Our PhD Alumni

Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD

The Master's and PhD degree graduate at the Department of English and American Studies, Faculty of Arts UPJŠ. She is an experienced English language teacher at all school levels and she also has 5 years of work experience as an assistant professor in ESP teaching at Technical University in Košice. She is currently teaching English as a foreign language at t Bilingual Business Academy in Košice.

Absolventka magisterského a PhD stupňa štúdia na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ. Má za sebou mnohoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka na všetkých stupňoch škôl a tiež 5 ročné pôsobenie v pozícii odborného asistenta vo výučbe ESP na Technickej univerzite v Košiciach. Momentálne vyučuje anglický jazyk na bilingválnej obchodnej akadémii v Košiciach.

Bogumił Wolski, PhD

Senior lecturer at the State Academy of Applied Sciences in Krosno, Poland, Institute of Humanities, Department of English Philology

Obtaining a PhD degree at Jozef Šafárik University in Košice was challenging but also a very rewarding moment in my professional career, giving me a fresh perspective on my teaching and research in British and American culture. Revising syllabuses of the courses I teach and getting more involved in Erasmus programme, thanks to the doctoral studies in Kosice, allowed me to grow professionally by opening up to me numerous opportunities to communicate the results of my research to both local and international audiences. The entire process of writing PhD dissertation proved an excellent springboard for mastering critical thinking and working independently, which was a great aid in collecting and analysing research data as well as transferring it to conference papers and presentations. And lastly: by enrolling for a PhD study you get most helpful and friendly supervisors, ready to guide you smoothly and successfully through the whole process of completing the PhD studies.

Získanie titulu PhD na Univerzite Jozefa Šafárika v Košiciach bolo pre mňa náročné, ale zároveň veľmi osožné obdobie v mojej profesionálnej kariére, ktoré mi poskytlo nový pohľad na môj výskum v britskej a americkej kultúre. Revízia osnov kurzov, ktoré vyučujem, a zvýšené zapojenie sa do programu Erasmus mi vďaka doktorandskému štúdiu v Košiciach umožnili profesionálny rast tým, že mi otvorili množstvo príležitostí na prezentáciu výsledkov mojich výskumov pre miestnu aj medzinárodnú verejnosť. Celý proces písania dizertačnej práce sa ukázal ako dobrý odrazový mostík na zlepšenie kritického myslenia a samostatnej práce, čo mi veľmi pomohlo pri získavaní a analýze výskumných dát a tiež pri ich prezentovaní na konferenciách a prednáškach. A na záver len dodám, že počas doktorandského štúdia získate len tých najlepších a najpriateľskejších konzultantov, pripravených vás hladko a úspešne preniesť cez celý proces ukončenia doktorandského štúdia.

Ewa Newerle-Wolska, PhD

Senior lecturer at the State Academy of Applied Sciences in Krosno, Poland, Institute of Humanities, Department of English Philology

The decision to pursue my academic career by undertaking the PhD studies at Jozef Šafárik University in Košice proved to be very fortunate and was a real breakthrough in my professional life as it added weight to my experience both as a researcher and teacher of British and American studies and literature. First of all, the PhD programme enabled me to build new professional networks through communicating with researchers in Poland and abroad dealing with various aspects of British and American studies. Secondly, the process of collecting and interpreting research data was an excellent basis and training for further research, let alone preparing conference papers. At this point, I must express my thanks to my French supervisor and other academics of Košice university, whose expertise and friendliness was of great support. Speaking of which, an opportunity to have a dissertation supervisor from some other European university, as it was in my case, should also be viewed as a plus and indication of the international character of studies at Košice university. From my point of view, an extra bonus of the studies to me was a strong impulse to review and reassess my approach to teaching British and American studies courses. With the benefit of hindsight, I do not hesitate to say getting a PhD degree at Košice university boosted my self-confidence as a teacher and researcher. As an aside, Košice is a lovely, vibrant city, with lots of attractions, which makes studying there even more enjoyable.

