Info pre uchádzačov

Milí uchádzači o štúdium na našej katedre!

Vitajte na našej stránke venovanej informáciám o prihláškach a prijímačkách na Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach.

Ak ešte neviete, čo sa u nás dá študovať, alebo nie ste rozhodnutí, čo by ste z našej ponuky študovať chceli, tu si môžete čo-to prečítať o našich študijných programoch.

Prekliknite sa na:

Ako sa prihlásiť na štúdium?

Tieto informácie sú primárne určené pre uchádzačov o bakalárske štúdium. Informácie pre budúcich magistrov nájdete tu.

Dá sa k vám dostať aj bez prijímačiek?

Prijímaciu skúšku z anglického jazyka (písomnú aj ústnu) u nás nemusíte robiť, ak ste sa počas svojho stredoškolského štúdia umiestnili na 1., 2., alebo 3. mieste v celoslovenskom/krajskom/okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, úspešne ste absolvovali Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka alebo ste získali aspoň jeden z týchto medzinárodných certifikátov s nasledujúcou dosiahnutou úrovňou:
TOEFL iBT: min. 72 (alebo úroveň B2)
IELTS: min. 6 (alebo úroveň B2)
Cambridge First Certificate: min. 173 (alebo úroveň B2)
Certificate of Advanced English: min. 180 (alebo úroveň B2)
Ostatné medzinárodné certifikáty AJ musia mať uvedenú úroveň B2.

Prijímaciu skúšku z francúzskeho jazyka (písomnú aj ústnu) u nás nemusíte robiť, ak ste sa počas svojho stredoškolského štúdia umiestnili na 1., 2., alebo 3. mieste v celoslovenskom/krajskom/okresnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku, úspešne ste absolvovali Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka alebo ste získali aspoň jeden z týchto medzinárodných certifikátov s nasledujúcou dosiahnutou úrovňou:
DELF: úroveň B1
TCF: úroveň B1
Ostatné medzinárodné certifikáty FJ musia mať uvedenú úroveň B1.

Prijímaciu skúšku z nemeckého (písomnú aj ústnu) u nás nemusíte robiť, ak ste sa počas svojho stredoškolského štúdia umiestnili na 1., 2., alebo 3. mieste v celoslovenskom/krajskom/okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, úspešne ste absolvovali Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka alebo ste získali aspoň jeden z týchto medzinárodných certifikátov s nasledujúcou dosiahnutou úrovňou:
Goethe Zertifikat B1
Nemecký jazykový diplom KMK I. stupňa (Deutsches Sprachdiplom I – úroveň A2/B1)
Ostatné medzinárodné certifikáty NJ musia mať uvedenú úroveň B1.

Uchádzačom, ktorí doložia diplom z olympiády alebo certifikát iba z jedného z jazykov, ktorý je predmetom prijímacej skúšky, sa započíta výsledok v tejto časti prijímacej skúšky plným počtom percentuálnych bodov a absolvujú iba prijímaciu skúšku z druhého jazyka.

Na študijný program britské a americké štúdiá v kombinácii (medziodborové štúdium) sa prijímacie skúšky nerobia. Pri prijímacom konaní však platia iné kritéria uznávania olympiád a súťaží, ako pri jednoodborových študijných programoch s prijímacou skúškou. V prípade medziodborového štúdia sa jazykové certifikáty neuznávajú.

POZOR! Ak ste splnili podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, aj napriek tomu je poplatok za prihlášku potrebné zaplatiť vo výške ako za prijímacie konanie s prijímacou skúškou.

Akou formou si môžem podať prihlášku?

Na štúdium sa viete prihlásiť dvoma spôsobmi:

 • klasickou – papierovou prihláškou,
 • elektronickou prihláškou.

Papierovú prihlášku na bakalárske štúdium si môžete kúpiť v papiernictve alebo si ju viete vytlačiť zo stránky Ministerstva školstva tu. My však odporúčame využiť možnosť elektronickej prihlášky. Jej vyplnenie je jednoduché a prehľadné a jej hlavnou výhodou je, že za ňu zaplatíte menej.
POZOR! Po postúpení elektronickej prihlášky uchádzač nie je povinný zasielať papierovú verziu elektronickej prihlášky.

Na každú prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program.

Čo je potrebné spolu s prihláškou poslať?

Okrem samotnej prihlášky od vás budeme potrebovať aj kópiu maturitného vysvedčenia. Vieme, že väčšina z vás má v čase podávania prihlášok ešte pred maturitou, preto ju stačí odoslať dodatočne do 5. 6. 2020. Kópia maturitného vysvedčenia musí byť notársky alebo úradne overená, prípadne môžete zaslať aj školou potvrdenú kópiu. Ak ste maturovali pred rokom 2020, overenú/potvrdenú kópiu maturitného vysvedčenia zašlite spolu s prihláškou.

