Dr. h. c. Assoc. Prof. Slávka Tomaščíková, PhD.

Contact

Address

Department of British and American Studies
Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Arts
Moyzesova 9 (Platon building)
040 01 Košice

Office Hours

Tuesday 11.30-13.30

Osobné údaje
Meno: Slávka TOMAŠČÍKOVÁ, rod. Krajčovičová
Rok narodenia: 1971
Bydlisko: Prešov
e-mail: slavka.tomascikova@upjs.sk
http://www.upjs.sk/
http://kaa.ff.upjs.sk/
http://www.skase.sk/
Akademické tituly a hodnosti
Vedecko-pedagogická hodnosť: Doc., v roku 2009, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta. Študijný odbor: 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry – britské a americké štúdiá. Habilitačná práca: “Komparatívna analýza vybraných aspektov naratíva v diskurze britských televíznych správ.“
Vedecká hodnosť: PhD., v roku 1999, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta. Študijný odbor: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – anglistika. Dizertačná práca: “Some sociopragmatic and pragmalinguistic aspects of the comparative analysis of the British and Slovak television news discourse“
Vysoká škola: Mgr., v roku 1994, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta v Prešove. Študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Magisterský študijný program: ruský jazyk – anglický jazyk
Profesionálna kariéra
Pôsobenie na univerzite:
1.2.2006 – doteraz. Vysokoškolská učiteľka, docentka, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky.
16.09.1994 – 30.09.2007. Vysokoškolská učiteľka, odborná asistentka, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky.
Vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, od 1.2.2008
Členka a podpredsedkyňa Akademického senátu UPJŠ od 14.3.2007 na funkčné obdobie 2007–2011.
Prorektorka pre zahraničné vzťahy UPJŠ od 22.9.2011 na funkčné obdobie 2011–2015.
Ocenenia
Vyžiadané prednášky:
Plenárna prednáška na konferencii In Comparison: Juxtapositions, Correspondences, and Differentiations in English Studies. The 20th Annual Conference of the Polish Association or the Study of English. Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland, 12.-14.5.2011 Téma: British and Slovak Media Narratives in Comparison.
Plenárna prednáška na konferencii Only Connect… 1st ASSE International Conference on British and American Studies, University of Vlora, Albania, 11.-13.6.2011 Téma: Narrative as the Means of Connection in the World of Media.
Plenárna prednáška na konferencii Past, Present and Future of Popular Culture: Spaces and Contexts, 4th International SELICUP Conference, UIB, Palma de Mallorca, Spain, 20.-22.10.2011 Téma: The past and present narrative spaces of Slovak television.
Plenárna prednáška na konferencii The 5th Conference on Constructions of Identity: Identity, Nation, Nationhood, v Cluj-Napoca, Rumunsko, 23.-25.10.2008 Téma: Construction of narrative identities in media discourses.
Prednáška pre učiteľov a študentov Université Paris 13, France, 19.12.2000. Téma: Mass media within the ‘Order of Things’
Prednášky vyžiadané Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove (2005)
Prednášky vyžiadané British Council Slovakia (1995–1998)
Štúdium v zahraničí

  1. British Council Summer School: British Cultural Studies at University, College or School, Oxford/Glasgow, UK (4.-22.7.1994)
  2. Odborná stáž na Inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina, Moskva, Rusko (19.2.-14.4.1993)
  3. Study programme within EC Tempus Scheme, English Language, Culture and Society Programme, University of East Anglia, Norwich, UK (13.1.-20.3.1992)

Štúdium
Úvod do britských štúdií, Inštitúcie Veľkej Británie, Médiá Veľkej Británie, Regióny Veľkej Británie, Interpretácia mediálneho textu, Diskurz masmediálnej komunikácie, Semináre k záverečnej práci
Prednášková činnosť v zahraničí:

  1. Socrates/Erasmus Teaching Mobility, Université Paris 13 Nord, Paríž, Francúzsko (1.5.-7.5.2010).
  2. Socrates/Erasmus Teaching Mobility, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (23.4.-29.4.2007).
  3. Socrates/Erasmus Teaching Mobility, Université Paris 13 Nord, Paríž, Francúzsko (1.4.-8.4.2005).

