Our cooperations

Cena BSCF Americkej obchodnej komory na Slovensku

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. prevzala 30.9.2021 z rúk prezidenta pána Gabriela Galgóciho cenu BSCF Americkej obchodnej komory na Slovensku za dlhodobú podporu spolupráce a za budovanie dobrých vzťahov medzi akadémiou a priemyslom. Týmto ocenením Centrum zdieľaných služieb Americkej obchodnej komory na Slovensku vyjadrilo svoje poďakovanie za jej doterajšiu prácu v oblasti vzdelávania a prípravy študentov na reálne podmienky pracovného trhu. Cieľom tejto spolupráce je prostredníctvom spoločného úsilia udržať rastúci počet talentovaných mladých ľudí aj na východe Slovenska, aby v domácom prostredí zúročili svoje schopnosti a na akademickej pôde nadobudnuté poznatky a zručnosti. K základným pilierom spolupráce patrí pravidelne už šesť semestrov realizovaný predmet Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success – from university to workplace), vďaka ktorému sa darí vybaviť študentov kľúčovými zručnosťami pre úspešné budovanie si kariéry na Slovensku aj v zahraničí, ale aj Mentor Networking Program, ktorý študentom umožňuje pracovať s manažérmi kľúčových firiem a spoločností na východnom Slovensku a získať tak nenahradiťeľné skúsenosti potrebné pre ich vlastné pôsobenie. Cieľom Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ je naďalej podporovať a zúčastňovať sa všetkých aktivít BSCF AmCham v oblasti vzdelávania a docieliť to, aby absolventi katedry neboli iba zamestnateľní v odbore, ale postupne sa sami stávali zamestnávateľmi v regióne. Ako uviedla Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. – toto ocenenie patrí všetkým kolegom a kolegyniam na KAA FF UPJŠ, ktorí sa na spolupráci s Americkou obchodnou komorou a jej členmi dlhodobo podieľajú.

Pozrite si videozáznam z odovzdávania ceny na našom YouTube.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

...............

Award of the BSCF AmCham in Slovakia

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. was on 30 September 2021 awarded the BSCF Award for Support by the AmCham Slovakia's President Mr. Gabriel Galgóci, as a recognition of her long-term cooperation and support of joint activities and for building bridges between academia and industry in the region. The award represents an acknowledgment of the work done in the field of education, transfer of skills, and preparation of students for real conditions at their future workplace. The main goal of this cooperation is through the joint efforts to keep the talented graduates in the region of East Slovakia and to enable them to use the acquired knowledge and skills in their own careers. The course Skills for Success – from university to workplace with its six semesters of implementation, together with Mentor Networking Program allow students to gain key competencies for a successful start of their careers in Slovakia and abroad. The long-term goal of the Department of British and American Studies FF UPJŠ is to support and participate in all educational activities of the BSCF AmCham and enable the graduates of the department to not only find excellent career opportunities in companies but also gradually become employers themselves. Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. said that the award belongs to all colleagues at the department who have participated in the activities of the AmCham and its members.

You can watch the video from the award ceremony on our YouTube

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Spolupráca KAA FF UPJŠ s univerzitami v Uzbekistane pokračuje v projekte Erasmus+

Vyučujúce Katedry anglistika a amerikanistiky FF UPJŠ Mgr. Renáta Timková, PhD. a Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. absolvovali v Uzbekistane svoje učiteľské mobility. Na prednáškach a seminároch pre študentov sa podelili o svoje skúsenosti z vyučovania ESP, medicínskej angličtiny a kultúrnych štúdií. Na workshopoch s učiteľmi diskutovali o efektivite a nových metódach vyučovania ESP a EMI a hovorili tiež o možnej projektovej spolupráci. Pokračujú tak v rozvíjaní spolupráce, ktorá na LF UPJŠ, na Ústave anatómie už okrem iného priniesla výsledky v podobe spoločnej publikácie s Bucharským štátnym medicínskym inštitútom – učebnice anatómie.

http://www.bsmi.uz/…i-tashrifi-3

http://www.bsmi.uz/…-studentov-3

https://adti.uz/…l-institute/?…

https://adti.uz/…e-continues/?…

The cooperation of BAS Department FF UPJŠ with Uzbek medical universities continues within Erasmus+ programme

Lecturers of the BAS Department FF UPJŠ, Mgr. Renáta Timková, PhD. and Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., visited Uzbek Medical Universities within their Erasmus+ Teaching Mobilities.

They taught aspects of ESP, Medical English and Cultural Studies to the students and new methods of teaching ESP and EMI in the context of medical education to teachers of foreign languages. During the workshops and masterclasses they shared their experience in these fields as well as discussed the possible project cooperation.

The cooperation of UPJŠ and Uzbek Medical Institutes that already brought results in, among others, joint publication of a textbook for the students of anatomy by the UPJŠ Institute of Anatomy and the Faculty of Anatomy of the Buchara State Medical Institute were further broadened into the field of English language teaching and instruction.

http://www.bsmi.uz/…i-tashrifi-3

http://www.bsmi.uz/…-studentov-3

https://adti.uz/…l-institute/?…

https://adti.uz/…e-continues/?…

Pozývame vás na prednášku Aby vás ucho neklamalo

Konferencia SKA dopadla na výbornú, ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu

