Our accomplishments

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. si v ukrajinských Černivciach prevzala dve ocenenia.

Za dlhoročnú aktívnu spoluprácu, vysokoprofesionálny prístup, výchovu kvalifikovaných odborníkov a osobný príspevok ku medzinárodnej spolupráci vedúcej k rozvoju Černiveckej národnej univerzity Jurija Fedkoviča ocenila Černivecká regionálna štátna administrácia Dr. h. c. doc. Mgr. Slávku Tomaščíkovú, PhD. Pamätnou medailou „100 rokov Bukovinskej rady“. Ocenenie si Dr. h. c. doc. Tomaščíková prevzala osobne 2. januára 2020 z rúk doc. Dr. Sergeja Nežurbidu, LL.D., vedúceho Oddelenia výkonnej služby guvernéra Černiveckej regionálnej štátnej administácie Sergeja Osačuka.
V rozhovore s doc. Dr. Sergejom Nežurbidom, LL.D. a vedúcou Oddelenia medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie Černiveckej regionálnej štátnej administácie pani Hannou Žebčuk Dr. h. c. doc. Tomaščíková zhodnotila doterajšie výsledky spolupráce UPJŠ a Černiveckej národnej univerzity Jurija Fedkoviča v odboroch anglickej filológie, práva a geografie, ku ktorým významne prispelo Zahraničné oddelenie Černiveckej národnej univerzity Jurija Fedkoviča. Podelila sa tiež o plány na spoluprácu do budúcnosti predovšetkým s Katedrou anglického jazyka Fakulty cudzích jazykov Černiveckej národnej univerzity Jurija Fedkoviča pod vedením prof. Dr. Nadi Yesypenko, DrSc., ktorá koordinuje všetky spoločné aktivity spolupracujúcich katedier.
Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. je taktiež ako editorka súčasťou kolektívu autorov publikácie Eugen Ehrlich: Bibliographic Index (Vernon Press, 2018), ktorému bola za túto knihu udelená Medajla starostu mesta Černivci Antona Kochanovského. Cenu za kolektív autorov – Sergeja Nežurbidu, Máriu Diačuk, Manfreda Rehbindera a Slávku Tomaščíkovú – prevzala v októbri 2019 počas osláv mesta Černivci pani Mária Diačuk.

Viac na:
https://bukoda.gov.ua/new/9631
https://www.facebook.com/…32619424774/?…
https://pogliad.ua/…viche-375298
https://karpaty.news/…nskomu-viche
https://twnews.com.ua/…s-komu-viche
https://zaxid.media/news/1344011
http://chnu.edu.ua/index.php?…[5013][news_id]=11536

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. collected two awards in Chernivtsi, Ukraine.

For long-lived dutiful work, high professionalism, qualified specialist training and personal contribution to international cooperation leading to the development of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University was Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. awarded the Jubilee Award of „100 Years of Bukovynian Viche“ by the Chernivtsi Regional State Administration. Dr. h. c. doc. Tomaščíková collected the award on the 2nd of January 2020 from Assoc. prof. Dr. Sergej Nezhurbida, LL.D., the Head of the Executive Support Service of the Chernivtsi Regional State Administration's Governor Mr. Sergej Osachuk.
In the discussion with Assoc. prof. Dr. Sergej Nezhurbida, LL.D. and Ms. Hanna Zhebchuk, the Head of the Department of International Cooperation and European Integration of Chernivitsi Regional State Administration Dr. h. c. doc. Tomaščíková summarised the already developed cooperation between UPJŠ and Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University in English philology, law and geography to which the cooperation with the International Office of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University was very instrumental. She also shared the plans for future activities, mostly with the Department of English Language, Faculty of Foreign Languages, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University all coordinated by the Head of the Department, Prof. Dr. Nadiia Yesypenko, DrSc.
Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. is also, as the editor, the member of the collective of authors of the publication Eugen Ehrlich: Bibliographic Index (Vernon Press, 2018), that was awarded the Chernivtsi Municipality Award of Anton Kokhanovsky. The award for the collective of authors – Sergej Nezhurbida, Mária Diachuk, Manfred Rehbinder and Slávka Tomaščíková – was collected in October 2019 during the Days of Chernivtsi City on behalf of all authors by Ms Mária Diachuk.

More at:
https://bukoda.gov.ua/new/9631
https://www.facebook.com/…32619424774/?…
https://pogliad.ua/…viche-375298
https://karpaty.news/…nskomu-viche
https://twnews.com.ua/…s-komu-viche
https://zaxid.media/news/1344011
http://chnu.edu.ua/index.php?…[5013][news_id]=11536

Študentka KAA FF UPJŠ je na prekladateľskej stáži v Európskom parlamente v Luxemburgu

Študentka druhého ročníka magisterského štúdia, Romana Grajcarová, sa môže tešiť z kladnej odpovede na svoju prihlášku na päťmesačnú platenú stáž do Európskeho parlamentu komisie v Luxemburgu. Okrem toho sa šikovnej Romane podarilo dostať sa na stáž i do Európskej komisie. S radosťou vidíme našich študentov v týchto inštitúciách a tešíme sa každému takémuto úspechu. Romane, študentke rekladateľstva a tlmočníctva v študijnom programe anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku srdečne blahoželáme a sme si istí, že týmto začína svoju úspešnú kariéru.

