Career Days

KAA FF UPJŠ ukončila zimný semester Kariérnym a klubovým týždňom

Koniec semestra sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ niesol v znamení aktivít Kariérneho a klubového týždňa, v rámci ktorého sa študenti mohli inšpirovať prednáškami a tipmi našich hostí nielen pri výbere budúceho povolania, ale predovšetkým pre svoj osobnostný a profesionálny rozvoj.

V pondelok 9.12.2019 v rámci Dňa absolventov (Alumni Day) ku nám zavítali naše absolventky Mgr. Andrea Petrovčinová, copywriterka, autorka pracujúca pre Creative Industry Košice a Mgr. Ivana Rusnáková, galeristka, produkčná a projektová manažérka VUNU Gallery Košice, aby nám priblížili náplň ich nezvyčajných a atraktívnych povolaní.

V utorok 10.12.2019 sa naši študenti pri príležitosti Študentského dňa (Students Day) mohli stretnúť s Luciou Feckovou, študentkou 2. ročníka AJNJEIEb, reprezentantkou SR v kickboxe, Bc. Marekom Sabom, študentom 1. ročníka AJFJEIEm, programátorom (jazykových) hier a Bc. Kristínou Makóovou, študentkou 2. ročníka AJEIEm, UPJŠ European Career Ambassador.

V stredu 11.12.2019 ku nám na Kariérny deň (Career Day) zavítali Ing. Katarína Kašická z Teach for Slovakia s workshopom „Stanovovanie osobnej vízie a SMART cieľov“ a Mgr. Slavomíra Hrabovská, naša absolventka pracujúca pre program Summer Work & Travel USA v Information Planet. Vo večerných hodinách sa v priestoroch Info USA udiala verejná prezentácia študentských prác na tému Americký film.

Vo štvrtok 12.12.2019 bola v rámci Gender Day projekcia dokumentárneho filmu „Medzi nami“ o pôrodníctve na Slovensku a privítali sme na pôde našej katedry režisérku Zuzanu Límovu a antropologičku Zuzanu Pešťanskú. Veronika Miškech Fričová, MSc. z Britskej obchodnej komory na Slovensku poskytla svoju prednášku na tému „Riešenia rodovej nerovnosti a násilia naprieč spoločenskými vrstvami v Indii.“

Týždeň sme ukončili Klubom učiteľov AJ (Teachers Day) v piatok 13.12.2019 prednáškou Claire Potter z Britskej rady na tému „Promoting Inclusive Classrooms in Slovakia“ a seminárom Ing. Kataríny Kašickej na tému „Budovanie kultúry úspechu v triede“. Súbežne sa študenti mohli zastaviť pri prezentačnom stánku Mgr. Evy Mozešovej a Oxford Universit Press, kde mali k dispozícii množstvo učebných materiálov.

V piatok sme na pôde katedry privítali záujemcov o štúdium z partnerských škôl v Maďarsku. Dvanásť študentov z dvoch gymnázií – Gimnázium Zrínyi Ilona a Avasi Gimnázium v Miškovci, ktoré majú anglickú a francúzsku bilingválnu sekciu, sa prišlo pozrieť, ako pracujú naši študenti a pedagógovia odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. Študentky 1. ročníka magisterského nášho študijného programu s angličtinou a francúzštinou ako jazykmi B a maďarčinou a slovenčinou ako jazykmi A im predviedli základné techniky simultánneho tlmočenia, vrátane práce v pilotnom jazyku. Prácu tlmočníka si skúsili aj ich učitelia francúzskej bilingválnej sekcie, Éva Kovács, Julie Hamon a Olivier Dupuy. Veríme, že sa im táto nová skúsenosť páčila a prechádzka predvianočnými Košicami im urobila radosť.

Už teraz sa tešíme na ďalší Kariérny a klubový týždeň v máji 2020.

PhDr. Mária Paľová, PhD., Mgr. Roman Gajdoš a interní doktorandi KAA FF UPJŠ

The end of winter semester with Career and Club Week at the BAS FF UPJŠ

The end of the semester was at the Department of British and American Studies FF UPJŠ dedicated to the activities organized within the Career and Club Week for our students. They had the chance to be inspired by lectures and tips for their future career choices and for their personal and professional development.

On the 9th of December to honour the department´s Alumni Day, our former students Mgr. Andrea Petrovčinová, copywriter, author for Creative Industry Košice and Mgr. Ivana Rusnáková, gallery manager, production and project manager for VUNU Gallery Košice, returned to their former university grounds to give us an overview of their unusual professions.

