Prekl. a tlmoč. prax – podmienky

Podľa študijných plánov prekladateľsko-tlmočníckych programov vyučovaných na našej katedre majú študenti bakalárskeho i magisterského stupňa povinnosť absolvovať odbornú prax v oblasti prekladu a/alebo tlmočenia.

Čas absolvovania praxe

Študent môže prax po dohode s gestorom a pri splnení stanovených podmienok absolvovať kedykoľvek počas štúdia.
Predmet Prax v inštitúciách si študent zapisuje vždy v zimnom semestri posledného ročníka štúdia (2. pre Mgr. a 3. pre Bc.), prax ale možno absolvovať kedykoľvek počas štúdia.

Minimálny rozsah praxe

20 hodín tlmočenia
alebo
20 preložených normostrán
alebo
kombinácia tlmočenia a prekladu
Prax možno absolvovať v ktorejkoľvek jazykovej kombinácii. V závislosti od profilácie študenta si študent môže vybrať preklad alebo tlmočenie alebo ich kombináciu v ľubovoľnom pomere.

Započítavanie praxe

Prax sa pre zjednodušenie výpočtu a spravodlivé ohodnotenie rôznych aktivít prepočítava na celé hodiny. Pri prepočte sa zaokrúhľuje podľa matematický pravidiel.

preklad
preklad do slovenského jazyka 1 NS = 1 hodina
preklad do cudzieho jazyka 1 NS = 1 hodina
*1 NS = 1800 znakov vrátane medzier

korektúry
jazyková a štylistická v SK: 3 NS = 1 hodina
jazyková a štylistická v cudzom jazyku: 2 NS = 1 hodina
obsahová korektúra (porovnávanie originálu a prekladu): 2 NS = 1 hodina

tlmočenie
1 poldeň = 4 hodiny
1 deň = 8 hodín
za každú hodinu tlmočenia sa ráta +1 hodina prípravy

Gestori praxe

Gestori praxe sa podieľajú na organizovaní praxe, pomáhajú študentom riešiť prípadné problémy a rozširujú/udržiavajú okruh inštitúcií, s ktorými katedra spolupracuje na pravidelnej báze. V prípade nejasností ohľadom praxe môže študent kontaktovať ktoréhokoľvek gestora (rozhodnúť sa môže aj podľa zamerania jednotlivých gestorov v praxi).

Gestormi praxe momentálne sú:
Dr. Franko, Dr. Paľová, Dr. Stromplová, Dr. Janigová, Mgr. Demjanová
Je potrebné, aby študent ohľadom praxe vždy kontaktoval toho istého gestora.

Výsledné hodnotenie – absolvoval-neabsolvoval za predmet Prax v inštitúciách zapisuje do AIS-u:
Dr. Franko – študenti AJEIEb, AJEIEm
Dr. Janigová – študenti AJFJEIb,m, AJNJEIb,m
Týmto dvom garantom študenti odovzdávajú všetky Potvrdenia o absolvovaní stáže v príslušnom zimnom semestri, v ktorom sa predmet končí.

Kde a ako možno absolvovať prax – spôsoby absolvovania praxe

1. V jednej z inštitúcií zo zoznamu gestorov – zazmluvnené inštitúcie
Gestori majú svoj okruh poskytovateľov stáže , s ktorými sú pri manažovaní stáže v kontakte. Gestor vyberá študentov pri zohľadnení ich profilácie a tiež schopností (hlavne čo sa týka live tlmočníckych akcií), dozoruje tlmočnícke akcie a overuje výstupy prekladateľskej praxe.
2. Vo vlastnej inštitúcii – mimo zazmluvnených inštitúcií
Študent má možnosť si inštitúciu vybrať i samostatne, mimo zoznamu spolupracujúcich subjektov.
Pokiaľ chce študent absolvovať prax u subjektu, ktorý nie je zazmluvnený, musí osloviť niektorého z gestorov, ktorý s ním prejde podmienky a pripraví zmluvu. Každá takáto prax musí byť vopred odsúhlasená katedrou a musí ísť cez niektorého z gestorov.
3. V rámci stáže Erasmus – uznanie predmetu Prax v inštitúciách
Študent, ktorý absolvuje Erasmus stáž, má možnosť si ju nechať uznať za povinný predmet Prax v inštitúciách. Zvyšný počet kreditov (Erasmus stáž – 10 kreditov, prax v inštitúciách – 6 kreditov) si môže nechať uznať za iný predmet katedry podľa pravidiel uznávania kreditov.

Stretnutia k praxi

Informačné stretnutia k praxi pre všetkých študentov prekladateľsko-tlmočníckych odborov sa organizujú raz za akademický rok podľa zverejneného oznamu.
V máji každého akademického roka sa organizuje stretnutie so študentmi 2. roč. Bc a 1. roč. Mgr. programov, v rámci ktorého sa overujú už absolvované hodiny praxe a koľko praxe jednotlivým študentom ostáva absolvovať v poslednom ročníku.
V prípade, že študent potrebuje informácie nad rámec stretnutí k praxi, má možnosť kedykoľvek kontaktovať vybraného gestora.

Potrebné dokumenty

Prax je bez predloženia predpísaných dokumentov neplatná. Každý študent je zodpovedný za zabezpečenie potrebných dokumentov pre svoju prax.
Pred nástupom na prax musí medzi katedrou a prax poskytujúcim subjektom existovať zmluva ( zmluva – preklad, zmluva – tlmočenie). V prípade už zazmluvnených subjektov (zo zoznamu) túto zmluvu netreba zabezpečovať. V prípade, že študent absolvuje prax mimo zoznamu zazmluvnených subjektov, je potrebné túto zmluvu v spolupráci s gestorom podpísať. V závislosti od povahy úkonu a subjektu je možné prax absolvovať aj mimo zmluvného vzťahu, zásadne však len na základe písomného súhlasu garanta a vedúcej katedry udeleného pred nástupom na prax.
Pred vyslaním na prax zabezpečí študent tlačivo Súhlas katedry s nástupom na stáž podpísané vedúcou katedry a tlačivo Potvrdenie o absolvovaní odbornej stáže, ktoré si nechá potvrdiť zodpovednou osobou u prax poskytujúceho subjektu.
V prípade, že študent zbiera jednotlivé hodiny/normostrany praxe v rôznych inštitúciách a pri rôznych príležitostiach, je potrebné, aby:
• o takomto spôsobe absolvovania praxe vopred upovedomil jedného z gestorov,
• si o čiastkovom absolvovaní praxe viedol evidenciu.

Zoznam zazmluvnených poskytovateľov stáže