Mgr. Ester Demjanová, PhD.
Odborná asistentka KAA FF UPJŠ

Student of BAS Department FF UPJŠ accepted for an internship in the European Parliament in Luxemburg

A second-year Master student, Romana Grajcarová, has recently been admitted for a five-month paid traineeship in the European Parliament in Luxemburg and we could not be happier for her! On top of this great success, Romana has also been accepted for an internship in the European Commission. We are always delighted to see our students striving in such institutions. Congratulations to Romana, a student of translation and interpretation programme English and French for European institutions and economy. This is surely a great beginning of her successful career.

Mgr. Ester Demjanová, PhD.
Assistent lecturer of BAS Department FF UPJŠ

ZÁVER ROKA 2018 NA KAA FF UPJŠ – KARIÉRNE A KLUBOVÉ AKTIVITY

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ sa rozlúčila s kalendárnym rokom 2018 v pracovnej ale zároveň aj príjemnej a spoločenskej atmosfére, a to stretnutím svojich klubov a kariérnymi workshopmi. Dňa 13. 12. 2018 novozaložený Klub študentov ELSE zorganizoval svoju prvú oficiálnu akciu pod názvom Jingle ELSE, ktorá dopadla veľmi úspešne. Vypredal sa veľký hrniec kapustnice a hrniec vianočného punču. Na akciu Jingle ELSE sa prišli neskôr pozrieť aj bývalí študenti našej katedry z Alumni Club, a tak sa súčasní študenti stretli s bývalými, diskutovali o tom, ako katedra začínala a ako sa zmenili predmety, vyučujúci a aktivity katedry.
Klubové aktivity boli obohatené odborným workshopom, ktorý pre Klub učiteľov angličtiny na KAA FF UPJŠ pripravili lektorky vydavateľstva Macmillan Education. Zúčastnili sa ho učitelia základných, stredných a vysokých škôl. Vo vianočnej atmosfére v sprievode teplej kávy a občerstvenia si u nás angličtinári mali možnosť v príjemnej nálade vymeniť svoje skúsenosti, zážitky, rady a nové nápady ako osloviť študentov rôznej vekovej kategórie a pomôcť im čo najjednoduchšie a najrýchlejšie osvojiť si zručnosti anglického jazyka. Neformálnosť týchto podujatí posilnená ich záverečnou recepciou v reštaurácii Hotela Teledom prispela ku zblíženiu vzťahov v rámci klubov našej katedry a dúfame, že aj budúci rok sa môžeme tešiť na stretnutia rovnakého typu.
Popri príjemných predvianočných stretnutiach klubov sa v dňoch 10. a 13. 12. 2018 uskutočnili kariérne workshopy spoločnosti PROMISEO a Academy Language Institute. Obe organizácie reprezentovali naši absolventi a ich workshopy potvrdili potrebu spolupráce akademickej pôdy s praxou a potrebu budovania kontaktov študentmi už počas ich štúdia.
„Niečo sa končí a niečo sa začína,…“ a tak koniec kalendárneho roka otvoril možnosti súčasných študentov pre ďalšiu spoluprácu s praxou, absolventmi, učiteľmi, pre nadviazanie dobrých pracovných a zároveň priateľských vzťahov. Ďalší rok bude určite bohatý na aktivity, na ktorých radi opäť privítame všetkých, ktorých naše úsilie osloví.

Mgr. Eva Simková, Mgr. Jana Trebuňová, Jakub Paľovčík Študenti KAA FF UPJŠ

Víťaz súťaže FrancAvis na KAA FF UPJŠ

Michal Varchol, študent 3. ročníka bakalárskeho študijného programu anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku vyhral súťaž v tvorbe textu na zadanú tému vyhlásenú Medzinárodným centrom pre frankofóniu a kultúru (CIPC). Ako víťaza ho FrancAvis nominuje ako slovenského kandidáta na mesačný pobyt v Centres internationaux francophones des Lyons Clubs de France.
Michalovi srdečne blahoželáme a ďakujeme mu za skvelú reprezentáciu katedry, fakulty a univerzity.
Slávka Tomaščíková
KAA FF UPJŠ

Winner of FrancAvis competition at the BAS Department FF UPJŠ

Michal Varchol, a student of the 3rd year of the BA programme English and French languages for European institutions and economy, won the FrancAvis competition in the text creation organised by International Centre for Francophonie and Culture (CIPC). The FrancAvis nominates him as a Slovak candidate for a month-long internship in the Centres internationaux francophones des Lyons Clubs de France.
Congratulations Michal! We are very proud of you and of your achievement and we thank you for the representation of the department, faculty and university.
Slávka Tomaščíková
KAA FF UPJŠ

