Olympiáda v anglickom jazyku

Jubilejný 30. ročník Olympiády v anglickom jazyku na KAA FF UPJŠ

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku aj v tomto roku 12.2.2020 na svojej pôde privítala a spoluorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ. Koordinátorky PhDr. Slávka Janigová, PhD. za KAA FF UPJŠ a Mgr. Martina Jaroščáková za Gymnázium Poštová spoločne zabezpečili hladký priebeh podujatia pre takmer 100 účastníkov a ich doprovod. Osem odborných komisií, ktorým predsedali členovia KAA FF UPJŠ a pracovali v nich učitelia stredných a základných škôl Košického SK zhodnotilo vysokú úroveň prípravy a výkonov všetkých zúčastnených. Stredoškolákom – úspešným riešiteľom okresných a krajských kôl KAA FF UPJŠ ponúka na svoje študijné programy prijatie bez prijímacej skúšky a UPJŠ ponúka úspešným riešiteľom krajských kôl po nástupe na štúdium na UPJŠ motivačné štipendium.

Naše poďakovanie patrí Mgr. Viktórii Rozsypalovej, odbornej radkyni OÚ KE, obom koordinátorkám, porotám a všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii tohoto odborného podujatia podieľali.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Predsedníčka KK OAJ pre Košický kraj

30th Contest of the Olympics in English at KAA FF UPJŠ

The regional round of the Olympics in English was again welcomed and co-organized by the Department of British and American Studies, UPJŠ Faculty of Arts. Coordinators PhDr. Slávka Janigová, PhD. for BAS FF UPJŠ and Mgr. Martina Jaroščáková for Gymnázium Poštová together prepared a smooth event for almost 100 participants and their accompaniment. Eight expert committees, chaired by members of BAS FF UPJŠ and worked by teachers of secondary and primary schools of Košice Region, evaluated the high level of preparation and performance of all participants. For secondary school students – successful solvers of district and regional rounds of the Olympics in English the BAS FF UPJŠ offers admission without entrance examination for its study programmes and UPJŠ offers motivational scholarships to successful regional round solvers after entering the UPJŠ.

Our thanks go to Mgr. Viktória Rozsypalová, expert counselor of the District Office KE, both coordinators, juries and all those who participated in the preparation and implementation of this professional event.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

President of the KK OAJ for the Košice Region

Olympiáda v anglickom jazyku na pôde KAA FF UPJŠ už po druhý raz

Priestory Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v stredu 14.2.2018 patrili účastníkom krajského kola olympiády v anglickom jazyku s takmer 90 súťažiacimi zo základných a stredných škôl Košického kraja. Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. Členovia katedry aj tento rok poskytli svoju odbornú garanciu ako predsedovia porôt jednotlivých kategórií a zároveň veľmi ocenili možnosť sledovať výkony študentov a žiakov na rôznych úrovniach a spolupracovať pri hodnotení s kolegom a kolegyňami zo stredných a základných škôl. Predsedníčkou krajského kola OAJ bola doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a funkciu koordinátorky za KAA FF UPJŠ zastávala PhDr. Slávka Janigová, CSc. Jednotlivé kategórie na predsedníckych postoch zastupovali Mgr. Adriana Sabovíková, PhD., Mgr. Martina Martausová, PhD., Mgr. Karin Sabolíková, PhD., Mgr. Silvia Rosivalová Baučeková, PhD., Mgr. Petra Filipová, PhD., Mgr. Zuzana Solejová, Mgr. Zuzana Eperješiová, Mgr. Lýdia Desiatniková, Mgr. Lukáš Lukačín a Mgr. Vesna Kalafus Antoniová. Veľká vďaka za spoluorganizáciu patrí našim kolegom Mgr. Júliusovi Rozenfeldovi, PhD., Mgr. Ester Demjanovej, Mgr. Veronike Nogolovej a Mgr. Tomášovi Sňahničanovi. Olympiádu organizačne zastrešilo gymnázium Poštová pod vedením Mgr. Márie Valchovej a Mgr. Baffyovej. Slávnostné otvorenie olympiády prebehlo v Aule Kostlivého pod záštitou odbornej radkyne OÚ KE Mgr. Viktórie Rozsypalovej a predsedníčky odbornej poroty doc. Mgr. Slávky Tomaščíkovej, PhD. Motivačný príhovor pre všetkým súťažiacich predniesli lektori Mgr. Kurt Magsamen a Mgr. Chris Helton. Veľký obdiv patrí predovšetkým účastníkom samotnej súťaže, ktorí prekvapili skvelými zručnosťami v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným a držíme palce víťazom na celoštátnom kole.

Mgr. Lýdia Desiatniková, interná doktorandka KAA FF UPJŠ

Olympiáda v anglickom jazyku na pôde KAA FF UPJŠ

Priestory katedry anglistiky a amerikanistiky sa 15.2.2017 zaplnili účastníkmi krajského kola olympiády v anglickom jazyku s takmer 100 účastníkmi zo základných a stredných škôl Košického kraja. Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. Členovia KAaA tento rok poskytli svoju odbornú garanciu ako predsedovia porôt jednotlivých kategórií a zároveň veľmi ocenili možnosť sledovať výkony študentov a žiakov na rôznych úrovniach a spolupracovať pri hodnotení s kolegom a kolegyňami zo stredných a základných škôl. Jednotlivé kategórie zastupovali Mgr. Slávka Janigová, PhD., Mgr. Karin Sabolíková, PhD., Mgr. Adriana Sabovíková, PhD., Mgr. Július Rozenfeld PhD., Mgr. Renáta Timková, PhD., Mgr. Petra Filipová, Mgr. Silvia Baučeková, PhD a Mgr. Zuzana Buráková, PhD. Veľká vďaka za spoluorganizáciu patrí našim kolegom doktorandom, Mgr. Vesne Antoniovej, Mgr. Ester Demjanovej, Mgr. Lukášovi Lukačínovi, Mgr. Lýdii Borkovej, Mgr. Lýdii Desiatnikovej, Mgr. Tomášovi Sňahničanovi. Olympiádu organizačne zastrešilo gymnázium Poštová pod vedením Mgr. Márie Valchovej a Mgr. Baffyovej. Slávnostné otvorenie olympiády prebehlo v Aule Kostlivého pod záštitou odbornej radkyne Mgr. Viktórie Rozsypalovej a predsedníčky odbornej poroty doc.Mgr.Slávky Tomaščíkovej, PhD. Motivačný príhovor pre všetkým súťažiacich predniesol lektor Kurt Magsamen, MA. Veľký obdiv patrí predovšetkým účastníkom samotnej súťaže, ktorí prekvapili skvelými zručnosťami v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným a držíme palce víťazom na celoštátnom kole.