Info pre uchádzačov

Milí uchádzači o štúdium na našej katedre!

Vitajte na našej stránke venovanej informáciám o prihláškach a prijímačkách na Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach.

Ak ešte neviete, čo sa u nás dá študovať, alebo nie ste rozhodnutí, čo by ste z našej ponuky študovať chceli, tu si môžete čo-to prečítať o našich študijných programoch.

Termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy FF UPJŠ v Košiciach je 31. marec 2021. Pre viac informácií prosíme navštívte stránku FF UPJŠ.

Prekliknite sa na:

Ako sa prihlásiť na štúdium?

Tieto informácie sú primárne určené pre uchádzačov o bakalárske štúdium. Informácie pre budúcich magistrov nájdete tu.

Dá sa k vám dostať aj bez prijímačiek?

Prijímaciu skúšku z anglického jazyka u nás nemusíte robiť, ak ste sa počas svojho stredoškolského štúdia umiestnili na 1., 2., alebo 3. mieste v celoslovenskom/krajskom/okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, úspešne ste absolvovali Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka alebo ste získali aspoň jeden z týchto medzinárodných certifikátov s nasledujúcou dosiahnutou úrovňou:
TOEFL iBT: min. 72 (alebo úroveň B2)
IELTS: min. 6 (alebo úroveň B2)
Cambridge First Certificate: min. 173 (alebo úroveň B2)
Certificate of Advanced English: min. 180 (alebo úroveň B2)
Ostatné medzinárodné certifikáty AJ musia mať uvedenú úroveň B2.

Prijímaciu skúšku z francúzskeho jazyka u nás nemusíte robiť, ak ste sa počas svojho stredoškolského štúdia umiestnili na 1., 2., alebo 3. mieste v celoslovenskom/krajskom/okresnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku, úspešne ste absolvovali Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka alebo ste získali aspoň jeden z týchto medzinárodných certifikátov s nasledujúcou dosiahnutou úrovňou:
DELF: úroveň B1
TCF: úroveň B1
Ostatné medzinárodné certifikáty FJ musia mať uvedenú úroveň B1.

Prijímaciu skúšku z nemeckého jazyka u nás nemusíte robiť, ak ste sa počas svojho stredoškolského štúdia umiestnili na 1., 2., alebo 3. mieste v celoslovenskom/krajskom/okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, úspešne ste absolvovali Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka alebo ste získali aspoň jeden z týchto medzinárodných certifikátov s nasledujúcou dosiahnutou úrovňou:
Goethe Zertifikat B1
Nemecký jazykový diplom KMK I. stupňa (Deutsches Sprachdiplom I – úroveň A2/B1)
Ostatné medzinárodné certifikáty NJ musia mať uvedenú úroveň B1.

Uchádzačom, ktorí doložia diplom z olympiády alebo certifikát iba z jedného z jazykov, ktorý je predmetom prijímacej skúšky, sa započíta výsledok v tejto časti prijímacej skúšky plným počtom percentuálnych bodov a absolvujú iba prijímaciu skúšku z druhého jazyka.

Na študijný program britské a americké štúdiá v kombinácii (medziodborové štúdium) sa prijímacie skúšky nerobia. Pri prijímacom konaní však platia iné kritéria uznávania olympiád a súťaží ako pri jednoodborových študijných programoch s prijímacou skúškou. V prípade medziodborového štúdia sa jazykové certifikáty neuznávajú.

POZOR! Ak ste splnili podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, aj napriek tomu je poplatok za prihlášku potrebné zaplatiť vo výške ako za prijímacie konanie s prijímacou skúškou.

Akou formou si môžem podať prihlášku?

Na štúdium sa viete prihlásit dvoma spôsobmi:

 • klasickou – papierovou prihláškou,
 • elektronickou prihláškou.

Papierovú prihlášku na bakalárske štúdium si môžete kúpit v papiernictve alebo si ju viete vytlačiť zo stránky Ministerstva školstva tu. My však odporúčame využiť možnosť elektronickej prihlášky. Jej vyplnenie je jednoduché a prehľadné a jej hlavnou výhodou je, že za ňu zaplatíte menej.
POZOR! Po postúpení elektronickej prihlášky uchádzač nie je povinný zasielať papierovú verziu elektronickej prihlášky.