Kristína Makóová postúpila do užšieho výberu na pozíciu Študentský ambasádor pre kariéru v EÚ za UPJŠ

O pozíciu, v ktorej si môže študent rozšíriť kariérne možnosti, posunúť ďalej svojich spolužiakov, vybudovať sieť kontaktov, získať pracovné skúsenosti, rozvíjať zručnosti v marketingu a oblasti ľudských zdrojov, stretnúť sa s úradníkmi EÚ, získať odporúčacie listy pre svoju budúcu kariéru a ešte omnoho, omnoho viac, je pravidelne veľký záujem. Na postup do ďalšieho výberového kola na Študentského ambasádora pre kariéru v EÚ bola za UPJŠ vybraná študentka 1. ročníka magisterského štúdia programu Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, Kristína Makóová. Kristína je aktívnou a šikovnou študentkou tlmočníctva a prekladateľstva, ktorá nám už roky robí veľkú radosť a vynikajúco reprezentuje katedru. Srdečne Kristíne k tomuto úspechu blahoželáme a budeme jej aj naďalej silno držať palce.

Úspešná spolupráca KAA FF UPJŠ s Veľvyslanectvom SR v Grécku.

Od októbra minulého roka pracovalo pod odborným vedením PhDr. Slávky Janigovej, PhD. desať študentov a študentiek druhého a tretieho ročníka prekladateľského študijného programu „anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku“ a interná doktorandka katedry na prekladoch a nahrávkach pre projekt Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Aténach.
Svoje nadobudnuté vedomosti a odborné zručnosti si v praxi vyskúšali budúci prekladatelia a prekladateľky Ľubomír Andrej, Peter Beľuš, Katarína Machová, Lenka Liberdová, Peter Pazič, Patrícia Petická, Laura Proněková, Anna Štofaníková a Dávid Vozár, a preložili z anglického do slovenského jazyka výpovede 26 utečencov a utečenkýň, ktorí našli svoj nový domov v Grécku. Svoje hlasy pre nahrávky jednotlivých príbehov v slovenčine prepožičali študent Jakub Paľovčík a doktorandka Mgr. Zuzana Eperješiová, ktorá spolu s Dr. Janigovou skorigovala preklady a na záver technicky zabezpečila aj všetky audionahrávky.

Všetci svojou odbornou a nezištnou prácou pomohli sprístupniť grécky projekt „Face Forward…into my home“ pre slovenskú verejnosť nielen v Košiciach, kde sa dňa 23. januára 2019 v priestoroch Galérie Tabačky Kulturfabrik konala vernisáž tejto interaktívnej výstavy (výstava tam potrvá do 22.2.2019), ale aj na internetovej stránke projektu http://www.faceforward.gr/en/ kde majú jej návštevníci možnosť zhliadnuť umelecké fotografie utečencov a utečenkýň a vypočuť si naše nahrávky príbehov aj v slovenčine, napr.
http://www.faceforward.gr/…ies/mo-sabi/.

Jej Excelencia veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Grécku pani Iveta Hricová vyzdvihla odborný a ľudský príspevok Katedry anglistiky a amerikanistiky pri kompletizácii výstavy nielen verejne poďakovaním zainteresovaným na vernisáži výstavy, ale aj zvlášť ďakovným listom Dr.
Janigovej za jej odbornú, profesionálnu a organizačnú prácu na projekte.
Prácu študentov a študentiek pani veľvyslankyňa ocenila certifikátmi a za svoju odbornú a technickú prácu na projekte dostala Mgr. Eperješiová možnosť dlhodobej stáže na Veľvyslanectve SR v Aténach.

V mene Katedry anglistiky a amerikanistiky chcem vyjadriť poďakovanie Dr. Janigovej, Mgr. Eperješiovej a všetkým študentom a študentkám, ktorí svojou nielen kvalitnou odbornou ale aj ľudsky neoceniteľnou prácou zviditeľnili katedru, fakultu a univerzitu na úrovni mesta, KSK, Slovenska a v Grécku.

Ďakujem.

Slávka Tomaščíková

vedúca KAA FF UPJŠ

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2018

https://www.upjs.sk/…plomov-2018/

Naša doktorandka Zuzana Eperješiová je hudobný fenomén menom Skyva

Na sklonku októbra naša kolegyňa Zuzana Eperješiová predstavila pod umeleckým menom Skyva (www.skyva.org) v Kasárňach/Kulturparku svoj debutový album s názvom Zrkadlo. Do života album uvádzala Katka Koščová. Zuzke za katedru gratulujeme a prajeme nech sa dobre počúva :). Keďže na mieste sme videli aj niektorých z vás, študentov, na pripomenutie ponúkame zopár záberov (foto Veronika Andiľová). Nechce sa nám ani veriť, akú talentovanú doktorandku tu na KAA máme. Zuzka je potvrdením, že hudba a jazyky veru idú dokopy!

