenta na KAaA je Notice Board.
3, Môžem používať inú než upjs mailovú adresu?
Študenti UPJŠ majú v emailovej komunikácii na upjs počas celého svojho štúdia používať výlučne adresu v tvare meno.priezvisko@student.upjs.sk.
4, Čím sa riadim pri zápise predmetov na začiatku akademického roka?
Každý študent KAaA si zapisuje predmety v súlade so svojim študijným plánom (každoročne sa aktualizuje ponuka predmetov v danom ak. r.). Študent si musí zapísať všetky povinné predmety, vždy v tom ročníku, v ktorom majú byť realizované. Následne si volí povinne voliteľné predmety (počet a skladbu) podľa svojho záujmu a možností. Nakoniec si študent môže ale nemusí zvoliť výberové predmety.

Je dôležité už na samotnom začiatku štúdiu pri prvom zápise predmetov myslieť na nasledovné:

Na konci svojho Bc štúdia musí mať študent zapísaných 180 kreditov. V tomto počte sú všetky kredity za povinné predmety, Vami navolené kredity za povinne voliteľné predmety, výberové predmety a aj kredity za obhajobu záverečnej práce a kredity za štátnu skúšku. Inak povedané, treba mať zapísané/získané VŠETKY kredity za povinné predmety, k tomu prirátam kredity za povinne voliteľné predmety (pokiaľ Váš študijný plán v roku nástupu na štúdium uvádza minimálny počet kreditov za povinne voliteľné predmety, musíte mať zapísaný/získaný tento počet kreditov), k tomu sa prirátajú kredity za výberové predmety (pri dostatku kreditov z povinných a povinne voliteľných predmetov nemusíte mať žiadne kredity za výberové predmety; v prípade Bc štúdia max. 6 kreditov sa ráta do celkového súčtu kreditov) a ešte kredity za obhajobu záverečnej práce a kredity za štátnu skúšku.

Na konci Mgr štúdia musí mať študent zapísaných 120 kreditov. Platí to isté, čo pre Bc štúdium, okrem prípadu výberových predmetov – max. 4 kredity sa rátajú do celkového súčtu kreditov.

5, Som študentka KAaA. Môžem si zapísať aj predmet z ponuky iných katedier, fakúlt?
Výberové predmety si študent môže zapísať aj z ponuky iných študijných programov a iných fakúlt univerzity (Št. poriadok, čl.8 ods. 6).
6, Môžem si zmeniť rozvrh?
Študent si svoj rozvrh netvorí, každý študijný program, prípadne skupina má vo svojom ročníku daný rozvrh a študent sa naň len prihlasuje. V prípade, že 1 predmet má viac identických seminárov, študent sa môže presunúť do inej skupiny, avšak len z určitých dôvodov a až po tom, ako mu/jej to odsúhlasí vyučujúci.
7, Prekrývajú sa mi predmety. Čo sa s tým dá urobiť?
Rozvrhová kolízia povinných predmetov môže nastať v prípade opakovaného predmetu. Je potrebné informovať oboch vyučujúcich najneskôr v 1. týždeň výučby a s nimi sa dohodnúť na podmienkach dochádzky. V prípade rozvrhovej kolízie povinného a povinne voliteľného predmetu, pokiaľ povinný predmet či povinne voliteľný predmet nemá dve rozvrhové akcie, študent si musí nechať zapísaný povinný predmet a musí si dať vyškrtnúť povinne voliteľný predmet – môže si zapísať iný povinne voliteľný predmet.
8, Počul som, že prednášky sú nepovinné a seminár/cvičenie je povinné.
Toto tvrdenie neplatí. Každý predmet má svoj Študijný list/Infolist a v ňom nájdete informáciu týkajúcu sa dochádzky.
9, Zo zdravotných dôvodov sa nemôžem zúčastniť výuky. Mám priniesť ospravedlnenku od lekára? Musím si hodiny nahrádzať?
Študijný list/Infolist každého predmetu uvádza podmienky dochádzky. V niektorých prípadoch je povolená absencia, túto zväčša študent/ka nemusí vopred ani dodatočne dokladovať, samozrejme, pokiaľ Infolist neuvádza inak. V prípade prekročenia povolených absencií (týka sa to vážnych zdravotných dôvodov ako aj iných dôvodov uvádzaných v Študijnom poriadku), musí študent svoju neprítomnosť bezodkladne dokladovať vyučujúcemu, vedúcej katedry a Študijnému oddeleniu. Hodiny sa nenahrádzajú, pokiaľ si to vyučujúci nevyžaduje inak.
10, Koľko kreditov musím získať v jednotlivých ročníkoch na postup do vyššieho ročníka?
V prvom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov, aby postúpil do druhého ročníka. V opačnom prípade študent nemôže pokračovať v štúdiu, ročník sa opakovať nedá, opakovať sa dá len neúspešne absolvovaný predmet.