Ak sa hlásite na britské a americké štúdiá v kombinácii (medziodborové štúdium), budeme od vás naviac potrebovať aj vaše výsledky zo strednej školy (okrem výsledkov z posledného ročníka). Vaše výsledky buď vyplňte priamo na 2. strane prihlášky a dajte si ich na škole potvrdiť, alebo s prihláškou zašlite notársky alebo úradne overené kópie koncoročných vysvedčení. V prípade ostatných študijných programov realizovaných na našej katedre nie je potrebné výsledky zo strednej školy dokladovať.

V prípade, že ste počas strednej školy uspeli na jazykových olympiádach (alebo aj iných súťažiach) alebo ste získali medzinárodne uznávaný certifikát z cudzieho jazyka, určite nám spolu s prihláškou pošlite aj notársky alebo úradne overenú kópiu potvrdenia o tomto úspechu. Kópia potvrdenia musí mať pečiatku a podpis vydávajúcej organizácie. Tieto potvrdenia musia byť doručené najneskôr do 31. 3. 2020.

V neposlednom rade netreba zabudnúť priložiť aj potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Koľko sa platí za prihlášku?

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, alebo jednoducho poplatok za prihlášku, závisí od dvoch vecí:

 • či si podávate klasickú alebo elektronickú prihlášku,
 • či sa na študijný program, na ktorý sa hlásite, robia alebo nerobia prijímacie skúšky.

Poplatky za jednotlivé typy prihlášok sú nasledujúce:

 • klasická prihláška a prijímacie konanie s prijímacou skúškou: 50 €
 • klasická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky: 40 €
 • elektronická prihláška a prijímacie konanie s prijímacou skúškou: 30 €
 • elektronická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky: 20 €

Z ponuky študijných programov realizovaných na našej katedre majú prijímacie konanie bez prijímacej skúšky len britské a americké štúdiá v kombinácii (medziodborové štúdium).

Ako mám za prihlášku zaplatiť?

Za prihlášku je treba zaplatiť cez platobnú bránu alebo bankovým prevodom. Platba poštovým poukazom na účet (šekom) nie je možná. Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Na akú adresu treba prihlášku a všetko ostatné odoslať?

Podpísanú prihlášku (ak nepodávate prihlášku elektronicky) a všetky právoplatné potvrdenia zašlite na adresu:

Filozofická fakulta UPJŠ
Šrobárova 2
P. O. Box A-29
040 59 Košice

Dokedy môžem poslať prihlášku?

Na štúdium v nasledujúcom ak. roku (2020/2021) je možné sa prihlásiť do 31. marca 2020. To je posledný deň, kedy môžete prihlášku poslať (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Kedy budú prijímacie skúšky na bakalárske študijné programy?

Ak nespĺňate podmienky prijatia bez prijímačiek, 10. júna 2020 vás čakajú prijímacie skúšky na tieto študijné programy našej katedry:

 • britské a americké štúdiá (jednoodborové štúdium, denná aj externá forma),
 • anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku,
 • anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku,
 • anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku,
 • rodové štúdiá a kultúra.

Na medziodborové štúdium britských a amerických štúdií v kombinácii sa prijímacie skúšky nerobia. O prijatí na tento študijný program rozhodujú vaše známky zo zodpovedajúcich maturitných predmetov (známka z anglického jazyka a známka z predmetu, ktorý prislúcha druhému odboru kombinácie), priemer známok na maturitnej skúške, priemer známok koncoročných vysvedčení a úspešnosť na olympiádach alebo iných súťažiach.

Čo mám čakať na prijímačkách?

Hoci mnohí už prijímačky nerobia, na našej katedre si chceme vyberať tých najlepších študentov. Prijímacie skúšky majú za cieľ preveriť vaše jazykové schopnosti a odhaliť nadanie na budúce povolanie.
Prihláseným uchádzačom pošleme všetky potrebné informácie poštou najneskôr mesiac pred prijímacou skúškou.

V tejto tabuľke nájdete prehľad zložiek prijímacích skúšok pre jednotlivé bakalárske študijné programy našej katedry s ich percentuálnu váhu pri hodnotení úspešnosti uchádzačov.


študijný program

písomný test z AJ

ústna skúška z AJ

písomný test z druhého cudzieho jazyka

ústna skúška z druhého cudzieho jazyka

britské a americké štúdiá (jednoodborové štúdium, denná a externá forma)

100 %

-

-

-

rodové štúdiá a kultúra

100 %

-

-

-

anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

50 %

50 %

-

-

anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

25 %

25 %

25 %

25 %

anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

25 %

25 %

25 %

25 %

Podrobnosti prijímacích skúšok na jedenotlivé študijné programy

Prijímacie skúšky na študijné programy britské a americké štúdiá (jednoodborové štúdium, denná a externá forma) a rodové štúdiá a kultúra tvorí písomný test z anglického jazyka. Test bude zameraný predovšetkým na anglickú gramatiku a od uchádzačov sa bude očakávať veľmi dobré zvládnutie anglického jazyka na úrovni B2. Od uchádzačov sa bude očakávať tiež spoľahlivá znalosť anglofónnych reálií, ako ju majú možnosť nadobudnúť z učebných materiálov používaných na stredných školách.