Petra Fojtíková – prvá študentka KAA FF UPJŠ v programe dvojitých magisterských diplomov UPJŠ a CHNU.

Študentka magisterského študijného programu britské a americké štúdiá na KAA FF UPJŠ, Bc. Petra Fojtíková, absolvuje semester štúdia na Katedre anglického jazyka Fakulty cudzích jazykov Černiveckej národnej univerzity Jurija Feďkoviča na Ukrajine. Ako prvá študentka zo Slovenska a z EÚ získa po úspešnom ukončení štúdia magisterský diplom z UPJŠ a zároveň aj diplom z ukrajinskej partnerskej univerzity. Černivecká národná univerzita Jurija Feďkoviča je jednou z najstarších klasických univerzít na Ukrajine, bola založená v roku 1875 ako Univerzita Franza Jozefa a v súčasnosti sa v hodnoteniach pohybuje na popredných miestach v rámci Ukrajiny. Hlavný kampus univerzity – pôvodne Rezidencia metropolitov Dalmácie a Bukoviny je od roku 2011 zaradený medzi pamiatky svetového dedičstva UNESCO.

Viac o CHNU na:

www.chnu.edu.ua

http://en.chnu.edu.ua/…istory-media

To, ako sa Petre v Černivciach a na CHNU páči, vidieť na fotografiách.

Dr.h.c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

vedúca KAA FF UPJŠ

Petra Fojtíková – the first student of BAS Department FF UPJŠ in the double MA degree programme of UPJŠ and CHNU

Petra Fojtíková, BA., a student of British and American Studies MA programme at BAS Department FF UPJŠ is spending her semester at the Department of English, Faculty of Foreign Languages, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University in Ukraine. After successful accomplishment of all her study duties she will be the first Slovak and the first EU student with double MA diplomas from UPJŠ and the Ukrainian partner university. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University is one of the oldest classical universities in Ukraine, established in 1875 as the Franz-Josephs-Universität in Czernowitz, and it is at present ranked as one of the best in Ukraine. The main campus – originally the Residence of Bukovinian and Dalmatian Metropolitans, was in 2011 listed as a the UNESCO heritage site.

More about the CHNU at:

www.chnu.edu.ua

http://en.chnu.edu.ua/…istory-media

The photographs show how much Petra enjoys her stay at Chenivtsi and at the CHNU.

Dr.h.c. Assoc. Prof. Dr. Slávka Tomaščíková

Head of BAS Department

Vo videu s francúzskym veľvyslancom sa spomína náš študijný program

Francúzskeho veľvyslanca pre televízny kanál TelKE tlmočil náš vyučujúci Roman Gajdoš. Veľvyslanec viackrát spomenul i našu univerzitu, na ktorej sa vyučuje francúzsky jazyk, ba dokonca je vo videu spomenutý i náš študijný program. Link na video: https://www.facebook.com/…94532841510/
 

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ získala cenu Woodrowa Wilsona

Pri príležitosti 25. výročia diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a USA americký veľvyslanec na Slovensku Jeho excelencia pán Adam Sterling udelil 10.10.2018 prvýkrát ceny Woodrowa Wilsona šiestim inštitúciám a jednotlivcom, ktorí významne prispeli k rozvoju slovensko-amerických vzťahov.
V kategórii „Shared Experience“ bola ocenená Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ ako uznanie za mimoriadnu snahu o podporu lepšieho vzájomného porozumenia a zhodnotenia spoločných skúseností medzi oboma krajinami. Ďalšími ocenenými boli pán Pavol Demeš, pán Martin Bútora, Nadácia Pontis a Partnerský program Národnej gardy štátu Indiana a Ozbrojených síl SR.
Odovzdávanie vyznamenaní niekdajšieho amerického prezidenta Woodrowa Wilsona bolo súčasťou podujatí pripomínajúcich 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, ako aj 25. výročia samostatnej Slovenskej republiky.

Ohlasy
Video z odovzdávania cien:
https://www.facebook.com/…50746287330/
Správy RTVS 11.10.2018 o 19.00:
http://www.rtvs.sk/…12957/169114
Žurnál TA3: 11.10.2018 o 12.00:
https://www.ta3.com/…wilsona.html
Hlavné správy TA3: 11.10.2018 o 18.30:
https://www.ta3.com/…oktobra.html
Rádiožurnál RTVS 10.10.2018 o 22:00 a 11.10.2018 o 7.00:
https://www.rtvs.sk/…1125/1006997
Online články:
http://enrsi.rtvs.sk/…ilson-awards
TASR – Teraz.sk:
http://www.teraz.sk/…-clanok.html
24 hodín.sk:
https://www.24hod.sk/…l623017.html
Dobré noviny:
https://www.dobrenoviny.sk/…rowa-wilsona
Dr.h.c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ

