Kam na vysokú

KAA FF UPJŠ na roadshow „Kam na vysokú“

V dňoch od 4.– 6. februára 2020 sa doktorandi Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ zúčastnili prezentácií študijných programov katedry na vzdelávacom veľtrhu univerzít „Kam na vysokú” v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Veľmi nás teší, že ďalší ročník tejto roadshow bol skutočne úspešný a prilákal opäť väčší počet stredoškolákov. Sme radi, že študenti, s ktorými sme hovorili, majú záujem študovať na našej katedre, fakulte a univerzite.

Mgr. Jana Trebuňová, doktorandka KAA FF UPJŠ

BAS Department at the roadshow “Kam na vysokú”

From the 4th to the 6th of February 2020, the doctoral students of the Department of British and American Studies FF UPJŠ presented its study programmes for secondary school students at the exhibition of universities “Kam na vysokú“ in Banská Bystrica, Košice, and Prešov. Another year of this exhibition was really successful and attracted more students compared to the previous years. We are very happy that students were interested in studying at our department, faculty, and university.

Jana Trebuňová, M.A., PhD student at the BAS Department FF UPJŠ

KAA FF UPJŠ opäť na vzdelávacom veľtrhu Kam na vysokú – po prvý raz v Poprade

Dňa 17. októbra 2019 Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ prezentovala svoje študijné programy a aktivity pre študentov na vzdelávacom veľtrhu – výstave Kam na vysokú, ktorý sa po prvý raz konal v Poprade. Tento popradský prvý ročník zožal mimoriadny úspech a záujem o výstavu prejavilo množstvo študentov rôznych stredných škôl z regiónu.

Štúdium jazykov na KAA FF UPJŠ prilákalo k stánku FF UPJŠ veľa záujemcov. Študentom imponovala predovšetkým možnosť študovať nielen angličtinu ale aj kombinácie anglického a nemeckého a anglického a francúzskeho jazyka v tlmočnícko-prekladateľských programoch. Najväčší úspech zožali praktické aspekty štúdia, a to najmä stáže a brigády vo firmách. Študentov zaujala aj možnosť získať dvojitý diplom, či príležitosť vycestovať do zahraničia prostredníctvom programu Erasmus+. Pri stánku sa zastavili aj už rozhodnutí študenti, ktorí považujú štúdium jazykov za relevantnú alternatívu.

Mgr. Filip Šera, doktorand KAA FF UPJŠ

BAS Department at “Kam na vysokú” – for the first time in Poprad

On the 17 October 2019, the Department of British and American Studies FF UPJŠ presented its study programmes and activities for students at the exhibition of universities “Kam na vysokú” that took place in the town of Poprad for the first time. The first year in Poprad was a great success as it managed to draw the attention of a large number of students of various secondary schools from the region.

The study of languages at the BAS Department was a very attractive element that brought good numbers of students to the FF UPJŠ stall. Students were not only interested in the study of English but also in its combination with German and French in the translation-interpretation study programmes. Most attractive for the students were the practical aspects of studying – especially internships and practice in companies. Popular was also the opportunity to receive a double diploma or the possibility to visit foreign countries through Erasmus+ mobility programme. Moreover, several students considered the study of languages as a viable alternative to their already existing plans for their further education.

Filip Šera, M.A., PhD student of the BAS Department FF UPJŠ

Kam na vysokú 2017

Dňa 9. februára 2017 sa naša katedra úspešne prezentovala na prezentačnej výstave pomaturitného a celoživotného vzdelávania Kam na vysokú, ktorá je organizovaná v 6 krajských mestách Slovenska Národným kariérnym centrom. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. Je určená pre končiacich študentov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy. Zástupcovia našej katedry návštevníkom výstavy organizovanej v Dome techniky v Košiciach predstavili naše študijné odbory a informovali žiakov o možnostiach a podmienkach štúdia a uplatnenia sa v praxi. Veľmi zaujímavá bola prezentácia o projekte I Think For Myself (Myslím za seba), ktorý je študentským projektom zameraným na zvyšovanie mediálnej gramotnosti a podnecovanie kritického myslenia u stredoškolákov. Záujemcovia si taktiež mohli vyskúšať svoje znalosti o USA v krátkom kvíze a tiež sa otestovať, či sa hodia na kariéru tlmočníka. Diskusie za okrúhlym stolom ponúkli študentom príležitosť neformálnou formou získať informácie o možnostiach štúdia na našej katedre (Mgr. Lýdia Desiatniková).