Európsky deň jazykov

28th of September 2016
Európsky deň jazykov
KAaA_EDJ
Európsky deň jazykov 2016 v Košiciach
Aj tento rok sa v Košiciach pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici a v kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej
vedeckej knižnice v Košiciach dňa 28.9.2016 konalo podujatie Európsky deň jazykov, ktoré každoročne
organizuje Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie už od roku 2001. Podujatie Európsky
deň jazykov má za cieľ informovať o rozmanitosti jazykov v Európe, podporiť kultúrnu a jazykovú
rôznorodosť a takisto podporiť a motivovať ľudí v učení sa cudzích jazykov.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala v rámci podujatia svoj prezentačný stánok, ktorý
bol tvorený zástupcami jednotlivých katedier a pracovísk Filozofickej fakulty so zameraním na jazyky –
prítomní boli teda zástupcovia z Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry germanistiky, Katedry
romanistiky a klasickej filológie, Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a z Centra
jazykovej prípravy. V tomto stánku si žiaci základných a stredných škôl a prípadní ďalší záujemcovia mohli
zasúťažiť formou hier, kvízov a dotazníkov v rôznych jazykoch.
Zastúpenie Katedry anglistiky a amerikanistiky bolo v stánku tohto roku početné. Pre tento deň
sa rozhodlo venovať pár hodín svojej milej prítomnosti a komunikatívnosti niekoľko ochotných
a príjemných študentiek – Mária Reľovská, Barbora Podstavková, Katarína Martonová, Miriam Szarvasová
a doktorandky – Vesna Antoniová a Lýdia Borková, ktoré pohotovo reagovali už od samého začiatku
a zabávali pri stolíku hemžiace sa mini-publikum stále iného zloženia. Mladší žiaci riešili jednoduché
hlavolamy, pexeso, hádali mená známych osobností anglicky hovoriacich krajín, alebo názvy známych
televíznych sitcomov. Starší žiaci mali za úlohu spájať anglické názvy „false friends“ s ich slovenskými
ekvivalentami a takisto hrali hru zameranú na všeobecné vedomosti o Európe. Úspešní súťažiaci boli
odmeňovaní malými darčekmi. Okrem súťaženia sa pri tomto stolíku mohli prípadní záujemcovia
o štúdium jazykov informovať o možnostiach štúdia jazykov na Katedre anglistiky a amerikanistiky
Filozofickej fakulty UPJŠ. Úlohou tohto stolíka a celého stánku bolo takisto pozývanie na Deň otvorených
dverí, ktorý Univerzita Pavla Jozefa Šafárika naplánovala na 7. október 2016.
Obom zúčastneným vekovým skupinám, žiakom základných aj stredných škôl, bol pri stánku
Katedry anglistiky a amerikanistiky distribuovaný a hneď aj vyhodnocovaný kvíz zameraný na všeobecné
vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách, ktorý jednotne pre všetky jazyky vopred pripravilo Generálne
riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie. Za správne vyplnenie viacerých kvízov z rôznych jazykov boli
súťažiaci odmeňovaní darčekmi. Súčasťou celého podujatia bolo aj vyhlásenie víťazov súťaže o Najlepší
cudzojazyčný komix a súťaže Prelož a zaspievaj. Celé podujatie sa nieslo v duchu príjemnej viacjazyčnej
atmosféry, ktorá plnohodnotne naplnila zámer osláv Európskeho dňa jazykov aj tohto roku.
http://www.upjs.sk/…den-jazykov/