Department of British and American Studies FF UPJŠ received the Woodrow Wilson Award
Marking the 25th anniversary of diplomatic ties between the United States of America and Slovakia, the US Ambassador to Slovakia His Excellency Adam Sterling decorated for the first time on 10 October 2018 selected individuals and institutions that contributed towards developing relations between the USA and Slovakia with the Woodrow Wilson Awards. The Department of British and American Studies FF UPJŠ was awarded in the category of „Shared Experience“ in recognition of extraordinary work to promote greater understanding and appreciation of shared experiences between the United Stated of America and the Slovak Republic.
Other awardees were: Pavol Demeš, Martin Bútora, the Pontis Foundation and the Partner Programme between the Indiana National Guard and the Slovak Armed Forces.
In media:
https://www.facebook.com/…50746287330/
Správy RTVS 11.10.2018 at 19.00:
http://www.rtvs.sk/…12957/169114
Žurnál TA3: 11.10.2018 at 12.00:
https://www.ta3.com/…wilsona.html
Hlavné správy TA3: 11.10.2018 at 18.30:
https://www.ta3.com/…oktobra.html
Rádiožurnál RTVS 10.10.2018 at 22:00 and 11.10.2018 at 7.00:
https://www.rtvs.sk/…1125/1006997
Online articles:
http://enrsi.rtvs.sk/…ilson-awards
TASR – Teraz.sk:
http://www.teraz.sk/…-clanok.html
24 hodín.sk:
https://www.24hod.sk/…l623017.html
Dobré noviny:
https://www.dobrenoviny.sk/…rowa-wilsona
Dr.h.c. Assoc. Prof. Dr. Slávka Tomaščíková
Head of the BAS FF UPJŠ
 

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa doc. Mgr. Slávke Tomaščíkovej, PhD.

Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, bola dňa 4.10.2018 poctená čestným titulom Doctor honoris causa, ktorý jej bol udelený ukrajinskou Černiveckou národnou univerzitou Jurija Feďkoviča. Tento čestný titul je ocenením jej významných akademických úspechov ako i jej cenného príspevku k rozvoju spolupráce medzi Černiveckou národnou univerzitou Jurija Feďkoviča a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

The honorary degree of Doctor honoris causa awarded to Assoc. Prof. Dr. Slávka Tomaščíková
Associate Professor Slávka Tomaščíková, PhD., the Head of the Department of British and American Studies FF UPJŠ, has been awarded the Doctor Honoris Causa of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine on 4 October 2018, in recognition of her significant academic achievements and valuable contribution to the cooperation between Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University and Pavol Jozef Šafárik University in Košice.

http://www.chnu.cv.ua/index.php?…[5012][id]=9833
https://www.youtube.com/watch?…
https://www.youtube.com/watch?…

Dr. Ester Demjanová

BAS FF UPJŠ

Šikovný študent Dominik Bujňák hovorí o svojich skúsenostiach

Dominika už z našich aktualít istotne dobre poznáte. Takto opísal svoje skúsenosti z British Council:

Stáž v British Council a moje pocity

V apríli a máji som sa zúčastnil, vďaka možnosti, ktorú nám dala katedra 6 týždňovej stáže v British Council v Bratislave. Musím povedať, že to bola stáž, ktorá mi dala veľmi veľa nových skúseností, zážitkov a motivácie a takisto som mohol nahliadnuť do toho, ako funguje taká veľká spoločnosť akou je British Council. Už od prvého dňa, keď som prišiel som sa tam cítil veľmi príjemne, keďže všetci v kancelárii boli veľmi milí, nápomocní a vôbec som sa ani necítil, ako v práci. Na starosti som mal veľa úloh, či už niektoré viac manuálne ako pomáhať so zostavovaním počítačov alebo poštou no aj veľa kde som mohol využiť svoje skúsenosti zo stáže v NRSR. Jednej z úloh z ktorej som sa najviac tešil boli reporty. Najprv som dostal za úlohu zmapovať ostatné firmy, ktoré ponúkajú podobné služby ako British Council a takisto aj počet jazykových škôl alebo aj predpokladaný demografický vývoj na Slovensku. Bol som milo prekvapený ku koľkým informáciám som sa takto dostal. Druhý report sa týkal slovenského školstva, hlavne ministerstva a ich plánu, ktorý predstavili a Fondu pre kultúru. Skúmal som tam rôzne veci, od počtu učiteľov a zamestnancov, ich ciele a ako ich chcú dosiahnuť až po to ako získavajú svoje financie. Aj tu musím oceniť, že veľa informácii bolo verejne prístupných nakoľko aj Fond pre kultúru je financovaný z verejných zdrojov a musí sa držať transparentnosti. Pri druhom reporte som dokonca neskôr spolupracoval aj s českou pobočkou British Council a poskytol im potom ešte dodatočné informácie na rôzne projekty, ktoré sú spojené s výchovou na Slovensku. Potešilo ma, že oba reporty boli veľmi kladne ocenené. V neposlednom rade som takisto robil aj preklad zmlúv, ktoré vstupovali do platnosti počas toho ako sa začalo zavádzať GDPR. Počas tejto stáže som mal takisto možnosť zúčastniť sa Model European Union Strasbourg 2017. Bol som tam ako minister za Španielsko v Rade Európskej únie. Model European Union je projekt, ktorý má priblížiť legislatívny proces v EÚ mladým ľuďom, tým, že si vyskúšajú aké je to byť v úlohe či už ministra alebo poslanca v EP. Okrem úloh ministrov a poslancov takisto ponúka MEUS úlohy novinárov a tlmočníkov. Šancu tlmočníka napríklad využila Rachel Galvánková, ktorá študovala v tej dobe na našej škole. Čo je špecifické na MEUS je to, že sa odohráva v budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu, máte teda fakt pocit, že na týždeň ste zákonodarcom v EÚ. MEUS bolo jednou z najlepších skúseností v živote a určite by som odporučil každému nech si vyskúša či už Model European Union v Štrasburgu alebo aj niektorý iný po celej Európe. Ja som si takto cez leto vyskúšal už aj druhý vo Varšave. Dalo mi to veľa nových skúseností a priateľstiev, ktoré si neviem vynachváliť. MEUS ma zaujal natoľko, že som sa prihasil ako organizátor pre rok 2018 a bol som vybraný ako Assistant Participants‘ Coordinator ale aj Assistant Chairs Coordinator. Budem teda veľmi rád, ak uvidím prihlášky z našej školy na rok 2018. Veľká vďaka patrí katedre, vďaka ktorej som mal možnosť zúčastniť sa týchto vecí.