4. Socrates/Erasmus Teaching Mobility, Université Paris 13 Nord, Paríž, Francúzsko (22.3.-9.4.2004).

5. Socrates/Erasmus Teaching Mobility, Université Paris 13 Nord, Paríž, Francúzsko(13.12.- 20.12.2000).

Ukončení doktorandi:

PaedDr. Antónia Libová, PhD., denná forma, študijný odbor 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, študijný program Britské a americké štúdiá. Ohbajoba dizertačnej práce: „Komenského pedagogicko-filozofická koncepcia – jej východiská, formovanie a reflexia v kontexte britskej pedagogicko-filozofickej tradície. Obhajoba dňa: 23.6.2010. > Mgr. Božena Velebná, externá forma, študijný odbor 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, študijný program Britské a americké štúdiá. Obhajoba dizertačnej práce: Visual presentation of identity: Myth of Golden Age in Scottish historical film. Obhajoba dňa: 28.3.2012.

Výskum

masmediálna komunikácia, diskurz televíznych správ

Účasť v grantových projektoch: > 1. Projekt ITMS 26110230013 – Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ (DOKTORAND), Aktivita 2.1 Príprava programov doktorandského štúdia s cieľom udelenia dvojitých diplomov. Odborní garanti aktivity 2.1. prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., za študijný program „Biofyzika“, doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., za študijný program „Britské a americké štúdiá“, 10/2010 – 09/2013.

2. VEGA grant 1/4692/07 (2007–2010). Súčasné umenie vo filozofických a estetických reflexiách a nová stratifikácia medzidisciplinárnych komunikácií. Členka výskumného tímu.

3. VEGA grant č.1/1307/04(2004–2006). Filozofia-estetika-umenie II. Členka výskumného tímu.

4. VEGA grant č.1/9344/02 (2002–2004). Sociolingvistické aspekty produktivity v slovotvorbe. Členka výskumného tímu.

5. KEGA grant č.153/2001 (2001–2003) Zvukovo-intonačné, štylisticko-pragmatické, literárnoestetické a sociokultúrne dimenzie fungovania textu v médiách. Členka výskumného tímu.

6. Central European University, Budapešť, Maďarsko. Výskumný grant GSGP (1998–1999). Developing gender studies within cultural studies. Členka výskumného tímu.

7. VEGA grant (1995–1998) Comparative analysis of linguo-pragmatic, socio-pragmatic and psycho-grammatical means of school and mass media communication. Členka výskumného tímu.

Výskumné grantové pobyty v zahraničí:

1. Individuálny grant na účasť na aktivitách ďalšieho vzdelávania Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania, č. 104400137, University of Turin, Italy, 21.8.-29.8.2010.

2. Individuálny grant na účasť na aktivitách ďalšieho vzdelávania Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania, č.84320741/PO, University of Aarhus, Arhus, Dánsko, 20.8.-26.8.2008.

3. Individuálny grant pre pedagógov a pracovníkov v oblasti vzdelávania v programe SOCRATES-Comenius 2.2C, č.COM 2.2.C/2006/10, University od London, Londýn, UK, 29.8.-2.9.2006.

4. Tempus Phare Individual Mobility. Krátkodobý výskumný pobyt na University of Ulster, Belfast, UK. (1.6.-30.6.1998). Visiting Fellow.

5. Research Support Scheme, British Council – Krátkodobý výskumný pobyt v Centre for British and Comparative Cultural Studies, University of Warwick, Coventry, UK (13.1.-14.2.1997). Visiting Fellow.

6. Research Support Scheme, British Council – Krátkodobý výskumný pobyt v Centre for British and Comparative Cultural Studies, University of Warwick, Coventry, UK (1.7.- 3.8.1996). Visiting Fellow.

Garant

Garantka bakalárskeho študijného programu: Rodové štúdiá a kultúra – denná forma, v študijnom odbore: 2.1.32. cudzie jazyky a kultúry

Členstvo vo vedeckých orgánoch

Členka a prezidentka SKASE – Slovak Association for the Study of English, od roku 2003.

