Guest Lectures

APVV SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZŠ NA KAA FF UPJŠ

Prozodické vlastnosti jazykov a ich výučba s využitím elektronických prostriedkov boli témou odborného seminára Aby nás ucho neklamalo, ktorý v spolupráci s učiteľmi jazykov na ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pripravil tím riešiteľov projektu Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie (APVV-15–0307).
Na odbornom seminári, ktorý sa konal 04. 02. 2019, sa zúčastnilo 24 učiteľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Poznatky o vplyve percepcie kvantity, prízvuku, dôrazu a emfázy na rýchle a správne porozumenie reči sa tak uplatnia vo výučbe tých vekových kategórií, ktoré si zvukovú stránku jazyka osvojujú najrýchlejšie.
Za tím riešiteľov projektu:
Mgr. Roman Gajdoš, Mgr. Katarína Kukučková, PhDr. Mária Paľová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

APVV SEMINAR FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS AT THE BAS DEPARTMENT FF UPJŠ

Prosodic qualities of languages and language teaching with the help of electronic aids were the focus of the expert seminar entitled “Aby nás ucho neklamalo” (Making sure our ears do not deceive us) organised by the team of researchers involved in the Anticipatory Phonetic Strategies for Simultaneous and Consecutive Interpretation project (APVV-15–0307) in cooperation with language teachers from the Elementary School at Nám. L. Novomeského 2, Košice. 24 teachers from elementary schools within the founding authority of the City of Košice took part in the expert seminar held on 4 February 2019, hence the knowledge pertaining to the perception of quantity, accent, stress and emphasis and their impact on the speed and correctness of understanding of spoken language will be utilised in the language teaching in age groups which are quickest to learn languages through auditory perception. On behalf of the project team: Mgr. Roman Gajdoš, Mgr. Katarína Kukučková, PhDr. Mária Paľová, PhD. Department of BAS FF UPJŠ

How music works

Prednášajúci: MICHAEL LONGSBOROUGH
Názov prednášky: HOW MUSIC WORKS? THE PHYSICAL REALITY OF SOUNDS
Miesto prednášky: Aula KOSTLIVÉHO, Kosice
Čas: 9:00 – 10:00, 21. mája 2018.
 

Prednášky pozvaných špičkových európskych lingvistov na KAA FF UPJŠ zverejnené na youtube.

Pre tých, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť zaujmavých lingvistických prednášok na KAA FF UPJŠ 15.2.2018 sú dve z nich zverejnené na youtube:
Prednáška profesora Martina Everaerta (Univerzita v Utrechte, Holandsko): What could ‚language‘ in Language Evolution mean?
https://www.youtube.com/watch?…&
Prednáška profesora Henryka Kardelu (UMCS Lublin, Poľsko): Grammar as Viewing.
https://www.youtube.com/watch?…

Guest lectures of two top European linguists at BAS Department of FF UPJS on youtube
For those who could not attend the three interesting lectures at BAS Department on 15 February 2018 two of them are published on you tube:
Lecture by Professor Martin Everaert (University of Utrecht, The Netherlands): What could ‚language‘ in Language Evolution mean?
https://www.youtube.com/watch?…&
Lecture by Professor Henryk Kardela (UMCS Lublin, Poland): Grammar as Viewing.
https://www.youtube.com/watch?…

Pozvánka KAA FF UPJŠ a SKASE na unikátne prednášky troch európskych lingvistov.

KAA FF UPJŠ a SKASE pozývajú všetkých, ktorí sa zaujímajú o súčasnú lingvistiku a jej osobnosti na prednášky profesora Martina Everaerta, Utrechtská univerzita, profesora Zoltána Kövecsesa, ELTE Budapešť a profesora Henryka Kardelu, UMCS Lublin. Prednášky (v anglickom jazyku) sa uskutočnia 15.2.2018 od 15.00 do 18.00 v miestnosti AP1P2 v budove Platón na Moyzesovej ulici 9 v Košiciach.

Unique Lectures by European Linguists at BAS.
Department of BAS Faculty of Arts, UPJŠ and SKASE would like to offer you a very special opportunity to attend unique lectures by three European linguists – Professor Martin Everaert, Utrecht University, Professor Zoltán Kövecses, ELTE Budapest, and Professor Henryk Kardela, UMCS Lublin.

The lectures will take place on 15.2.2018 from 15.00–18.00 in the room
AP1P2 in the Platon building of the BAS – Faculty of Arts, Moyzesova 9, Kosice.
 