Študentka KAA FF UPJŠ sa postavila do čela ESN Košice

Študentka magisterského stupňa končiaceho ročníka programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, Bc. Tímea Krauszová, sa prvým septembrom stala prezidentkou košickej časti organizácie Erasmus Student Network. Ide o študentskú organizáciu, ktorá sa venuje medzinárodným študentom a podporuje porozumenie medzi kultúrami. Našej šikovnej študentke držíme palce a veríme, že nám bude robiť skvelé meno.
Mgr. Ester Demjanová, PhD.

Monografia Doc. Mgr. Soni Šnircovej, PhD. vyhlásená vydavateľstvom Cambridge Scholars Publishing za knihu mesiaca augusta 2018.

Editorial Advisory Board vydavateľstva Cambridge Scholars Publishing zverejnil monografiu Doc. Mgr. Soni Šnircovej, PhD. z KAA FF UPJŠ pod titulom „Girlhood in British Coming-of-Age Novels: The Bildungsroman Heroine Revisited“ ako knihu mesiaca augusta 2018. Monografia vyšla v tomto vydavateľstve v roku 2017.
Viac informácii je na: Viac je na
https://www.cambridgescholars.com/…-august-2018
a
<http://www.cambridgescholars.com/…f-age-novels>

Autorke blahoželáme a ďakujeme za skvelú propagáciu vedy KAA FF UPJŠ.
Slávka Tomaščíková
KAA FF UPJŠ

Editorial Advisory Board of Cambridge Scholars Publishing declares a monograph by Assoc. Prof. Dr. Soňa Šnircová of BAS Department FF UPJŠ entitled Girlhood in British Coming-of-Age Novels: The Bildungsroman Heroine Revisited „Recommended Read“ for August 2018. The book was published by CSP in 2017.
More info:
https://www.cambridgescholars.com/…-august-2018
and
<http://www.cambridgescholars.com/…f-age-novels>

Professor Clara Sarmento’s ‘Recommended Read’:
The book discusses a selection of coming-of-age narratives that offer a revisiting of the classic Bildungsroman heroine – the young white middle-class woman – and present her developments in postwar and postmillennial British literature. It will be of interest to scholars and students in the fields of literary and girls’ studies, particularly those who want to see new trends and issues in young adult fiction in the context of a literary tradition.
Soňa Šnircová develops a remarkable, much needed and exciting overview of the literary representations of growth, under the perspective of gender, class, ethnicity, race and sexuality, as opposed to – and criticizing – the once exclusively masculine, white and middle-class idiosyncrasies that sustained trivial definitions of the Bildungsroman.
The book discusses a selection of eight novels by female authors, published between 1949 and 2014, that shed light over three different periods of postwar British literature: the pre-second wave feminism, the decades dominated by feminist debate and the postfeminist turn-of-the-millennium ‘chick-lit’ period. Snircova employs close reading techniques to examine the heroines’ development in the framework of their individual coming-of-age stories, while paying attention to the influence of cultural and historical impulses. Admirably, Snircova sees the contemporary female coming of age novel as another genre that too often reflects the media-induced constructions of the female identity, echoing the same signs of utopian liberation and antifeminist backlash that have been identified in popular chick-lit, because the process of emancipation invariably depends on the girl’s ability to participate in masculine forms of power.

CONGRATULATIONS with thanks for the publicity of research outcomes of the BAS Department go to the author!

