Mobility Instructions - Traineeship

INŠTRUKCIE K ERASMUS MOBILITÁM – PRAX 2017/2018

AKO PODAŤ PRIHLÁŠKU NA MOBILITU:

 1. formálne informácie: www.upjs.sk v časti Medzinárodné vzťahy/Erasmus+, časť Mobilita študentov – stáž
 2. informácie od koordinátora: www.upjs.sk v časti Filozofická fakulta/Katedra AaA/ Stránka KAaA (http://kaa.ff.upjs.sk/en/home) /Erasmus (Mobility Instructions, Partner Universities, Erasmus Coordinator) (http://kaa.ff.upjs.sk/…instructions)
 3. Študent si môže inštitúciu nájsť aj sám
 4. Aktuálne ponuky na stáž: ffweb – http://ffweb.ff.upjs.sk/…nt%20Offers/
 5. Každý študent si stáž vybavuje sám
 6. O grant je možné žiadať až na základe zmluvy s vybranou inštitúciou – kritériá podľa bodu 1. (vyššie)
 7. Stáž môže študent realizovať v akademickom roku 2017/2018

• kladné rozhodnutie o záujme, prihláška – mailom na silvia.baucekova@upjs.sk
Mail bude obsahovať:
Predmet: ERAS_ STAZ_zaujem_2017/2018

DEADLINE: 12.1.2017
• meno, priezvisko, odbor, ročník
• vyplnený dokumnet Prihláška študenta – stáž (dostupný na ffwebe)

VÝBEROVÉ KONANIE
Február 2017 – bližšie informácie na novembrovom stretnutí
• výsledky zverejní ZAHRANIČNÉ ODDELENIE

AKO POSTUPOVAŤ, AK STE BOLI VYBRATÝ NA MOBILITU:

 1. Výsledky výberového konania zverejňuje zahraničné oddelenie na www stránke univerzity – sledujte sekciu aktuality.
 2. Ak ste boli úspešní, začnite sa pripravovať na odchod na mobilitu – prvým krokom je kontaktovať katedrovú koordinátorku (dr. Baučekovú), ktorej je potrebné odovzdať nasledovné dokumenty:
 • aktualizovaný Learning Agreement for Traineeship
 • kópiu preukazu poistenca
 • dokument Bankové údaje

(všetky dokumenty sú dostupné na ffwebe katedry, v zložke Erasmus)

3. Takisto je potrebné byť v kontakte so zodpovednou osobou na zahraničnom oddelení (p. Natália Himič, natalia.himic@upjs.sk) a promptne reagovať na výzvy ohľadom dodávania dokumentov a informácií.

AKO POSTUPOVAŤ PO NÁVRATE Z MOBILITY:

 1. Po návrate z mobility je prvým krokom opäť kontaktovať katedrovú koordinátorku a zahraničné oddelenie, ktorým je potrebné odovzdať vyplnený dokument Traineeship Certificate (dokument je súčasťou tlačiva Learning Agreement for Traineeship).
 2. Ak si absolvent mobility chce dať uznať kredity získané počas mobility, musí takisto vyplniť dokument Žiadosť o uznanie predmetov – tento dokument musí schváliť katedrový koordinátor a až následne ho podpíše garant študijného programu.

(všetky dokumenty sú dostupné na ffwebe katedry, v zložke Erasmus)

3. Ak absolvent mobility potrebuje po návrate z mobility dodatočne absolvovať niektoré skúšky, môže to urobiť počas predĺženého skúškového obdobia, a to v zimnom semestri do 30. júna príslušného roka a v letnom semestri do 31. augusta príslušného roka.