Premietanie filmu

Prezentácia filmu Night of the Living Dead – spoločná akcia KAA FF UPJŠ, InfoUSA v Košiciach a Veľvyslanectva USA na Slovensku

V stredu 9. októbra 2019 sa študenti predmetu Americký film na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ zúčastnili premietania filmu Night of the
Living Dead (1968), spoluorganizovaným katedrou, centrom InfoUSA v Košiciach a Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Po premietaní filmu nasledovala diskusia o filme, ktorú viedol pán Bradley Gardner z amerického veľvyslanectva. Pán Gardner vyštudoval Filmovú a televíznu fakultu na Univerzite v Južnej Kalifornii, a Filmové štúdiá na Univerzite v Chicagu. Hovoril o témach vo filme, ktoré súvisia so socio-politickým kontextom v období produkcie filmu a americkou históriou. Chceme sa poďakovať spoluorganizátorom podujatia – pani Martine Jesenskej (InfoUSA) a pani Elene Raab Bianchi (Veľvyslanectvo USA) za možnosť zúčastniť sa tejto skvelej akcie, a pánovi Gardnerovi za jeho čas a snahu sprístupniť film študentom.

Tešíme sa na všetky ďalšie premietania a veríme, že podobné podujatia venované filmu sa budú môcť opakovať pravidelne.

Mgr. Martina Martausová, PhD. odborná asistentka KAA FF UPJŠ

Screening of Night of the Living Dead (1968) – joint even of the BAS Department FF UPJŠ, InfoUSA in Košice and the Embassy of the USA in Slovakia

On Wednesday 9 October 2019 students enrolled in the American Cinema course were invited to attend the screening of Night of the Living Dead (1968), an event co-organized by the BAS Department, InfoUSA in Košice and the US Embassy in Bratislava. The screening of the film was followed by a discussion led by Mr. Bradley Gardner from the US Embassy, who holds degrees in Cinema and Television Critical Studies from the University of Southern California, and Film Studies from the University of Chicago. He spoke about themes in the film that relate to specific topics in American history. We want to thank the co-organizers, Ms Martina Jesenská (InfoUSA) and Ms Elena Raab Bianchi (US Embassy), for providing our students with the opportunity to attend this event, and Mr. Gardner for his time and effort he put into the discussion.

We look forward to all the future film sessions as we hope events like this one will become more regular in the future.

Dr. Martina Martausová, assistant lecturer of BAS Department FF UPJŠ