Virtual Embassy Speaker

Mr Bradley M. Gardner – the Second Virtual Embassy Speaker at the BAS FF UPJŠ

The American Musical Renaissance and the Birth of Modern Music was the topic of the second session within the new Virtual Embassy Speaker scheme organized for its students by the Department of British and American Studies FF UPJŠ in cooperation with the Embassy of the USA in Bratislava on 12 November 2020. Our guest speaker, Mr Bradley M. Gardner, Political and Economic Officer of the US Embassy, gave a wonderful presentation on the American musical renaissance from the late 19th century until the Great Depression. The lecture was open for everybody at the BAS Department and it was attended by 50 students who learned about American society and musical innovations of that time through Mr Gardner´s in-depth knowledge of the topic. We are very grateful to Mr Gardner for his wonderful presentation and we also want to thank Ms Elena Raab Bianchi, Public Engagement Specialist of the US Embassy who co-organized the event and informed the audience about recent activities of the American Spaces in Košice.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
Deputy-Head of BAS FF UPJŠ

Pán Bradley M. Gardner – druhý „virtuálny spíker amerického veľvyslanectva“ na KAA FF UPJŠ

Americká hudobná renesancia a zrodenie modernej hudby bol názov v poradí už druhej prednášky v rámci novej schémy „Virtuálny spíker amerického veľvyslanectva“, ktorú pre svojich študentov rozbehla Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave. Pán Bradley M. Gardner, ktorý pôsobí na Veľvyslanectve USA na Slovensku ako Political and Economic Officer, 12. novembra 2020 prednášal na tému americkej hudobnej renesancie od konca 19. storočia až po Veľkú hospodársku krízu. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 50 študentov KAA FF UPJŠ. Sme veľmi vďační pánovi Gardnerovi za zaujímavú a odborne fundovanú prednášku a rovnako ďakujeme aj pani Elene Raab Bianchi, Public Engagement Specialist za jej spoluprácu pri organizácii tohto podujatia. Pani Raab Bianchi na záver informovala študentov o súčasných aktivitách Amerického centra v Košiciach.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
zástupkyňa vedúcej KAA FF UPJŠ

...........................................

Virtual Embassy Speaker – a new scheme in the cooperation of the Embassy of the USA and the BAS FF UPJŠ

American Values – What is it to be an American? – was the topic of the first session within the new Virtual Embassy Speaker scheme organized for its students by the Department of British and American Studies FF UPJŠ in cooperation with the Embassy of the USA in Bratislava. The first online discussion session took place on 27 October 2020 and besides the students enrolled in the Contemporary USA course it was open for everybody at the Department. 25 students and staff had the opportunity to participate in the event with two guest speakers, Dr. Jonathan Herzog, Senior Political Officer of the US Embassy, and Ms Elena Raab Bianchi, Public Engagement Specialist of the US Embassy who in their one and a half hour long presentation and discussion session analyzed American lifestyle and American values with the students. The event was a wonderful chance to understand the American way of thinking, its roots and cultural background. Besides contemporary issues the students also learned about the opportunities the Embassy of the USA in Bratislava offers for undergraduates to enhance their studying and first-hand American experience gained via travelling and working in the USA.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
Deputy-Head of BAS FF UPJŠ

Virtuálny spíker veľvyslanectva – nová schéma v rámci spolupráce KAA FF UPJŠ a Veľvyslanectva USA na Slovensku

Americké hodnoty – čo znamená byť Američanom? – bola hlavná téma prvého online stretnutia, uskutočneného v novej schéme, ktorú pre svojich študentov rozbehla Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave. Prvé spoločné online stretnutie sa uskutočnilo 27. októbra 2020 a okrem študentov predmetu Súčasné USA bolo otvorené aj pre ostatných študentov a vyučujúcich katedry. 25 študentov a vyučujúcich malo možnosť zúčastniť sa diskusného podujatia, na ktorom dvaja hostia, pán Dr. Jonathan Herzog, Senior Political Officer a pani Elena Raab Bianchi, Public Engagement Specialist Veľvyslanectva USA mali hodinu a pol dlhú prezentáciu a diskusiu o americkom životnom štýle a amerických hodnotách. Podujatie bolo vynikajúcou príležitosťou na pochopenie amerického spôsobu myslenia, jeho koreňov a kultúrneho zázemia. Okrem analýzy aktuálnych
tém sa študenti dozvedeli aj o možnostiach, ktoré ponúka Veľvyslanectvo USA v Bratislave, aby študentom uľahčilo ich štúdium a umožnilo im získať
reálne skúsenosti priamo v USA.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
Zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