Rozhodnutie venovať sa akademickej kariére a získať titul PhD na Univerzite Jozefa Šafárika v Košiciach sa ukázalo ako veľmi šťastné a pre mňa ako skutočný prelom v mojom profesijnom živote, pretože mi pridalo na hodnote ako výskumníkovi aj učiteľovi britskej a americkej kultúry a literatúry. Najprv mi doktorandský program umožnil vytvoriť nové profesionálne siete komunikácie s výskumníkmi z Poľska a zahraničia, ktorí sa zaoberajú rôznymi aspektmi britskej a americkej kultúry. Po druhé, proces získavania a interpretácie výskumných dát bol vynikajúcim základom a tréningom pre ďalší výskum a prípravu konferenčných prác. V tejto súvislosti by som sa chcel poďakovať môjmu francúzskemu konzultantovi a ďalším akademikom z univerzity v Košiciach, ktorých odbornosť a priateľstvo mi boli veľkou podporou. Okrem toho by sa príležitosť mať konzultanta z inej európskej univerzity, ako tomu bolo v mojom prípade, mala považovať za plus a indikáciu medzinárodného charakteru štúdia na univerzite v Košiciach. Z môjho pohľadu bol ďalším bonusom štúdia silný podnet na prehodnotenie a opätovné posúdenie môjho prístupu k výučbe britskej a americkej kultúry. Spätne sa nebojím povedať, že získanie titulu PhD na univerzite v Košiciach posilnilo moju sebavedomie ako učiteľa a výskumníka. Mimochodom, Košice sú krásne, živé mesto s množstvom atrakcií, čo štúdium robí ešte príjemnejším.

Dr. H. Haluk Üçel, Fmr. İstanbul Bilgi University, Türkiye

Having worked twenty years for İstanbul Bilgi University, currently I continue my academic research as an independent scholar. My PhD degree has not only tremendously helped me to enhance my in-depth scientific research skills, but I also acquired expertise in my chosen field that I applied in my academic career. The academic hub and the expertise at the Department of British and American Studies together with my PhD degree gave me the opportunity to extent my enthusiasm, determination and passion for my continuous academic research.

Po dvadsiatich rokoch práce na Istanbul Bilgi University pokračujem vo svojom akademickom výskume ako nezávislý vedec. Môj doktorát mi výrazne pomohol rozvinúť moje vedecké výskumné zručnosti a zároveň som získal odborné vedomosti v mojom zvolenom odbore, ktoré som aplikoval vo svojej akademickej kariére. Akademické prostredie a odbornosť na katedre britských a amerických štúdií v Košiciach mi spolu s mojim doktorátom dali možnosť rozšíriť môj entuziazmus a vášeň pre ďalší akademický výskum.

Dr. Milada Walková, Language Centre of the University of Leeds, UK.

Dr Milada Walková, FHEA is a Lecturer in English for Academic Purposes (EAP) at the Language Centre of the University of Leeds, UK. She leads a pre-sessional EAP course for international PhD students, and she is a member of the editorial board of The Language Scholar, a journal published by the University of Leeds.

Dr. Milada Walková, Absolventka dvojitého PhD diplomu na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a University of Groningen v Holandsku. V súčasnosti je lektorkou angličtiny pre akademické účely (EAP) v Jazykovom centre na Univerzite v Leeds, v Spojenom kráľovstve. Vedie prednášky pre zahraničných doktorandov v rámci kurzov EAP a je zároveň členkou redakčnej rady časopisu The Language Scholar, ktorý vydáva Univerzita v Leeds.

**
Mgr. Mária Vasiľová, PhD.**

Svoje doktorandské štúdium na KAA FF som realizovala pod dvojitým vedením školiteľov prof. PhDr. Pavla Stekauera DrSc. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prof. dr. Martina Everaerta z Utrecht University.  V súčasnosti pôsobím ako referentka Referátu pre zahraničné vzťahy na Rektoráte UPJŠ a ako inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus+. Svoje skúsenosti z oblasti vedy a výskumu využívam v aktivitách projektu a iniciatívy Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R) na UPJŠ, v rámci ktorého pôsobím ako člen projektového tímu.

I completed my PhD studies at the Department of British and American Studies of the Faculty of Arts under the dual guidance of supervisors prof. PhDr. Pavol Stekauer DrSc. from the Pavol Jozef Šafárik University in Košice and prof. dr. Martin Everaert from Utrecht University. I currently work as a coordinator at the International Relations Office at the Rectorate of UPJŠ and as the institutional coordinator of the Erasmus+ program. Currently, I use my experience from the field of science and research in the activities of the Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) at UPJŠ project, within which I work as a member of the project team.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Svoje doktorandské štúdium na KAA FF UPJŠ som začal pod vedením školiteľa profesora Francoisa Poiriera z L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD. Bolo to započatím mojej kariéry vysokoškolského učiteľa. V súčasnosti pôsobím ako odborný asistent a zástupca vedúcej katedry pre pedagogické záležitosti. Spolupráca s profesorom Poirierom mi umožnilo navštíviť univerzitu Paris Nord a vybudovať si profesionálnu sieť a získať kontakty v odbore amerikanistiky a európskych štúdií po celom svete.

