Prezentácie prác študentov

Prezentácie obhájených záverečných prác v roku 2019

Vo štvrtok 28. 3. 2019 študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v spolupráci s InfoUSA v Košiciach pod odborným vedením Mgr. Martiny Martausovej, PhD., odprezentovali svoje úspešne obhájené záverečné bakalárske práce verejnosti a spolužiakom z nižších ročníkov, ktorých písanie práce ešte len čaká. Odprezentované práce boli z rôznych oblastí amerických štúdií, a tak si študenti mohli vypočuť spracované kultúrne, literárne, ale aj lingvistické témy. Z odporúčaní najviac rezonovala úzka spolupráca so školiteľom a vyhýbanie sa prokrastinácii. Za skvelé prezentácie ešte raz ďakujeme Bc. Kataríne Bodnárovej, Bc. Jánovi Horňákovi, Bc. Monike Mydlovej, Bc. Lucii Karasovej a Bc. Valeriji Szkubenics.

Mgr. Martina Martausová, PhD.

odborná asistentka KAA FF UPJŠ

Presentations of BA diploma theses of the students of BAS FF UPJŠ in the InfoUSA.

On Thursday, March 28, 2019 the InfoUSA in Košice hosted students of British and American Studies FF UPJŠ who under the professional guidance of Dr. Martina Martausová presented their successfully defended final BA theses to the public and their younger fellow students, whose work on their own topics has just commenced. Presented theses varied in topics of American Studies, so students could see literary, cultural but also linguistic works. Much appreciated among students were some useful tips and recommendations on how to successfully submit a thesis. Thank you again for interesting presentations Katarína Bodnárová, B.A., Ján Horňák, B.A., Monika Mydlová, B.A., Lucia Karasová, B.A., and Valerija Szkubenics, B.A.

Dr. Martina Martausová

Assistant lecturer of BAS FF UPJŠNaši študenti prezentujú záverečné práce aj v roku 2019

Naši študenti v InfoUsa: American Cinema – from classical Hollywood to contemporary independent cinema