Career & Club Week

CAREER AND CLUB WEEK

DEPARTMENT OF BRITISH AND AMERICAN STUDIES FF UPJŠ

Alumni Club, Club of Teachers of English, ELSE Club

16.5.2022–19.5.2022

Tretí a štvrtý deň Kariérneho a klubového týždňa na KAA FF UPJŠ.

V stredu 18.5.2022 sme doplnili program predošlých dvoch dní Kariérneho a klubového týždňa na KAA FF UPJŠ ďalšími odbornými a spoločenskými podujatiami.

Naše skvelé alumnistky Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD. a Mgr. Simona Albertová z bilingválnej sekcie Obchodnej akadémie Watsonova 61 v Košiciach odprezentovali svoje unikátne skúsenosti z organizovania dobrovoľníckych aktivít pre utečencov z Ukrajiny, do ktorých pozvali aj študentov a študentky KAA FF UPJŠ. V ich prezentácii pod názvom “Učenie nie je len o učení” vysvetlili, ako sa dobrovoľníckou prácou precvičujú mäkké zručnosti a zlepšuje vzťah medzi študujúcimi a pedagógmi.

Popoludňajšia prezentácia patrila našej alumnistke Mgr. Lívii Gaľovej, komunikačnej špecialistke a moderátorke pôsobiacej v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorá našim študentom a študentkám vysvetlila, že tieto pozície, no najmä rola mamy, ju naučili, že nič v živote nie je
samozrejmé. Vo svojej motivačnej prezentácii prítomným ozrejmila, čo všetko obnáša práca v oblasti komunikácií a copywritingu.

Neskoré poobedie na katedre v budove Platón patrilo networkingu. Naši končiaci magistri a magisterky sa mali možnosť zoznámiť s členmi a členkami Klubu absolventov a Klubu učiteľov AJ a mohli sa pridať do katedrového študentského klubu ELSE. Absolventkám a absolventom, ktorí u nás „v Platónovi“ ešte neboli sme naše priestory ukázali a popri tom sme začali hovoriť o ich pracovných a osobných úspechoch. V tomto rozhovore sme pokračovali na neformálnom spoločenskom stretnutí do neskorých večerných hodín.

Klubový štvrtok 19.5.2022 patril učiteľom a učiteľkám. S členmi a členkami Klubu učiteľov anglického jazyka sme sa stretli na podujatí English Language Meet-up organizovanom našim partnerským Americkým centrom v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Mgr. Július Rozenfeld, PhD. tam predstavil najnovší prírastok nášho katedrového Testovacieho centra, testy PRAXIS, ktoré sú určené učiteľom a učiteľkám, plánujúcim pedagogické pôsobenie v zahraničí.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu edíciu Kariérneho a klubového týždňa v decembri.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
zástupkyňa vedúcej KAA FF UPJŠ

...........................

The third and fourth day of Career and Club Week at the BAS FF UPJŠ.

After the first two successful and very active days, the Career and Club Week at the BAS FF UPJŠ continued on 18 May 2022 with more professional and social activities.

Our amazing alumnas Dr. Lýdia Desiatniková and Mgr. Simona Albertová from the bilingual section of the Business Academy Watsonova 61 in Košice presented their unique experience from organizing volunteering activities for Ukrainian refugees also with participating students of the Department of British and American Studies FF UPJŠ. In their presentation titled “Teaching is not just about teaching”, they explained how volunteering work enhances students´ soft skills and strengthens the bond between a student and a teacher.

The afternoon presentation belonged to our alumna Mgr. Lívia Gaľová, a communication specialist and presenter at Deutsche Telekom IT Solutions
Slovakia, who explained to our students that these positions, but especially her role as a mum, taught her that nothing in life comes easy. In her motivational presentation, she clarified to students what working in the field of communications and copywriting entails.

Late Wednesday afternoon was dedicated to networking in our „Platon building.“ Our second-year MA students had an opportunity to meet the members of the BAS Alumni Club and the Club of the Teachers of English and were offered to join the students club ELSE. We introduced our premises to those who visited us for the first time and started the discussion about the stories of their professional and personal success. Success stories continued to be shared at the informal dinner until late night.

Thursday of 19 May 2022 belonged to teachers. We met the members of the Club of the Teachers of English at the event organized by our partner American Centre in the Košice Scientific Library. Our colleague, Dr. Július Rozenfeld presented there our latest addition – the PRAXIS tests, useful for all those who plan to teach abroad.

Looking forward to the next edition of the BAS Career and Club Week in December!

Dr. Zuzana Buráková
Deputy-Head of BAS FF UPJŠ

Druhý deň Kariérneho a klubového týždňa na KAA FF UPJŠ.

Kariérny a klubový týždeň na KAA FF UPJŠ pokračoval svojim druhým dňom 17. mája 2022 troma podujatiami.

Katedrový študentský klub ELSE pripravil doobeda diskusiu „Coffee with…“ s našimi Erasmus+ študentkami Madinou Abdurakhmanovou z Uzbekistanu, a Annou Chapidze z Gruzínska. Vedúci ELSE – Bc. Jakub Paľovčík a Miroslava Navrátilová ‚vyspovedali‘ naše vzácne hostky nielen o ich dojmoch a skúsenostiach zo štúdia na našej katedre, ale hovorili aj o geografických, kultúrnych, a spoločenských rozdieloch v ich krajinách a ako tieto rozdiely vnímajú v porovnaní so slovenskou realitou, v ktorej momentálne žijú.