I started my doctoral studies at KAA FF UPJŠ under the supervision of Professor Francois Poirier from L'UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD. It was the beginning of my career as a university teacher. I currently work as an assistant professor and deputy head of the department for pedagogical affairs. Working with Professor Poirier allowed me to visit Paris Nord University and build a professional network and find contacts in American Studies and European Studies around the world.

**Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
**
Svoje doktorandské štúdium na KAA FF UPJŠ som ukončila pod vedením školiteľa doc. Dr. Stanislava Kolářa z Ostravskej univerzity v ČR. Bolo započatím mojej kariéry vysokoškolskej učiteľky, v súčasnosti pôsobím ako odborná asistentka a zástupkyňa vedúcej katedry pre zahraničnú spoluprácu, a umožnilo to mi vybudovať si profesionálny network a získať kontakty v odbore americkej literatúry po celom svete.

I completed my doctoral studies at the Faculty of Arts of Pavol Jozef Šafárik University in Košice under the supervision of Assoc. Prof. Dr. Stanislav Kolář from the University of Ostrava in the Czech Republic. It was the beginning of my academic career as a university teacher, and currently, I work as a research assistant and deputy head of the department for international cooperation. The program allowed me to build a professional network and establish contacts in the field of American literature all over the world.

Mgr. Petra Filipová, PhD.

During my PhD studies at the Department of British and American Studies (Faculty of Arts, P. J. Safarik University in Kosice), I had the opportunity to participate in a European project of double-degree programmes. Therefore, I successfully finished my studies both at UPJS and at the University of the Balearic Islands in Spain. My thesis was supervised both by Dr. h. c. Prof. Mgr. Slavka Tomascikova, PhD. from UPJS, and by doc. Marta Fernandez-Morales from Spain, and I examined questions of gender and sexuality in American media. The invaluable experience I gained from the two countries and universities has been utilized in my further academic career as an Assistant Professor at the Department of British and American studies, teaching gender-related subjects and supervising theses focused on gender, which have been in high demand in the recent years.

V rámci môjho doktorandského štúdia na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF
UPJŠ som dostala príležitosť zúčastniť sa európskeho programu dvojitých
diplomov. Štúdium som tak úspešne ukončila a získala diplom nielen z UPJŠ, ale
aj z Univerzity Baleárskych ostrovov v Španielsku. Pod vedením Dr. h.c. prof.
Mgr. Slávky Tomaščíkovej a doc. Marty Fernandez-Morales som skúmala otázky rodu
a sexuality v amerických médiách. Nedoceniteľné skúsenosti z dvoch krajín a
univerzít som využila vo svojom ďalšom akademickom pôsobení na pozícii odbornej
asistentky Katedry anglistiky a amerikanistiky, a to pri výučbe rodovo
zameraných predmetov, ako aj pri školení záverečných prác s touto tematikou, o
ktoré je každoročne veľký záujem.

**Mgr. Filip Šera, PhD.****

Svoje doktorandské štúdium na FF KAA som absolvoval pod vedením Dr. h. c. prof. Slávky Tomaščíkovej, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti pracujem ako Erasmus+ koordinátor pre študentov a študentky prichádzajúcich zo zahraničia na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ. Počas svojho štúdia som sa zameral na otázky rodu a sexuality a ich zobrazovanie v reklame. Znalosti nadobudnuté počas doktorandského štúdia využívam jednak pri interkultúrnej komunikácii so zahraničnými študentami a študentkami, a takisto pri spracovaní a analýze dát UPJŠ pre rankingové agentúry hodnotiace univerzity.

My PhD studies at the Dep. of British and American Studies, Faculty of Arts, were supervised by Dr. h. c. prof. Slávka Tomaščíková, PhD. Currently, I work as the Erasmus+ Coordinator for Incoming Students from abroad at the International Relations Office of UPJŠ. During my studies, I focused on the issues of gender and sexuality and their portrayal in advertising. The knowledge gained during my PhD studies is helping me in intercultural communication with foreign students, as well as in processing and analysis of UPJŠ data for university ranking agencies.