Train the Trainer – IELTS tréning na KAA FF UPJŠ

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, v spolupráci s Britskou radou, v rámci Klubu učiteľov anglického jazyka, zorganizovala špecializovaný kurz, zameraný na rozvoj jazykových zručností, ktoré sú potrebné k úspešnému absolvovaniu medzinárodného jazykového testu IELTS = International English Language Testing System. Na tréningu sa zúčastnilo pätnásť pedagógov z partnerských škôl z celého kraja a deviati zamestnanci Katedry anglistiky a amerikanistiky. Tréning pozostával z dvanástich šesťdesiatminútových hodín a bol zameraný na potrebné pedagogické postupy, ktoré zaručujú úspešnú prípravu študentov na tento náročný jazykový test. Vedúcim tréningu bol pán Christopher White, ktorý k nám prišiel z budapeštianskeho centra Britskej rady. Pod jeho vedením mali kolegovia možnosť získať ucelený prehľad o teste a o procese testovania. Jeho profesionálny prístup a dvadsaťročné skúsenosti v oblasti IELTS prispeli k zvyšovaniu kvality pedagogickej práce kolegov-pedagógov. Prípravu podujatia koordinoval Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Performative formulae in psycholinguistics and everyday life

Zaujímavá a vysoko aktuálna prednáška “Bez cenzúry”

Zaujímavá a vysoko aktuálna prednáška “Bez cenzúry” organizovaná KAA FF UPJŠ Násilie na ženách je témou, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje čoraz viac. Aj naši študenti mali možnosť zistiť viac na prednáške “Bez cenzúry”, ktorá sa konala v utorok 7.11. v Aule Kostlivého. Prednáška je súčasťou celoštátnej mediálnej kampane „Pretože hovorím nie“ zameranej na prevenciu sexuálneho násilia v intímnych vzťahoch medzi mladými ľuďmi prostredníctvom zvýšenia povedomia a informovanosti o tomto závažnom probléme. O téme so študentmi prišla diskutovať Mgr. Ľubica Rozborová, MPhil. z Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, spolu s filmovým kritikom a šéfredaktorom známeho slovenského filmového portálu Kinema.sk, Mgr. Petrom Konečným. Pomocou videoukážok priblížili spôsoby, akým bolo domáce násilie a zvlášť násilie na ženách vykresľované v histórii filmovej tvorby. Rôzne zahraničné i domáce reklamy a mediálne kampane proti násiliu tiež poukázali na problémy nedostatku informácií v spoločnosti, nedôvery voči obetiam násilia, alebo nedostatočnej reakcie zo strany náhodného pozorovateľa násilia, tzv. „bystander syndrome“. Prednášajúci svojím moderným a otvoreným prístupom zdôraznili potrebu hovoriť o probléme, ktorý ešte i dnes ostáva často premlčaný, a veríme, že všetkých poslucháčov inšpirovali k tomu, aby sa tiež postavili proti násiliu. Viac o tejto téme sa môžete dozvedieť na stránkach kampane: http://www.zastavmenasilie.gov.sk/…hovorim-nie/

Interesting and topical lecture organized by the Department of British and American Studies Violence against women is being discussed more and more often in the contemporary society. Our students had the opportunity to learn more at a lecture on Tuesday, November 7. The lecture is a part of a national media campaign “Because I’m Saying No” oriented towards the prevention of sexual violence in young people’s intimate relationships through raising awareness about this problem. The lecture was delivered by Mgr. Ľubica Rozborová, MPhil. from the Department of Gender Equality and Equal Opportunities of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family, and the chief editor of a Slovak film website Kinema.sk, Mgr. Peter Konečný. Using audiovisual samples, the lecturers elaborated on the depiction of violence throughout the history of film. Various foreign and domestic ads and media campaigns also illustrated the problems related to the discussion of violence in our society, such as the lack of information, dismissal or mistrust towards the victims, or the so-called “bystander syndrome”. The modern and open-minded approach of the lecturers emphasized the importance of talking about the problem that is often ignored in our society, and we believe that all who have attended the lecture were inspired to take a stand against violence themselves. More about the topic on the webpage of the campaign: http://www.zastavmenasilie.gov.sk/…hovorim-nie/

14 and 16th of November 2016
Department of BAS hosted an associate professor Hans Gotzsche from Aalborg Universitz in Denmark. Professor Gotzsche gave a lecture to our BA and MA students on the topic Descriptive and Formal Approaches in Syntax as well as a lecture to our PhD students Linguistic Form, Formalisms and Machines.