Členka Board of ESSE – European Society for the Study of English (2003–2007).

Secretary of ESSE – od roku 2008.

Členka a vice-prezidentka ENBAS – European Network for British Area Studies, od roku 1998.

Členka British Council, od roku 1994.

Členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti, od roku 1996.

Projekty

Diskurz mediálnej komunikácie – analýza britských televíznych správ

Spolupráca

Université Paris 13, Francúzsko

Vybrané publikácie

Krajčovičová, Slávka. 1999. Functioning of a Visual Mode in Individual Interaction Types in Television News Discourse. Comparative Studies in English and Slovak Massmedia and School Communication. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 18, 1999. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, pp. 144–241. ISBN 80–88722–33–0

Štekauer, Pavol / Chapman, Don / Tomaščíková, Slávka (25 %) / Franko, Stefan. 2005. „Word-Formation as Creativity within Productivity Constraints: Sociolinguistic Evidence“. In: Onomasiology Online 6 (2005): 1–55. http://www1.ku-eichstaett.de/…SW/OnOn6.htm ISSN 1616–9484

Štekauer, Pavol (50 %) – Tomaščíková, Slávka (50 %) (eds.) 2006. Word-Formation Theories Workshop: Electronic Collection of Presentation Materials. 81 p. Prešov : University of Prešov. Available online from 15.05.2006 at: http://www.pulib.sk/…op/index.htm ISBN: 80–8068–466–9.

Tomaščíková, Slávka. 2008. Changes in Television News Broadcasting in Britain in 1990s. In: Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Vol. 1 (50). Brasow: TUP, pp. 309–326. ISSN 2065–2178.

Tomaščíková, Slávka. 2009. Narrative as an element crossing boundaries between information and entertainment within television news discourse. In: Culture Language and Literature Across Border Regions: proceedings of the International Conference, Košice 28 – 29 April 2008. Krosno: PWSZ, pp. 185–196. ISBN 97889295091.

Tomaščíková, Slávka. 2005. Sitcom within British Studies. In: Chovanec, Jan (ed.) Theory and Practice in English Studies. Volume 4. Proceedings from the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies (Literature and Cultural Studies). Brno: Masaryk University, Faculty of Arts, pp. 249–254. ISBN 80–210–3836–5

Tomaščíková, Slávka. 2009. Narrative and Television News Discourse. In: Slovak Studies in English II. Bratislava: AnaPress, pp. 127–137. ISBN 978–80–89137–56–5.

Tomaščíková, Slávka. 2009. Aspects of culture and communication within foreign language learning. In: Cudzie jazyky v škole 6 : recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie. Nitra : PF UKF v Nitre, pp. 111–118. ISBN 9788080945497.

Tomaščíková, Slávka. 2008. Naratívum, komunikácia a masmediálny diskurz. In: Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Studia Aesthetica X. AFPh UP 192/274. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s. 421–428. ISBN 80–8068–699–4.

Tomaščíková, Slávka. 2008. Masmédiá vo vyučovaní britských štúdií. In: Pokrivčáková, Silvia – Filo, Jozef (eds.) Cudzie jazyky v škole 5. Nitra: PF UKF Nitra, pp. 134–139. ISBN 978–80–8094–416–2.

Tomaščíková, Slávka. 2005. Masmédiá – mobilita ich výrazu a významu. In: Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. AFPh UP 119/201. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s. 323–330. ISBN 80–8068–354–9

Tomaščíková, Slávka. 2004. Media Materials in British Studies. In: Philologica LX, Eighty Years of English Studies at the Faculty of Arts. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského, pp. 397–403. ISBN 80–223–2001–3

Tomaščíková, Slávka. 2002. Masmédiá a slovenská spoločnosť. In: O interpretácii masmediálneho textu. Zborník štúdií riešiteľov grantu KEGA č. 153/2001. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 17, 2002. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s.135–159. ISBN 80–8068–156–2

Krajčovičová, Slávka. 1997. Prostriedky neverbálnej komunikácie v diskurze literárneho diela. In: Sabol, Ján (ed.) Štylistika neverbálnej komunikácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte UK 15.-16.2.1996. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, s. 121–126. ISBN 80–88868–20–3