V dňoch 28. – 29. septembra 2018 sa na pôde našej katedry konala konferencia Slovenskej komory angličtinárov. Radi by sme sa poďakovali koordinátorkám Martine Martausovej a Zuzke Eperjesiovej, a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii konferencie, ktorú sme privítali na nasej pôde: Dominika Mohňanská, Zuzka Solejová, Lýdia Desiatniková, Eva Simková, Jana Trebuňová, Veronika Nogolová, technici Marek Sekerák a Tomáš Polák, a v neposlednom rade naši študenti dobrovoľníci: Jakub Klohna, Klára Jobková, Jozef Dorčák, Jerguš Brečka, Jakub Paľovčík, Michal Kocaj, Alexandra Ferencová, Patrícia Petická, Zuzana Krokosová, Lenka Liberdová, Radomila Bučkova, Katarína Tomková. Ďakujeme za skvelú prácu! Na konferenciu sme mali vynikajúcu spätnú väzbu a pre nás ako katedru to bola príležitosť spolupracovať s učiteľmi anglického jazyka z celého Slovenska a blízkeho zahraničia. Veríme, že vynikajúca spolupráca nebude ojedinelým úkazom a že v nej budeme stabilne pokračovať i po ďalšie roky.

Čítačky pre študentov a študentky KAA FF UPJŠ od Affinity Analytics Košice a prvá zverejnená prednáška v rámci kariérnych aktivít katedry a NAKAC.

Koncom zimného semestra v rámci kariérnych aktivít, ktoré KAA FF UPJŠ organizuje spolu s Národným kariérnym centrom, študentom a študentkám katedry prednášal pán Peter A. Dolina, výkonný riaditeľ firmy Affinity Analytics, s.r.o. Košice. Prednáška na tému Build Your Dream: A Slovak-American Experience, je zverejnená na https://youtu.be/n9dVoBBhAPw.
Po živej diskusii a vyplnení dotazníkov spätnej väzby sa na dvoch zúčastnených usmialo šťastie a so zaujímavej prednášky a živej diskusie si odniesli domov novučičké čítačky.
Firma Affinity Analytics, s.r.o. Košice je aktívnym partnerom KAA FF UPJŠ, pravidelne sa zúčastňuje jej kariérnych aktivít, stážujú v nej študenti katedry a vypísala s katedrou aj spoločnú tému na diplomovú prácu.
Slávka Tomaščíková

KAA FF UPJS nadviazala spolupracu s Ewha Womans University v Juznej Korei / BAS Department began cooperation with Ewha Womans University in South Korea.

16.11. – 20.11. 2017 sa doc. Mrg. Soňa Šnircová, PhD a Mgr. Július Rozenfeld, PhD zúčastnili pracovnej cesty do Seoulu, Južná Kórea. Počas pobytu doc. Šnircová a Dr. Rozenfeld prezentovali svoje vedecké príspevky na konferencii „Re-Locating the Local in an Age of Global Capital“, ktorú spoluorganizovali, len pre pozvaných účastníkov, Ewha Womans univerzita, Národná taiwanská univerzita a Univerzita Južná Karolína. Zástupcovia Katedry anglistiky a amerikanistiky boli pozvaní aj na sympózium „New Alliances in the Humanities“, ktorého cieľom bolo prerokovanie možností ďalšej spolupráce medzi katedrami podobného zamerania na Ewha Womans univerzite, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Národnej taiwanskej univerzite, Univerzite Južná Karolína, Fudan univerzite a Pekingskej univerzite. Na záver pobytu sa doc. Šnircová a Dr. Rozenfeld zúčastnili pracovného stretnutia, v rámci ktorého prerokovali konkrétne kroky vedúce k rozvoju spolupráce medzi Katedrou anglického jazyka a literatúry na Ewha Womans univerzite a Katedrou britských a amerických štúdií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.

Between the 16th and 20th of November 2017 Associate professor Soňa Šnircová and Dr. Július Rozenfeld made a working trip to Seoul, South Korea. They presented their scholarly papers at an international conference ‘Re-Locating the Local in an Age of Global Capital‘, co-organized, for invited speakers, by Ewha Womans University, National Taiwan University and University of South Carolina. Associate professor Soňa Šnircová and Dr. Július Rozenfeld were also invited to participate in the symposium ‘New Alliances in the Humanities’ attended by the representatives Ewha Womans University, National Taiwan University, University of South Carolina, Fudan University and Peking University. The symposium was aimed at sharing ideas about possible future cooperation of the departments with similar study programmes. At the end of their stay Associate professor Soňa Šnircová and Dr. Július Rozenfeld attended a meeting with the representatives of the Department of English language and literature at Ewha Womans University and discussed specific administrative strategies of future bilateral co-operation.
 

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ spolupracuje s ďalšou strednou školou

Jedným z dlhodobých zámerov Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ je podnecovať záujem o štúdium jazykov v regióne Košického a Prešovského kraja. Po interaktívnych prednáškach o boji proti extrémizme na stredných školách v Košiciach a okolí sa brány katedry počas maturitného týždňa otvorili pre Bilingválne gymnázium Park Mládeže v Košiciach, ktoré tento školský rok otvorilo svoju anglickú sekciu. Viac ako 150 gymnazistov tak malo možnosť získať nielen informácie o možnostiach štúdia a ďalšieho kariérneho uplatnenia priamo od vyučujúcich a doktorandov katedry, ale zároveň si vyskúšať prácu v tlmočníckych a jazykových laboratóriách, či dokonca si svoje jazykové schopnosti preveriť na cvičných prijímačkovým testoch. Exkurzia celého areálu Filozofickej fakulty UPJŠ prebehla 23. mája 2017 v sprievode doktorandov katedry. Po Kariérnom dni, Interview Day, stretnutí Klubu učiteľov anglického jazyka, stretnutí absolventov katedry v rámci Alumni Club a Krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, išlo o ďalšie podujatie, ktorého cieľom bolo nadviazať spoluprácu so strednými školami a vzbudiť záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD. KAA FF UPJŠ