Druhým podujatím bola prednáška „Prečo sa stať učiteľmi?“ nielen pre študentov a študentky medziodborových študijných programov BASbm a učiteľského programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. Naša úspešná absolventka Mgr. Katarína Rybárová veľmi pútavým a zaujímavým spôsobom predstavila prítomným realitu učiteľského povolania, pričom sa zamerala nielen na mnohé pozitíva ale aj možné negatíva tejto profesie podložené niekoľkoročnými skúsenosťami s vyučovaním anglického jazyka a dejepisu v anglickom jazyku na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach<https://egjak.sk/>. Ďakujeme Kataríne za neoceniteľné postrehy a rady pre našich študentov a študentky, budúcich učiteľov a učiteľky.

Doktorandka a členka ELSE Mgr. Lucia Gállová poobede zorganizovala druhú neformálnu diskusiu „Coffee with…“ s naším katedrovým hosťom profesorom Fulbrightovej nadácie Jeffreym Elton Andersonom a našou lektorkou francúzskeho jazyka Sophie Depelley. Počas podujatia naši študenti a študentky mohli klásť otázky v súvislosti s osobnými a profesionálnymi skúsenosťami našich hostí, ktorí sa podelili o veľmi zaujímavé fakty o svojich pobytoch v našej krajine. Počuli sme o ich pohľade na Slovensko, o tom, ako u nás trávia čas a aké spomienky si z našej krajiny odnesú domov. Neformálne stretnutie s týmito skúsenými a viacjazyčnými ľuďmi bolo pre všetkých účastníkov veľmi zaujímavé a motivujúce.

Pokračujeme v stredu a vo štvrtok!

https://www.facebook.com/egjak

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ

................

Career and Club Week at the BAS FF UPJŠ – the second day.

The Career and Club Week at the BAS FF UPJŠ continued on 17 May 2022 with the three activities.

The students club ELSE organised a discussion „Coffee with…“ with our two Erasmus+ students – Madina Abdurakhmanova from Uzbekistan and Anna
Chapidze from Georgia. The leaders of ELSE – Bc. Jakub Paľovčík and Miroslava Navrátilová asked our precious student guests not only about their Slovak impressions but also about the geographical, cultural, and social differences and how they experience them during their stay in the reality of present-day Slovakia.

The second activity of the day was a presentation on „Why to become a teacher“ not only for the students of double BA and MA degree study programmes at the BAS FF UPJŠ. Our successful graduate Mgr. Katarína Rybárová provided a very attractive and interesting outline of the real work of a school teacher in the 21st century, taking into account its positives and negatives and she based her talk on her own experience as a teacher of English and History at the bilingual J. A. Komenský Evangelical Secondary Grammar School in Košice. We are very grateful to Katarína for her sharing information and advice with our students.

Our PhD students and a member of ELSE Mgr. Lucia Gállová organised the second informal „Coffee with…“ hosting our Fulbright professor Jeffrey
Elton Anderson and our French lector Sophie Depelley. The students had an opportunity to ask questions related to their professional and private lives and the guest speakers shared their impressions from their stays in Slovakia. The informal atmosphere and open attitudes of the quests contributed to informative, interesting, and motivating time spent together.

And we continue on Wednesday and Thursday!

https://www.facebook.com/egjak

Dr. Július Rozenfeld

Deputy-Head of BAS FF UPJŠ

Career & Club Week at the BAS FF UPJŠ is back after Covid break.

Our students’ success is our success. Therefore the Department of British and American Studies FF UPJŠ is restarting the effort to connect alumni, colleagues from the region with our undergraduates, master, and doctoral students after two years. Our main goal is to inspire our student community, express our gratitude to our precious colleagues and alumni and pay tribute to their hard work and success. We would also like to connect our institution with the wide network of successful graduates who can tell us what the secret of their success is and how their studies at the Department of British and American Studies have helped them find remunerative jobs at home and abroad. The series of meetings organized by Dr. Zuzana Buráková, Deputy Head of the BAS FF UPJŠ started on 16 May 2022 when our alumna, Šárka Patkošová shared her experiences and her way to become one of the most successful coaches of Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s. Her talk, Skills for the Future, was of great value and the discussion between her and our students was very motivating. We want to thank Šárka for her time and sharing her valuable thoughts with us and hope to welcome her at our institution in the future.

Dr. Július Rozenfeld

Deputy Head of the BAS FF UPJŠ

.........................................

Kariérny a klubový týždeň na KAA FF UPJŠ je späť po kovidovej prestávke.

Úspech našich študentov a študentiek je naším úspechom. Preto Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ po dvoch rokoch znovu odštartovala svoj tradičný kariérny a klubový týždeň, aby sme na stretnutiach zorganizovaných Mgr. Zuzanou Burákovou, PhD., zástupkyňou vedúcej KAA FF UPJŠ, spojili absolventov, absolventky, kolegyne a kolegov z regiónu s našimi bakalármi, magistrami a doktorandmi. Naším hlavným cieľom je inšpirovať našu študentskú komunitu, vyjadriť vďaku našim vzácnym kolegom a kolegyniam, a vzdať tak hold ich tvrdej práci a úspechu. Chceli by sme tiež prepojiť našu inštitúciu so širokou sieťou šikovných absolventov a absolventiek, ktorí nám môžu prezradiť, v čom je tajomstvo ich úspechu a ako im štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky pomohlo nájsť si prestížnu prácu doma alebo v zahraničí. Séria stretnutí sa začala 16.5.2022, keď sa naša absolventka Šárka Patkošová podelila o svoje skúsenosti a cestu, ako sa stala jednou z najúspešnejších tréneriek Všeobecnej zdravotnej poisťovne a. s. Jej prednáška, Zručnosti budúcnosti, bola veľmi hodnotná a diskusia medzi ňou a našimi študentmi a študentkami bola veľmi motivujúca. Ďakujeme Šárke za jej čas a zdieľanie cenných myšlienok a dúfame, že ju v budúcnosti budeme mať možnosť opäť privítať v našej inštitúcii.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