Na každú prihlášku je možné uviest len jeden študijný program.

Termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy FF UPJŠ v Košiciach je 31. 3. 2021. Pre viac informácií prosíme navštívte stránku FF UPJŠ.

Čo je potrebné spolu s prihláškou poslať?

Okrem samotnej prihlášky od vás budeme potrebovať aj kópiu maturitného vysvedčenia. Vieme, že väčšina z vás má v čase podávania prihlášok ešte pred maturitou, preto ju stačí odoslať dodatočne do 7. 6. 2021. Kópia maturitného vysvedčenia musí byť notársky alebo úradne overená, prípadne môžete zaslať aj školou potvrdenú kópiu. Ak ste maturovali pred rokom 2021, overenú/potvrdenú kópiu maturitného vysvedčenia zašlite spolu s prihláškou.

Ak sa hlásite na britské a americké štúdiá v kombinácii (medziodborové štúdium), budeme od vás naviac potrebovať aj vaše výsledky zo strednej školy (okrem výsledkov z posledného ročníka). Vaše výsledky buď vyplňte priamo na 2. strane prihlášky a dajte si ich na škole potvrdiť, alebo s prihláškou zašlite notársky alebo úradne overené kópie koncoročných vysvedčení. V prípade ostatných študijných programov realizovaných na našej katedre nie je potrebné výsledky zo strednej školy dokladovať.

V prípade, že ste počas strednej školy uspeli na jazykových olympiádach (alebo aj iných súťažiach) alebo ste získali medzinárodne uznávaný certifikát z cudzieho jazyka, určite nám spolu s prihláškou pošlite aj notársky alebo úradne overenú kópiu potvrdenia o tomto úspechu. Kópia potvrdenia musí mať pečiatku a podpis vydávajúcej organizácie. Tieto potvrdenia musia byť doručené najneskôr do 31. 3. 2021.

V neposlednom rade netreba zabudnúť priložiť aj potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Koľko sa platí za prihlášku?

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, alebo jednoducho poplatok za prihlášku, závisí od dvoch vecí:

 • či si podávate klasickú alebo elektronickú prihlášku,
 • či sa na študijný program, na ktorý sa hlásite, robia alebo nerobia prijímacie skúšky.

Poplatky za jednotlivé typy prihlášok sú nasledujúce:

 • klasická prihláška a prijímacie konanie s prijímacou skúškou: 50 €
 • klasická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky: 40 €
 • elektronická prihláška a prijímacie konanie s prijímacou skúškou: 30 €
 • elektronická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky: 20 €

Z ponuky študijných programov realizovaných na našej katedre majú prijímacie konanie bez prijímacej skúšky len britské a americké štúdiá v kombinácii (medziodborové štúdium).

Ako mám za prihlášku zaplatiť?

Za prihlášku je treba zaplatiť cez platobnú bránu alebo bankovým prevodom. Platba poštovým poukazom na účet (šekom) nie je možná. Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) – pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Na akú adresu treba prihlášku a všetko ostatné odoslať?

Podpísanú prihlášku (ak nepodávate prihlášku elektronicky) a všetky právoplatné potvrdenia zašlite na adresu:

Filozofická fakulta UPJŠ
Šrobárova 2
P. O. Box A-29
040 59 Košice

Dokedy môžem poslať prihlášku?

Termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy FF UPJŠ v Košiciach je 31. 3. 2021. Pre viac informácií prosíme navštívte stránku FF UPJŠ.

Na štúdium v nasledujúcom ak. roku (2021/2022) je možné sa prihlásiť do 31. marca 2021. To je posledný deň, kedy môžete prihlášku poslať (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Kedy budú prijímacie skúšky na bakalárske študijné programy?