Odborný asistent KAA FF UPJŠ získal prestížne ročné štipendium v americkom programe Humphrey Fellowship.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD., odborný asistent a zástupca vedúcej Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, získal ročné štipendium v programe Hubert H. Humphrey Fellowship. Ide o program sponzorovaný Kongresom USA prostredníctvom Úradu vzdelávacích a kultúrnych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí USA a od roku 1978 štipendistom a štipendistkám ponúka možnosť profesionálneho rastu v akademickom prostredí v rámci ročného pobytu na vybraných 13 amerických univerzitách, ktorými sú: American University, Washington College of Law, Arizona State University, Boston University, Cornell University, Emory University, Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Pennsylvania State University, Syracuse University, University of California, Davis, University of Minnesota, Humphrey School of Public Affairs, Vanderbilt University a Virginia Commonwealth University.
Kandidáti a kandidátky sú vyberaní na základe výsledkov ich práce pre akademickú komunitu, ich vodcovských schopností a potenciálu použiť nadobudnuté vedomosti, schopnosti a skúsenosti pre prácu v domácom verejnom alebo súkromnom sektore. Ročne získa toto štipendium iba menej ako 200 kandidátov a kandidátiek z celého sveta, zo Slovenska vždy maximálne jeden.

Blahoželáme!
Viac programe: https://www.humphreyfellowship.org/about-program

Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Vedúca KAA FF UPJŠ

Assistant lecturer of the BAS Department of FF UPJŠ was awarded a prestigious Hubert H. Humphrey Fellowship
Dr. Július Rozenfeld, an assistant lecturer and deputy-head of the Department of British and American Studies FF UPJŠ, was awarded the one year scholarship in the prestigious Hubert H. Humphrey Fellowship Program.
The Humphrey Program's primary funding is provided by the U.S. Congress through the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State and since 1978 it offers non-degree academic study and related professional experiences in the United States, at one of the following 13 universities: American University, Washington College of Law, Arizona State University, Boston University, Cornell University, Emory University, Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Pennsylvania State University, Syracuse University, University of California, Davis, University of Minnesota, Humphrey School of Public Affairs, Vanderbilt University and Virginia Commonwealth University.
Humphrey Fellows are selected based on their potential for leadership and their commitment to public service in either the public or the private sector. The Program offers Fellows valuable opportunities for leadership development and professional engagement with Americans and their counterparts from many nations.
Approximately 200 Fellowships are awarded annually, only one per year from Slovakia.
Congratulations!
More about the program: https://www.humphreyfellowship.org/about-program

Assoc. Prof. Dr. Slávka Tomaščíková
Head of BAS FF UPJŠ

Náš študent Dominik na stáži v NRSR

Mal som možnosť zúčastniť sa dvojtýždňovej stáže v Národnej rade u pána poslanca Martina Klusa. Mal som možnosť vyskúšať si rôzne zaujímavé úlohy počas stáže, medzi nej patrili analýza kampane kandidáta na primátora, vlastná dôvodová správa na zákon, ktorý by som chcel zmeniť a napísanie reportu z Národneho konventu. Stáž hodnotím veľmi pozitívne a myslím si, že mi dala veľa nových skúseností, ktoré budem vedieť využiť do môjho budúceho života. Je veľmi zaujímavé pracovať v prostredí Národnej rady a mať možnosť ísť si pozrieť zasadanie osobne a takisto mať možnosť vidieť politikov naživo. Pán poslanec aj jeho asistent, s ktorým sme strávili väčšinu času v kancelárii, sú veľmi milí, priateľskí, ochotní pomôcť a vidno, že majú záujem naučiť stážistov niečo nové. Obaja sú veľmi zbehlí v politike no aj iných otázkach a je skvelé s nimi debatovať na rôzne témy. Vďaka tejto stáži som mal možnosť zúčastniť sa aj rôznych diskusii a Národného konventu. Určite by som túto stáž odporúčal každému, kto má záujem o politiku a dianie na Slovensku, alebo aj v EÚ, pretože takáto skúsenosť posunie človeka vpred v jeho živote.

Internship of a BAS student in the National Council of the SR
I had an amazing opportunity to be a part of an internship in the office of a member of the National Council Mr Martin Klus. I had to do a few interesting tasks during my internship which included campaign analysis of a candidate for a mayor, Explanatory report on a topic of my choosing and a report from the National Convention on the EU. I think the internship gave me a valuable experience for my future life and lot of positive impressions. It’s interesting to work in an environment of the National Council and have a chance to see a session live and also to see the top Slovak politicians in person. Mr Klus and his assistant, with whom we spent most of the time in the office, are kind, friendly, helpful and it is evident that they want to teach the interns something new. Both are experienced not just in politics but also in other fields of life and it’s great to debate with them about any topic and question we had in mind. Thanks to this internship I had an opportunity to be a part of various discussions and the National Convention on the EU. I would recommend this internship to anyone who is interested in the politics, Slovak and EU matters because an experience like this is invaluable for the future.