On the 10th of December, during our Students Day, the students could meet Lucia Fecková, a 2nd year student of AJNJEIEb, a representative of the Slovak Republic in kickbox, Bc. Marek Sabo, 1st year student of AJFJEIE and a programmer of (language) games and Bc. Kristína Makóová, a student of the 2nd year of AJEIEm, the UPJŠ European Career Ambassador.

Wednesday the 11th of December was dedicated to Career Day, with Ing. Katarína Kašická from Teach for Slovakia with her „Determination of personal vision and SMART goals“, and Mgr. Slavomíra Hrabovská, alumni of KAA FF UPJŠ, withe the programme Summer Work & Travel USA from the Information Planet. In the evening, a public presentation of student works on American Cinema took place in the InfoUSA.

Thursday the 12th of December was dedicated to Gender Day with a special screening of the documentary film „Between Us“ about obstetrics in Slovakia, followed by a discussion with the director Zuzana Límova and anthropologist Zuzana Pešťanská. Afterwards Veronika Miškech Fričová, MSc. from the British Chamber of Commerce in the Slovak Republic has provided a lecture on Tackling Gender Inequality and Violence Across Classes in India.

We finished our week with Teachers Day on Friday the 13th of December with a British Council lecturer Claire Potter on „Promoting Inclusive Classrooms in Slovakia“, and Ing. Katarína Kašická's seminar on „Building a culture of success in the classroom.“ At the same time, our students could stop by the Oxford University Press exhibition by Mgr. Eva Mozešová where they could take useful teaching materials.

Douze étudiantes et étudiants de deux lycées (le Gimnázium Zrínyi Ilona et l’Avasi Gimnázium) de Miskolc, inscrits en sections bilingues anglais-français, nous ont rendu visite pour observer le travail des étudiants et des enseignants du programme d´études de traduction et interprétation au Département d´études britanniques et américaines. Les étudiantes de 1ère année de Master ayant l´anglais et le français pour combinaison des langues B et le slovaque et le hongrois pour leurs langues A leur ont fait une démonstration des techniques d´interprétation simultanée, y compris l´utilisation de la langue pivot. Les enseignants de la section bilingue française des deux lycées Éva Kovács, Julie Hamon et Olivier Dupuy ont pu, eux aussi, s´essayer à ce travail. Nous espérons qu´ils ont trouvé cette nouvelle expérience intéressante et que la promenade au marché de Noël dans le centre de Košice leur a plu.

We look forward to the next Career and Club Week in May 2020.

PhDr. Mária Paľová, PhD., Mgr. Roman Gajdoš and PhD students of the BAS FF UPJŠ

8. november 2016
Career Day
Katedra anglistiky a amerikanistiky v spolupráci s Národným kariérnym centrom pripravila dňa 8.11.2016 pre svojich študentov prvý ročník podujatia Career Day, na ktorom sa študenti mohli dozvedieť zaujímavé informácie o možnostiach zamestnania, ale aj o tom, ako pri hľadaní práce postupovať.

Začínalo sa v Aule Kostlivého. Po krátkom privítaní študentov a stručnom predstavení firiem a spoločností nasledovala prednáška profesionálneho speakera a mentora Owena Fernandesa, ktorý plnej aule študentov ponúkol motivujúci spôsob nazerania na budovanie svojej kariéry.

Po skončení prednášky si študenti mohli vybrať, či budú pokračovať profesijnými workshopmi alebo prezentáciami konkrétnych spoločností. Na workshopoch v budove Platón odzneli rady ako si naplánovať život a kariéru, napísať životopis, či ako sa stať profesionálnym prekladateľom, a pri infostánkoch firiem ako aj na prezentáciách v budove Minerva sa študenti mohli dozvedieť bližšie informácie ku konkrétnym pozíciám v spoločnostiach ako napríklad Accenture, Amazon, AT&T, Holcim, Mapower, SUVko Coaching, Your Choice. Pri infostánkoch si študenti mohli vyskúšať aj test profesijnej orientácie a zistiť tak, na aké typy zamestnania by sa mohli zamerať.

Záujem a účasť na všetkých stanovištiach prekonal očakávania. Veľká vďaka patrí organizátorom podujatia doc. Tomaščíkovej a dr. Rozenfeldovi, tým, ktorí pri organizácii a priebehu podujatia pomáhali, ako aj firmám a spoločnostiam, ktoré svojou účasťou prispeli k bohatému programu. Veríme, že akcia priniesla študentom mnohé cenné informácie a rady ku ich kariérnemu rastu a dúfame, že sa podarí tento úspech zopakovať aj v ďalších rokoch.
Mgr. Petra Filipová, PhD študent KAaA UPJŠ

Pozrite si foto z premiérového kariérneho dňa:https://upjs-my.sharepoint.com/…nedrive.aspx?…

Career Day – program