Výmenné programy v USA

Prvé stretnutie Slovenskej asociácie alumnistov programu Fulbright na KAA FF UPJŠ v Košiciach

V utorok 8.10.2019 sme mali možnosť po prvý raz na pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach privítať podujatie spoluorganizované Slovenskou asociáciou alumnistov programu Fulbright zastúpenou pani Alenou Vachnovou, členkou jej Správnej rady a Veľvyslanectvom USA na Slovensku v zastúpení pani Adriany Volentovej, koordinátorky pre akademické výmenné programy a ich alumnistov.

Absolventi programu Hubert Humphrey Fellowship – pani Laura Dittel, pani Alena Vachnová a pán Július Rozenfeld spolu s absolventkou programu International Visitor Leadership Program pani Zuzanou Burákovou sa so záujemcami o informácie z UPJŠ ale aj s hosťami zvonku podelili o svoje profesijné a osobné skúsenosti z ich pobytov v USA. Publikum malo možnosť získať podrobný obraz o možnostiach, výberových kritériách, príprave a realizácii pobytov takpovediac „z prvej ruky“ a individuálne si pohovoriť s absolventmi programov po skončení spoločnej časti. Podujatia sa zúčastnila aj koordinátorka InfoUSA v Košiciach, členka Slovenskej asociácie alumnistov programu Fulbright a absolventka KAA FF UPJŠ Mgr. Martina Jesenská.

Veríme, že sa aj na základe tohoto úspešného podujatia podarí rozšíriť našu katedrovú spoluprácu s Fulbrightovou komisiou, so Slovenskou asociáciou alumnistov programu Fulbright a naši kolegovia a študenti rozšíria počet úspešných kandidátov v rôznych amerických výmenných programoch z nášho regiónu.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ

Videozáznam z tohto podujatia si môžete pozrieť tu.

...............

The First Meeting of the Slovak Fulbright Alumni Association at the BAS Department FF UPJŠ

On 8 October 2019 the Department of British and American Studies FF UPJŠ had the opportunity to host the meeting co-organized by the Slovak Fulbright Alumni Association represented by Ms Alena Vachnová, its Board Member, and the Embassy of the USA in Bratislava represented by Ms Adriana Volentová, the Academic Exchanges and Alumni Coordinator at the US Embassy.

Hubert Humphrey Fellows – Ms. Laura Dittel, Ms. Alena Vachnová and Mr. Július Rozenfeld, together with the Alumni of the Visitor Leadership Program Ms. Zuzana Buráková shared their professional and personal experiences with the audience from the UPJŠ but also guests from outside the UPJŠ. The participants of the event got detailed information about various programmes, their selection criteria, preparation and implementation of the visits and much more than that, for instance, discussion with Ms. Martina Jesenská, the InfoUSA coordinator, a member of the Slovak Fulbright Alumni Association and the BAS Department graduate.

We hope that on the basis of this successful event the BAS Department will be able to broaden its cooperation with the Fulbright Commission and the Slovak Fulbright Alumni Association and that our colleagues and students will join the growing numbers of the successful applicants in various American exchange programmes from our region.

Dr. Július Rozenfeld
Deputy-Head of BAS Department FF UPJŠ

A full recording of the talk available to watch here.