Ak nespĺňate podmienky prijatia bez prijímačiek, čakajú vás prijímacie skúšky na tieto študijné programy našej katedry:

 • britské a americké štúdiá (jednoodborové štúdium, denná aj externá forma),
 • anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku,
 • anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku,
 • anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku,
 • rodové štúdiá a kultúra.

Na medziodborové štúdium britských a amerických štúdií v kombinácii sa prijímacie skúšky nerobia. O prijatí na tento študijný program rozhodujú vaše známky zo zodpovedajúcich maturitných predmetov (známka z anglického jazyka a známka z predmetu, ktorý prislúcha druhému odboru kombinácie), priemer známok na maturitnej skúške, priemer známok koncoročných vysvedčení a úspešnosť na olympiádach alebo iných súťažiach.

Termín prijímacej skúšky pre rok 2021/2022 na všetky bakalárske odbory na našej katedre je 8.6.2021.

Čo mám čakať na prijímačkách?

Hoci mnohí už prijímačky nerobia, na našej katedre si chceme vyberať tých najlepších študentov. Prijímacie skúšky majú za cieľ preveriť vaše jazykové schopnosti a odhaliť nadanie na budúce povolanie.
Prihláseným uchádzačom pošleme všetky potrebné informácie poštou najneskôr mesiac pred prijímacou skúškou.

Podrobnosti prijímacích skúšok na jednotlivé študijné programy

Prijímacie skúšky na študijné programy britské a americké štúdiá (jednoodborové štúdium, denná a externá forma), anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a rodové štúdiá a kultúra tvorí písomný test z anglického jazyka. Test bude zameraný predovšetkým na anglickú gramatiku a od uchádzačov sa bude očakávať veľmi dobré zvládnutie anglického jazyka na úrovni B2. Od uchádzačov sa bude očakávať tiež spoľahlivá znalosť anglofónnych reálií, ako ju majú možnosť nadobudnúť z učebných materiálov používaných na stredných školách.

Prijímacia skúška na anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku pozostáva z dvoch častí – písomnej skúšky z anglického jazyka a písomnej skúšky z francúzskeho jazyka. Písomná časť je zameraná na jazykové prostriedky, analýzu textu, súdržnosť textu, sémantické vzťahy na rovine lexiky anglického jazyka a francúzskeho jazyka na úrovni B1.

Prijímacia skúška na anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku pozostáva z dvoch častí – písomnej skúšky z anglického jazyka a písomnej skúšky z nemeckého jazyka. Písomná časť má preveriť schopnosť uchádzačov ovládať a používať gramatické štruktúry anglického a nemeckého jazyka na úrovni B1. Taktiež bude preverená schopnosť detailne a efektívne čítať rôzne texty na všeobecné témy v danom cudzom jazyku, porozumieť im a získať z nich tie informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úlohy.

Koľko uchádzačov plánujete prijať?

Pre bakalárske študijné programy:

 • Na program britské a americké štúdiá v dennej aj externej forme plánujeme prijať 50 uchádzačov. Britské a americké štúdiá sa dajú študovať i v kombinácii (pre budúci učiteľský smer). Pre všetky medziodborové študijné programy na fakulte je limit 100 miest.
 • Na program anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku máme pre vás pripravených 30 miest.
 • Na program anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku plánujeme prijať 20 uchádzačov.
 • Na program anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku máme pre vás pripravených 30 miest.
 • Na program rodové štúdiá by sme radi prijali 10 uchádzačov.

Kedy a kde sa dozviem, že som prijatý?

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webe fakulty najneskôr do 25. 6. 2021.
Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne. Ak by ste s výsledkom neboli spokojní, stále je tu možnosť sa odvolať.

Potrebujem vedieť viac

Kompletný dokument s podrobnosťami o prihláškach a prijímačkách na Filozofickej fakulte UPJŠ nájdete:

 • tu pre bakalárske študijné programy,
 • tu pre magisterské študijné programy,
 • tu pre doktorandské študijné programy.

Ak Vám náhodou niečo nebolo jasné alebo sa chcete niečo opýtať, môžete kontaktovať študijné oddelenie Filozofickej fakulty prostredníctvom kontaktného formulára.