Krajčovičová, Slávka. 1997. Teaching the British Media in the Slovak Context. In: Cunningham, John – Horváth, József (eds.) Framing the Issues: British Studies – Media Studies, Conference Papers, Pécs, Hungary, May 1996. Budapest: The British Council, pp. 25–34. ISBN 963 04 7690 8

Tomaščíková, Slávka. 2005. Television news discourse. Prešov: University of Prešov. 113 p. Available online from 04.10.2005 at: http://www.pulib.sk/…a1/index.htm ISBN: 80–8068–393-X

Stekauer, Pavel (34%) – Tomaščíková, Slávka (33%) – Witalisz, Wladyslaw (33%) (eds.) 2009. Culture Language and Literature Across Border Regions. Krosno: Panstvova Wyzsza Szkola Zavodova. 336 p. ISBN 978–89295–09–1.

Haľko, Peter (34%) – Tomaščíková, Slávka (33%) – Velebná Božena (33%) (eds.). 2008. Culture, Language and Literature Across Border Regions. Conference Proceedings II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove and SKASE. 58 p. Available online from 27.11.2008 at: http://www.pulib.sk/…1/index.html ISBN 978–80–8068–910–0

Tomaščíková, Slávka. 2010. Tendencje postmodernistyczne w narracji w dyskursie programow informacyjnych telewizji brytyjskiej [Postmodern narrative biases in the discourse of British television news programmes]. In: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. Vol. 1 (2010). Jaroslaw: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Jaroslawiu, pp. 221–230. ISSN 2081–9048.

Tomaščíková, Slávka. 2009. Narrative Theories and Narrative Discourse. In: Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Vol. 2 (51). Brasow: TUP, pp. 281–290. ISSN 2066–7698.

Tomaščíková, Slávka. 2009. Narrative as an element crossing boundaries between information and entertainment within television news discourse. In: Culture Language and Literature Across Border Regions: proceedings of the International Conference, Košice 28 – 29 April 2008. Krosno: PWSZ, pp. 185–196. ISBN 97889295091.

Tomascikova, Slavka. 2009. Foreword. In: Pascual Soler, Nieves: A Critical Study of Female Culinary Detective Stories: Murder by Cookbook. Lewinston: The Edwin Mellen Press, Ltd., 2009, pp. i-ii. ISBN 978–0–7734–4687–8.

Tomaščíková, Slávka. 2011. Mimetyczne i diegetyczne konstrukcje w narracjach wiadomosci telewizyjnych [Mimetic vs. Diegetic Construction of Television News Narratives]. In: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. Vol. 1 (2011). Jaroslaw: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej w Jaroslawiu, pp. 349–362. ISSN 2081–9048.

Tomaščíková, Slávka. 2009. Diskurz televíznych správ: prístupy, teórie a metódy výskumu. In: Kultura, média, komunikace. Vol. 2009, No. 2. Olomouc, 2009. pp. 113–136. ISSN 1804–0365.

Tomaščíková, Slávka. 2010. British Situation Comedy and the Consciousness of New Class Differences in Slovakia In: European Journal of English Studies. Vol. 14, No. 3. December 2010. Taylor and Francis, 2010. pp. 207–220. ISSN 1382–5577.

Gregová, Renáta (33%) – Šnircová, Soňa (34%) – Tomaščíková, Slávka (33%) (eds.). 2011. Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in Anglophone PhD Studies. Košice: SKASE. 247 p. Available on CD ROM. ISBN 978–80–970821–3–0.

Tomaščíková, Slávka. 2011. The Past and Present Narrative Spaces of Slovak Television. In: Actas del IV Congreso de la SELICUP: Pasado, presente y futuro de la cultura popular: espacios y contextos. Palma de Mallorca, del 20 al 22 de octubre de 2010. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, pp. 1–18. ISBN 978–84–8384–197–6

Zaujímavé linky

http://kaa.ff.upjs.sk/ http://www.essenglish.org/ http://www.skase.sk/ http://www.doktorand.upjs.sk/

Calendar of Events

December '2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31