1. 4. 2016
Prednášajúca:Zuzana Angelovičová
Téme prednášky:Začínajúci prekladateľ na slovenskom trhu
Zábery z prednášky: https://www.facebook.com/…15990347253/?…

23.3.2016
Mrs Selena-Nelson Salcedo, the Consular Officer of the U.S. Embassy in Bratislava gave our students a lecture on American Presidential Election 2016. The lecture was followed by a lively discussion from our students.

https://drive.google.com/folderview?…

23. 2. 2016
Prednášajúca: Zuzana Zvirinská
Téma prednášky: Tlmočnícky protokol, protokolárne tlmočenie – radosti a strasti tlmočníckeho života
Zábery z prednášky: https://www.facebook.com/…128228492696

7. 3. 2016
Prednášajúci: Roman Gajdoš
Téma prednášky:Tlmočník – prekladateľ: povolanie, poslanie, hobby, vášeň, závislosť?
Zábery z prednášky https://www.facebook.com/…527224819463

19.11.2015
Department of British and American Studies hosted a special guest

Professor Mark W. Meisel, PhD, Dr.h.c., Department of Physics and National High Magnetic Field Laboratory, University of Florida, Gainesville, USA

Topic: What is American “Science”? A look at the history of Bell Labs.
Date: 19.11.2015 10.00–11.30 in AT0P2.

ABSTRACT:
What is American “Science”? A look at the history of Bell Labs.
Professor Mark W. Meisel, PhD, Dhc
Department of Physics and National High Magnetic Field Laboratory,
University of Florida, Gainesville, Florida, USA
In the spirit of asking a simple question, “What is American?”, I
propose an answer as it relates to science. In condensed matter
physics, Bell Labs is often cited as an iconic example of American
science [1]. I will avoid speaking nerdy and will provide my biased
perspective.
[1] “The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American
Innovation”, Jon Gertner (Penguin Books, 2012).

46:What-is-American-UPJS-Kosice-Nov-2015-Meisel.pdf „PRESENTATION BY PROF. MEISEL“

Lecture by: Dr. Milena Kaličanin, University of Niš, Serbia
Topic: “Tis the times’ plague when madmen lead the blind”: Madness and Blindness in Shakespeare's King Lear and Bond's Lear.
Date: 10.11.2015 10.40–11.40 in AT1S7.

Lecture by: Professor Myriam Boussahba Bravard, Universite Paris 7 Diderot, France
Topic: Women promoting women at the 1893 Chicago International Fair: identities, representation and political structuring
Date: 18.11.2015 15.00–17.00 in AT0P7.

14th of October 2015 – The Head of the Department doc. Dr. Slávka Tomaščíková opened a lecture by Mrs Selena Nelson-Salcedo, the consul officer of the American Embassy in Bratislava entitled Immigration in the U.S. – historically and today. After the lecture Mrs Salcedo answered a variety of questions from the students of British and American Studies. The director of INFO-USA centre Mr. Jozef Fabrici also participated in the event giving a short presentation of the centre services and volunteering opportunities for our students.

On 5th of March 2015, we hosted a PhD lecture by prof. Anna Malicka-Kleparska from John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of English Studies, Poland. The title of the lecture was Current Trends in Generative morpho-syntax.

On 17h of February 2015, we hosted two lectures by Dr. Emilia Wasikiewicz-Firlej from the Department of Ecocommunication, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland. The title of the lectures: Business Communication Across Cultures and Successful Public Speaking

On Wednesday, December 17, 2014 we hosted two PhD lectures by prof. Nicolas Ballier from the University Paris Diderot, Paris 7 titled: 1. Using Zotero with word for automatic bibliographies
2. Basic statistics for textual analysis

11th and 15th of April 2014
TEFL workshop with Dr. Heather McKay, an English Language Specialist.

Some members of our Department are always eager to learn more, therefore we took part in the workshop on how to improve our teaching skills with a professional English Language Specialist, Dr. Heather McKay who has been with us this summer term as a result of our cooperation with the Embassy of the United States of America in Bratislava.

9th of April 2014
The Department of British and American Studies welcomed Mr George M. Chinnery, Regional English Language Officer, Embassy of the United States of America. Mr Chinnery was introduced to the members of the Department, guided through the language and interpreting labs and acquainted with the projects of our Department. He also participated in a classroom observation of Creative writing seminar led by Dr. Heather McKay, an English Language Specialist who has been with us this summer semester.

** April 2014 Lecture: CANADA AND the USA: „salad bowl" vs. „melting pot“ by Dr. Edyta Krajewska Institute of Humanities, Department of Applied Linguistics, Stanislaw Staszic State School of Higher Vocational Education in Pila, Poland

** April 2014 Lecture: Are People Heading for self-destruction? Margaret Atwood´s MaddAddam Trilogy by Dr. Edyta Krajewska Institute of Humanities, Department of Applied Linguistics, Stanislaw Staszic State School of Higher Vocational Education in Pila, Poland

October 2013 Going Gaga: Fandom, Coolness and Lady Gaga, lecture by prof. Astrid Fellner
 

March 24, 2009 – Cambridge Day with Raymond Murphy