Ďalšie informácie týkajúce sa kreditov nájdete:

Št. p. čl. 14 ods 1, ods 2

Št. p. čl. 9 ods 2, ods 3

Št. p. čl. 11 ods 10

11, Čo znamená, že predmet končí hodnoteným zápočtom?
Ide o formu hodnotenia, ktorá je zložená minimálne z 2 častí. Body jednej aj druhej časti sa sčítavajú. Inak povedané, pri takejto forme hodnotenia si študent zbiera body. V prípade takéhoto hodnotenia neexistuje druhý či opravný termín.
12, Čo znamená, že predmet končí skúškou?
Ide o formu hodnotenia, ktorej zvyčajne predchádza úspešné absolvovanie zápočtu. Bez úspešného absolvovania zápočtu sa študent nemôže prihlásiť na skúšku. Následne sa študent prihlási na skúšku. Každá skúška – prvýkrát absolvovaného predmetu - má 1 riadny termín a 2 opravné termíny. Druhýkrát absolvovaný predmet má 1 riadny termín a iba 1 opravný termín (Št. p. čl. 13 ods 9).
13, Kedy a ako sa mám prihlásiť na skúšky?
Termíny skúšky vypíše vyučujúci ešte pred začiatkom skúškového obdobia. Študent sa prihlási na skúšku v AISe.
14, Posledný vypísaný termín skúšky bol mojím prvým termínom skúšky. Skúšku som nespravil. Kedy dostanem ďalšie termíny?
Je povinnosťou študenta, aby si zapísal termíny tak, že aj prípadné opravné termíny stihne v riadnom čase skúškového obdobia. Vyučujúci nie je povinný vypísať opravné termíny mimo skúškového obdobia (Št. p. čl 13 ods 8).
15, Zo zdravotných dôvodov som sa nedostavila na skúšku/test. Ako postupovať ďalej?
Svoju neúčasť na skúške/teste môžete ospravedlniť vyučujúcemu po termíne skúšky, ale najneskôr do 3 pracovných dní po dátume konania skúšky (Št. p. čl 13 ods 11).
16, Môžem pokračovať v štúdii, ak som neúspešne absolvoval predmet?
Pokračovať v štúdiu môžete, len ak máte dostatok kreditov na postup do vyššieho ročníka (viď vyššie).

Neúspešne absolvovaný povinný predmet si študent môže zapísať len raz. Po opätovnom neúspešnom absolvovaní predmetu je študent vylúčený zo štúdia (Št. p. čl 11 ods 7).

Neúspešne absolvovaný povinne voliteľný predmet si študent môže zapísať ešte raz, alebo si môže zapísať iný povinne voliteľný predmet ako náhradu. Po opätovnom neúspešnom absolvovaní povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia (Št. p. čl 11 ods 8).

17, Ako môžem požiadať o dekanský termín?
Nijako. Tzv. dekanský termín Študijný poriadok nepovoľuje.
18, Opakujem predmet JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI. Dostatočný počet bodov som nemal len z jednej časti. Stačí, ak budem opakovane chodiť len na výuku tej časti, z ktorej som mal nedostatočný počet bodov?
Nie, nestačí. Musíte absolvovať predmet v plnom rozsahu, teda chodiť na všetky časti.
19, Vyučujúci ma vyhodil zo seminára, lebo som nebol pripravený. Kedy si seminár môžem nahradiť?
Tzv. vyhodenie zo seminára z dôvodu nepripravenosti je vo väčšine prípadov zaznamenané ako absencia (upravuje to každý Infolist) a študent nemá právo na náhradný termín.
20, Potrebujem sa s niečím poradiť ohľadom jedného predmetu. Môžem si dohodnúť stretnutie u vedúcej katedry?
V prípade otázky či problému týkajúceho sa jedného predmetu je povinnosťou študenta najprv osloviť vyučujúceho, následne, ak je to potrebné, kontaktovať tútorku – Mgr. Karin Sabolíková, PhD. - a až následne, ak je to potrebné, študent môže kontaktovať vedúcu katedry.
21, Semester začal, ale ja nemôžem chodiť na výuku, lebo mám vážne zdravotné problémy. Môžem štúdium prerušiť?
Zo zdravotných dôvodov môže študent prerušiť štúdium kedykoľvek. Ostatné upravuje Št. p. čl 19 a Smernica dekanky k realizácii Študijného poriadku UPJŠ v Košiciach 1/2015.
22, Som medziodborový študent. Záverečnú prácu píšem nie na Katedre anglistiky a amerikanistiky. Na KAaA je predmet Seminár k záverečnej práci 1 aj 2. Mám si zapísať tieto predmety?
Pokiaľ píšete záverečnú prácu na inej katedre ako je KAaA, tieto predmety, ktoré sú zabezpečované KAaA, si nezapisujete.
  • Questions related to your study affairs should be addressed to the Departmental Tutor, Mgr. Karin Sabolíková
  • Questions related to your schedule (only in case of serious overlaps) should be addressed to the Departmental Tutor, Mgr. Karin Sabolíková
  • Questions related to the technicalities of the AIS should be addressed to Study Office http://www.upjs.sk/…e-oddelenie/