Info pre uchádzačov

Milí uchádzači o štúdium na našej katedre!

Vitajte na našej stránke venovanej informáciám o prihláškach a prijímačkách na Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach.

Ak ešte neviete, čo u nás študovať, alebo nie ste rozhodnutí, čo by ste z našej ponuky študovať chceli, tu si môžete čo-to prečítať o našich študijných programoch.

Termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy FF UPJŠ v Košiciach je 31. marec 2022. Pre viac informácií prosíme navštívte stránku FF UPJŠ pre záujemcov o štúdium

Prekliknite sa na:

poster FB IG YT

Ako sa prihlásiť na štúdium?

Informácie pre budúcich bakalárov nájdete tu:

Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

Britské a americké štúdiá

Informácie pre budúcich magistrov nájdete tu.

Videonávod k elektronickej prihláške (primárne pre program Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku) nájdete tu

Dá sa k vám dostať aj bez prijímačiek?

Prijímaciu skúšku u nás nemusíte robiť. Každý uchádzač však musí absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), prípadne test General Academic Prerequisities (GAP pre zahraničných uchádzačov), ktorých realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (www.scio.sk). Do prijímacieho konania sa započíta najlepší dosiahnutý výsledok, ktorý na teste dosiahnete v období od 1.9.2020 do 2.4.2022. Viac informácií nájdete v dokumentoch o prijímacom konaní pre BAS alebo pre AJEIE.

Do prijímacieho konania sa započítavajú aj ďalšie Vaše úspechy. Vašu znalosť anglického jazyka nám preukážete jedným z nasledovných dokladov (nie starším ako 2 roky):

 • skúška SCIO Anglický jazyk;
 • certifikát TOEFL ibt (výsledok nad 95 bodov)
 • certifikát IELTS (výsledok nad 7 bodov)
 • Cambridge CAE (výsledok nad 200 bodov)
 • Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka (na úrovni C1)
 • 1., 2. alebo 3. miesto na Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka resp. účasť na celoštátnom alebo medzinárodnom kole tejto súťaže

Študenti programu Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku si u nás môžu vybrať z dvoch modulov: Modul 1 – Anglický jazyk a kultúra, alebo Modul 2 – Moderné jazyky – francúzsky jazyk. Druhý modul je určený študentom, ktorí preukážu, že:

 • zložili maturitnú skúšku z francúzskeho jazyka na úrovni B2
 • alebo získali medzinárodný jazykový certifikát FJ na úrovni B2
 • alebo zložili všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka na úrovni B2
 • alebo obsadili 1., 2. alebo 3. miesto na Krajskom kole Olympiády francúzskeho jazyka resp. sa zúčastnili na celoštátnom alebo medzinárodnom kole tejto súťaže

Na študijný program britské a americké štúdiá v kombinácii (medziodborové štúdium) sa prijímacie skúšky nerobia. Pri prijímacom konaní však platí, že potrebujete maturitu z anglického jazyka – tú je možné nahradiť vyššie zmienenými dokladmi zo skúšok alebo olympiád (SCIO Anglický jazyk, TOEFL ibt nad 95b., IELTS nad 7b., Cambridge CAE nad 200b., Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka na úrovni C1, alebo 1., 2. alebo 3. miesto na Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka).

Akou formou si môžem podať prihlášku?

Na štúdium sa viete prihlásit dvoma spôsobmi:

 • klasickou – papierovou prihláškou,
 • elektronickou prihláškou.

Papierovú prihlášku na bakalárske štúdium si môžete kúpit v papiernictve alebo si ju viete vytlačiť zo stránky Ministerstva školstva tu. My však odporúčame využiť možnosť elektronickej prihlášky Jej vyplnenie je jednoduché a prehľadné a jej hlavnou výhodou je, že za ňu zaplatíte menej.
POZOR! Po postúpení elektronickej prihlášky uchádzač nie je povinný zasielať papierovú verziu elektronickej prihlášky.

Na každú prihlášku je možné uviest len jeden študijný program.

Termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy FF UPJŠ v Košiciach je 31. 3. 2022. Pre viac informácií prosíme navštívte stránku FF UPJŠ.

Čo je potrebné spolu s prihláškou poslať?

Okrem samotnej prihlášky od vás budeme potrebovať aj kópiu maturitného vysvedčenia. Vieme, že väčšina z vás má v čase podávania prihlášok ešte pred maturitou, preto ju stačí vložiť vo formáte pdf do e-prihlášky prístupnej na web stránke fakulty najneskôr do dňa zápisu na štúdium. Ak ste maturovali pred rokom 2022, vložte svoje maturitné vysvedčenie vo formáte pdf súčasne s podaním prihlášky do konca marca 2022.

V prípade, že ste počas strednej školy uspeli na jazykových olympiádach (alebo aj iných súťažiach) alebo ste získali medzinárodne uznávaný certifikát z cudzieho jazyka, určite nám spolu do e-prihlášky vložte aj certifikáty vo formáte pdf.

Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), prípadne test General Academic Prerequisities (GAP pre zahraničných uchádzačov), ktorých realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (www.scio.sk). Do prijímacieho konania sa započíta najlepší dosiahnutý výsledok, ktorý na teste dosiahnete v období od 1.9.2020 do 2.4.2022. Viac informácií nájdete v dokumentoch o prijímacom konaní pre BAS alebo pre AJEIE.

V neposlednom rade netreba zabudnúť priložiť aj potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Koľko sa platí za prihlášku?

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, alebo jednoducho poplatok za prihlášku, závisí od toho, či si podávate klasickú alebo elektronickú prihlášku.

Poplatky za jednotlivé typy prihlášok sú nasledujúce:

klasická prihláška 40 €
elektronická prihláška 20 €

Ako mám za prihlášku zaplatiť?

Za prihlášku je treba zaplatiť alebo bankovým prevodom. Platba poštovým poukazom na účet (šekom) nie je možná. Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) – pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Na akú adresu treba prihlášku a všetko ostatné odoslať?

Podpísanú prihlášku (ak nepodávate prihlášku elektronicky) a všetky právoplatné potvrdenia zašlite na adresu:

Filozofická fakulta UPJŠ
Šrobárova 2
P. O. Box A-29
040 59 Košice

Dokedy môžem poslať prihlášku?

Termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy FF UPJŠ v Košiciach je 31. 3. 2022. Pre viac informácií prosíme navštívte stránku FF UPJŠ.

Na štúdium v nasledujúcom ak. roku (2022/2023) je možné sa prihlásiť do 31. marca 2022. To je posledný deň, kedy môžete prihlášku poslať (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Koľko uchádzačov plánujete prijať?

Pre bakalárske študijné programy:

 • Na program britské a americké štúdiá v dennej aj externej forme plánujeme prijať 50 uchádzačov. Britské a americké štúdiá sa dajú študovať i v kombinácii (pre budúci učiteľský smer) ako medziodborové študijné programy.
 • Na program anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku máme pre vás pripravených 30 miest.

Kedy a kde sa dozviem, že som prijatý?

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webe fakulty najneskôr do konca mája 2022.

Rozhodnutie o prijatí či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne. Ak by ste s výsledkom neboli spokojní, stále je tu možnosť sa odvolať.

Potrebujem vedieť viac

Kompletný dokument s podrobnosťami o prihláškach a prijímačkách na Filozofickej fakulte UPJŠ nájdete:

 • tu pre Britské a americké štúdiá, jednoodbor, bakalársky stupeň
 • tu pre Britské a americké štúdiá, medziodbor, bakalársky stupeň
 • tu pre Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, bakalársky stupeň
 • tu pre magisterské študijné programy,
 • tu pre doktorandské študijné programy.

Ak Vám náhodou niečo nebolo jasné alebo sa chcete niečo opýtať, môžete kontaktovať študijné oddelenie Filozofickej fakulty prostredníctvom kontaktného formulára na stránke pre uchádzačov