Študijné programy

Študijné programy Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ:

študijný odbor

študijný program

Bakalársky

I.

Magisterský

II.

Doktorandský

III.

2.1.29

neslovanské jazyky a literatúry

britské a americké štúdiá

britské a americké štúdiá v kombinácii (medziodborové štúdium)

   

1.1.1.

učiteľstvo akademických predmetov

anglický jazyk a literatúra (nadväzuje na BAS medziodborové)

 

 

2.1.35

prekladateľstvo a tlmočníctvo

anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

 

anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

 

anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

 

2.1.32

cudzie jazyky a kultúry

rodové štúdiá a kultúra