Double Degrees

Prvé absolventky programu dvojitých magisterských diplomov KAA FF UPJŠ s Černiveckou národnou univerzitou Jurija Fedkoviča na Ukrajine

Po úspešnom ukončení štúdia Mgr. Petry Fojtíkovej v júni 2019, ktorá ako prvá absolvovala svoje štúdium v schéme dvojitých magisterských diplomov na KAA FF UPJŠ a Katedre anglického jazyka Fakulty cudzích jazykov Černiveckej národnej univerzity Jurija Fedkoviča na Ukrajine svoje štúdium 30.12.2019 úspešne ukončili obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou tri študentky Černiveckej národnej univerzity.

Mgr. Viktória Linnik pod vedením školiteľov prof. PhDr. Pavla Štekauera, DrSc. a doc. Dr. Oleny Hnatkovskej, Mgr. Mariana Zinčuk vedená školiteľmi Mgr. Renátou Timkovou, PhD. a doc. Dr. Irynou Sapoznyk a Mgr. Anna Dovhopola pod vedením školiteľov PhDr. Slávky Janigovej, PhD. a prof. Dr. Oleksandra Kolesnyka si v januári v Černivciach a začiatkom júla v Košiciach preberú svoje magisterské diplomy.

Vďaka patrí všetkým školiteľom a oponentom na UPJŠ a Černiveckej národnej univerzite, koordinátorke schémy na Černiveckej národnej univerzite Jurija Fedkoviča, prof. Dr. Nadi Yesypenko, DrSc., Zahraničným oddeleniam na Černiveckej národnej univerzite a FF UPJŠ.

Tešíme sa na ďalších študentov, ktorí sa do programu zapoja.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., koordinátorka programu na KAA FF UPJŠ

The first successful graduates in the double MA diploma programme of BAS FF UPJŠ and Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University in Ukraine.

After the first successful graduation of the BAS FF UPJŠ student Mgr. Petra Fojtíková who took part in the double MA diploma programme of the Department of British and American Studies FF UPJŠ and the Department of English Language, Faculty of Foreign Languages, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University in Ukraine (CHNU), three students of CHNU successfully defended their MA diploma theses and passed the state exams on the 30th of December 2019.

Mgr. Viktoria Linnik supervised by prof. PhDr. Pavel Štekauer, DrSc. and doc. Dr. Olena Hnatkovska, Mgr. Mariana Zinchuk supervised by Mgr. Renáta Timková, PhD. and doc. Dr. Iryna Sapoznyk and Mgr. Anna Dovhopola supervised by PhDr. Slávka Janigová, PhD. and prof. Dr. Oleksandr Kolesnyk will collect their MA diplomas in January in Chernivtsi and in July in Košice.

Great many thanks go to all supervisors and opponents at both UPJŠ and CHNU, the CHNU programme coordinator prof. Dr. Nadiia Yesypenko, DrSc., International Offices of FF UPJŠ and CHNU.

We look forward to welcoming more students to the double MA degree programme.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., BAS FF UPJŠ programme coordinator

Ďalšie študentky v programe dvojitých magisterských diplomov

Čítajte o nich tu: https://www.upjs.sk/…iploma-2019/

More Students in Double-Degree Master Programme

Read about them here: https://www.upjs.sk/…iploma-2019/

Double PhD Programmes

http://upjs.sk/…fr-diplomov/

Our Department participated in two EU projects – DOKTORAND and KVARK -
the result of which was the introduction and development of double PhD
programmes in British and American Studies with similar PhD programmes
at the following prestigious European universities:

Université Paris Diderot, France

Universidad de Jaén, España

Universitat de les Illes Balears, España

University of Utrecht, The Netherlands

University of Patras, Greece

Ostravská univerzita, ČR

Some of our PhD students already graduated with two PhD diplomas – one
from UPJŠ and one from the partner university – see below.

Meno: Mgr. Silvia Rosivalová – Baučeková, PhD.

Diplom 1

Diplom 2

Co-supervisors:

Prof. Dr. Nieves Pascual Soler, Universidad de Jaén

Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Meno: Mgr. Alexandra Bikkyová, PhD.

Diplom

Co-supervisors:

Prof. Dr. Nieves Pascual Soler, Universidad de Jaén

Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., Pavol Jozef Šafárik University in
Košice

Meno: Mgr. Silvia Marcinová, PhD.

Diplom

Co-supervisors:

Prof. Dr. Nieves Pascual Soler, Universidad de Jaén

Doc. Dr. Stanislav Kolář, PhD., Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Meno: Mgr. Mariana Zeleňáková, PhD.

Diplom

Co-supervisors:

Prof. Dr. Nicolas Ballier, Université Paris Diderot

Prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc, Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Meno: Mgr. Lenka Janovcová, PhD.

Diplom 1
Diplom 2

Co-supervisors:

Prof. Dr. Angela Ralli, University of Patras

Prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Meno: Mgr. Veronika Babjáková, PhD.

Diplom 1

Diplom 2

Co-supervisors:

Prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc., Ostravská univerzita

Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., Pavol Jozef Šafárik University in
Košice

Meno: Mgr. Ján Haláček, PhD.

Diplom

Co-supervisors:

Prof. Dr. Myriam Boussahba-Bravard, Université Paris Diderot

Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., Pavol Jozef Šafárik University in
Košice