Mgr. Martina Martausová, PhD

Doktorandské štúdium na KAA FF UPJŠ som ukončila v roku 2013 pod vedením školiteľky prof. Anny Scannavini z University v L’Aquila v Taliansku, čo výrazne ovplyvnilo spracovanie témy mojej doktorskej práce, a obohatilo o cennú konfrontáciu čiastkových výstupov s medzinárodným publikom sprostredkovaným touto zahraničnou školiteľkou. Doktorskú prácu som navyše ukončovala aj s pomocou externej konzultantky prof. Marty Fernández-Morales z Univerzity na Baleárskych ostrovoch, ktorej cenné konzultácie mi pomohli prácu rozšíriť o nový rozmer reflektovaním súčasných teoretických východísk. Skúsenosti nadobudnuté konfrontáciou s medzinárodným publikom mi počas doktorandského štúdia pomohli nadobudnúť akademické sebavedomie a motiváciu nadviazať na tieto akademické kontakty a rozširovať spoluprácu s kolegami a kolegyňami v oblasti Amerických štúdií aj v zahraničí.

I completed my doctoral studies at the Department of British and American Studies, Faculty of Arts, UPJŠ in 2013, under the supervision of Prof. Anna Scannavini from the University of L’Aquila, Italy, which enhanced the research process through the valuable confrontation with international audiences invited by the external supervisor. Upon completing the doctoral thesis, I also closely worked under the guidance of Prof. Marta Fernández-Morales from the University of the Balearic Islands, whose priceless consultations broadened the scope of my thesis onto new theoretical assertions. The overall experience with international cooperation during my doctoral studies earned my academic confidence and motivation to build on the acquired contacts to pursue more intense academic connections with colleagues from the field of American Studies abroad.

Mgr. Karin Sabolíková, PhD.

I completed my PhD studies in the part-time form at the Department of British and American Studies, Faculty of Arts, UPJŠ under the guidance of supervisor doc. Mgr. Milan Olejník, PhD. from Slovak Academy of Sciences.

When looking back at my PhD journey it was one of the most rewarding academic challenges which opened the door for me to opportunities of the academic world. I personally grew during the time and I am glad I chose to undertake this challenge. Currently I work as an Assistant Professor at the Department of British and American studies and I teach British and American history-related subjects.

Doktorandské štúdium som absolvovala v externej forme na Katedre anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, UPJŠ pod vedením školiteľa doc. Mgr. Milana Olejníka, PhD. zo Slovenskej akadémie vied.Keď sa pozriem späť na moju doktorandskú cestu, bola to jedna z najužitočnejších akademických výziev, ktorá mi otvorila dvere ku príležitostiam v akademickom svete. Počas tohto času som rástla osobne a som rada, že som sa rozhodla pre túto výzvu. V súčasnosti pôsobím ako odborný asistent na Katedre britských a amerických štúdií a učím predmety zaoberajúce sa britskou aj americkou históriou.

Mgr. Adriana Saboviková, PhD.
Doktorandské štúdium na KAA FF UPJŠ som absolvovala pod vedením školiteľky Prof María José Coperías Aguilar z Univerzity vo Valencii v Španielsku. Počas štúdia som mala možnosť stráviť štyri mesiace vo Valencii v rámci Erasmus+ PhD mobility a nadobudnúť skúsenosti na medzinárodnej úrovni. Znalosti nadobudnuté počas PhD štúdia využívam ako odborný asistent na Katedre anglistiky a amerikanistiky kde vyučujem predmety zamerané na Britské štúdiá.

I completed my doctoral studies at the KAA FF UPJŠ under the supervision of Prof. María José Coperías Aguilar from the University of Valencia, Spain. During my studies I had the opportunity to spend four months in Valencia as part of the Erasmus+ PhD mobility and to gain international experience. The knowledge I gained during my PhD studies has been utilized in mz further academic career as an assistant professor at the Department of English and American Studies where I teach courses focused on British Studies.

Veronika Nogolová je absolventkou doktorandského štúdia na Katedre anglistiky a amerikanistky FF UPJŠ a absolventkou dvojitého magisterského diplomu na Katedre anglistiky a amerikanistky FF UPJŠ a Univerzity Baleárskych ostrovov, Španielsko. V súčasností pôsobí ako odborný asistent na Ústavu cizích jazyků FPF, Slezskej univerzity v Opavě, ČR, kde vyučuje britskú literatúru a kultúru.

Veronika Nogolová holds a PhD. from the Department of British and American Studies, FA UPJŠ and double MA from Pavol Jozef Šafárik University in Košice and the University of the Balearic Islands, Spain. She is an Assistant Professor at the Institute of Foreign Languages of Silesian University in Opava, Czech Republic. She teaches British literature and British cultural studies.