Prijímacia skúška na anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku pozostáva z dvoch častí – písomného testu a ústnej skúšky. Úspešné zvládnutie písomného testu je podmienkou pre postup na ústnu časť prijímacej skúšky.
Písomný test bude zameraný predovšetkým na anglickú gramatiku a od uchádzačov sa bude očakávať veľmi dobré zvládnutie anglického jazyka na úrovni B2.
Ústna časť bude zameraná na schopnosť uplatniť aktívnu slovnú zásobu v konverzácii v anglickom jazyku, schopnosť plynulo štylizovať myšlienky s rešpektovaním syntaktických a štylistických rovín anglického jazyka, idiomatiku a frazeológiu. Od uchádzačov sa ďalej bude vyžadovať spoľahlivá znalosť anglofónnych reálií z učebných materiálov používaných na stredných školách, a to aj vo verbálnej ad hoc sumarizácii a interpretácii krátkeho textu.

Prijímacia skúška na anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Písomná aj ústna časť overujú znalosť anglického jazyka a francúzskeho jazyka. Úspešné zvládnutie písomnej časti je podmienkou pre postup na ústnu časť prijímacej skúšky.
Písomná časť je zameraná na jazykové prostriedky, analýzu textu, súdržnosť textu, sémantické vzťahy na rovine lexiky anglického jazyka a francúzskeho jazyka na úrovni B2.
Ústna časť overuje schopnosť uplatniť aktívnu slovnú zásobu v konverzácii v obidvoch jazykoch, správnosť, presnosť a plynulosť ústneho prejavu. Od uchádzačov sa vyžadujú aj poznatky o anglofónnych a frankofónnych spoločnostiach a kultúrach, ako ich majú možnosť spoznať z materiálov používaných na stredných školách.

Prijímacia skúška na anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Písomná aj ústna časť overujú znalosť anglického jazyka a nemeckého jazyka. Úspešné zvládnutie písomnej časti je podmienkou pre postup na ústnu časť prijímacej skúšky.
Písomná časť má preveriť schopnosť uchádzačov ovládať a používať gramatické štruktúry anglického a nemeckého jazyka na úrovni B2. Taktiež bude preverená schopnosť detailne a efektívne čítať rôzne texty na všeobecné témy v danom cudzom jazyku, porozumieť im a získať z nich tie informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úlohy.
Ústna časť má preveriť schopnosť uchádzačov porozumieť hlavným myslienkam hovoreného prejavu o známych témach týkajúce sa práce, školy, voľného času a pod. Uchádzači majú taktiež dokázať zvládnuť väčšinu situácií pri cestách v anglicky a nemecky hovoriacich krajinách a vyjadrovať sa jednoducho a v súvislostiach o známych témach a oblastiach záujmu, hovoriť o zážitkoch a udalostiach, popísať svoje sny, túžby a ciele a krátko vysvetliť alebo zdôvodniť svoje plány a názory.

Koľko uchádzačov plánujete prijať?

Pre bakalárske študijné programy:

 • Na program britské a americké štúdiá v dennej aj externej forme plánujeme prijať 50 uchádzačov. Britské a americké štúdiá sa dajú študovať i v kombinácii (pre budúci učiteľský smer). Pre všetky medziodborové študijné programy na fakulte je limit 50 miest.
 • Na program anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku máme pre vás pripravených 30 miest.
 • Na program anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku plánujeme prijať 15 uchádzačov.
 • Na program anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku máme pre vás pripravených 20 miest.
 • Na program rodové štúdiá by sme radi prijali 8 uchádzačov.

Kedy a kde sa dozviem, že som prijatý?

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webe fakulty najneskôr do 26. 6. 2020.
Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne. Ak by ste s výsledkom neboli spokojní, stále je tu možnosť sa odvolať.

Potrebujem vedieť viac

Kompletný dokument s podrobnosťami o prihláškach a prijímačkách na Filozofickej fakulte UPJŠ nájdete:

 • tu pre bakalárske študijné programy,
 • tu pre magisterské študijné programy,
 • tu pre doktorandské študijné programy.

Ak Vám náhodou niečo nebolo jasné alebo sa chcete niečo opýtať, môžete kontaktovať študijné oddelenie Filozofickej fakulty prostredníctvom kontaktného formulára.