Bc. Dominik Bujňák, študent AJEIEm KAA FF UPJŠ

Zaujímavá stáž študentiek AJFJEIEm

V novembri 2017 sa počas štyroch dní dve študentky programu Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, Patrícia Lakatošová a Mária Gabriela Mačingová, mali možnosť zúčastniť školenia vo Francúzskej Aliancii v meste Lodž, ktoré sa konalo pod záštitou OIF – Organisation internationale de la francophonie.
Školenie bolo zamerané na zdokonalenie sa v technikách prekladateľských a tlmočníckych výkonov s cieľom zvýšiť ich kvalitu v tematickej oblasti životného prostredia. Súčasťou školenia bola i obsahová príprava simulovanej konferencie o životnom prostredí vo francúzskom jazyku a jej tlmočenie do jednotlivých rodných jazykov účastníkov.
Pod vedením odborného lektora OIF, pána Mgr. Romana Gajdoša, sa školenia zúčastnili študenti prekladateľstva a tlmočníctva ako aj aktívni prekladatelia a tlmočníci s praxou
z Maďarska a Poľska.

En novembre 2017, pendant quatre jours, les étudiantes du programme Langue anglaise et langue française pour les institutions européen et économie, Patrícia Lakatošová et Mária Gabriela Mačingová, avaient l´opportunité de participer à la formation organisée par l´Alliance française de Lodz, sous l´égide de l´OIF – Organisation internationale de la francophonie.
Le but de la formation était d´améliorer les compétences et les techniques de traduction et d´interprétation des participants dans le domaine de l´environnement. La recherche et la préparation thématiques liées à la simulation en français d´une conférence sur l´environnement faisait partie de la formation.
Les étudiants tout comme les traducteurs et interpréteurs expérimentés polonais et hongrois y cherchaient des solutions pour leur métier avec le soutien professionnel de M. Roman Gajdoš, l´expert de l´OIF.
Bc. Patrícia Lakatošová, 2AJFJEIEm, KAA FF UPJS

Naša študentka tlmočila v AmCham-e business raňajky

Študentka tretieho ročníka AJEIE Antónia Anderková sa 29. novembra zúčastnila na Business Breakfast, aby tlmočila viceprezidentovi USSK, pánovi Davidovi E Hathawayovi. Antónia tlmočila šušotážou, teda tzv. šepkaným tlmočením. Organizátor sa na adresu našej sľubnej tlmočníčky vyjadril nasledovne:
„Rád by som sa Vám touto formou poďakoval za spoluprácu a vyzdvihol výborný výkon slečny Anderkovej. Pán viceprezident Hathaway bol vďaka Antónii plnohodnotnou a veľmi aktívnou súčasťou podujatia.“
Z Antónie máme veľkú radosť a prajeme jej do budúcna veľa ďalších takýto vydarených akcií!

Vďaka finančnej podpore Filozofickej fakulty UPJŠ a EPSO ide náš Dominik do Bruselu

V rámci výberového procesu do študentského programu „EU Career Ambassador“ v roku 2018/2019 bolo nášmu študentovi ponúknuté jedno zo štyroch neplatených miest na októbrovom školení v Bruseli. Dominik Bujňák je momentálne v prvom ročníku magisterského štúdia na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Vďaka finančnej podpore svojej fakulty môže teraz náš študent využiť ponuku Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) a navštíviť hlavné mesto EÚ. Dominik je vynikajúcim reprezentantom svojej katedry v diskusiách o EÚ a robí svojej katedre, fakulte a univerzite skvelé meno.
Mgr. Ester Demjanová, interná doktorandka KAA FF UPJŠ

Dominik on his way to Brussels thanks to the UPJŠ Faculty of Arts and EPSO
Our student Dominik is one of the lucky four to be offered a place at the special training course in Brussels in October 2018. The course is organized as a part of the EU Career Ambassador program. Dominik Bujňák is currently an MA student at the Department of British and American Studies, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Funding from the Faculty makes the offer from EPSO (European Personnel Selection Office) a wonderful possibility for Dominik, whose extracurricular activities in the area of EU studies are more than exceptional.
Mgr. Ester Demjanová, PhD student of BAS FF UPJŠ

November 2017
Traja naši študenti prijatí rektorom: https://www.upjs.sk/…-16-11-2017/

Náš študent na podujatí Slovensko diskutuje o EÚ: https://www.upjs.sk/…-vizitka.pdf a jeho ďalší príspevok na túto tému: https://www.upjs.sk/…eport-BA.pdf

October 2017
UPJŠ v Košiciach má ďalších úspešných absolventov programu dvojitých diplomov. Čítajte viac v článku tu.

September 2016
Naša kolegyňa pani docentka Lívia Kortvelyessy, PhD., získala cenu rektora UPJŠ za nesmierny prínos v publikačnej činnosti. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu katedry nielen doma, ale aj vo svete.

July 2016
Naša študentka Zuzana Eperješiová získala cenu rektora. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu katedry
http://www.upjs.sk/…enu-rektora/