Assoc. Prof. Renáta Gregová, PhD.

Contact

Address

Department of British and American Studies
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Office Hours

Wednesday 10.30 - 12.00

E-mail

renata.gregova@upjs.sk

Room Number

123

Akademické tituly a hodnosti

Doc. – 2015, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, téma habilitačnej práce The Generative and the Structuralist Approach to the Syllable. A Comparative Analysis of English and Slovak, vedný odbor 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry

PhD. – 2005, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, téma dizertačnej práce Kvantita v štruktúre slovenskej a anglickej slabiky (v textoch masmediálnej komunikácie), vedný odbor 73–01–9 všeobecná jazykoveda, špecializácia fonetika a fonológia/masmediálna komunikácia

Mgr. – 1998, Filozofická fakulta UPJŠ (od r. 1997 Prešovská univerzita v Prešove), odbor fonetika – anglický jazyk;


Profesionálna kariéra

júl 2015 – doteraz, VŠ učiteľka, docentka, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky

2006 – jún 2015, VŠ učiteľka, odborná asistentka, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky

2003 – 2006, VŠ učiteľka, odborná asistentka, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky

2002 – 2003, VŠ učiteľka, odborná asistentka, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry

1999 – 2001, interná doktorandka, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry

členka Akademického senátu UPJŠ na funkčné obdobie 2013 – 2015 a 2015 – 2019

Štúdium

fonetika a fonológia anglického jazyka, porovnávacia fonetika a fonológia, úvod do jazykovedy

Prednášky v zahraničí:

9. – 17. máj 2008 – Erasmus Teaching Mobility: Universitdegli Studi dell'Aquila, L’Aquila (Taliansko)

11.– 18. október 2008 – Research visit: The University of Edinburgh, Edinburg (Veľká Británia)

19.– 26. september 2009 – Erasmus Teaching Mobility: Université Paris 13, Paríž (Francúzsko)

16.- 22. apríl 2012 – Erasmus Teaching Mobility: Universidad de Jaén, Jaén (Španielsko)

14. – 20. apríl 2013 – Erasmus Teaching Mobility: Swansea University, Swansea (Veľká Británia)

14. – 20. september 2013 – Erasmus Teaching Mobility: University of Turku, Turku (Fínsko)

10. – 13. december 2013, Bern (Švajčiarsko)

20. – 27. september 2014 – Erasmus Teaching Mobility: University of the Baelaric Island, Palma de Mallorka ( Španielsko)

Výskum

(komparatívna) fonetika, fonológia, morfofonológia

Členstvo vo vedeckých orgánoch

členka SKASE – Slovak Association for the Study of English

členka ESSE – European Society for the Study of English

členka SLS – Slavic Linguistics Society

Projekty

vedúca výskumného projektu
VEGA č. 1/0273/16 Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine, r. 2016 – 2018.

spoluriešiteľka výskumných projektov:

KEGA 153/2001 Zvukovo-intonačné, štylisticko-pragmalingvistické, literárnoestetické a sociálnokultúrne dimenzie fungovania textu v médiách, r. 2001–2003.

Interpretácia textov elektronických masových médií (Stručný terminologický slovník), Grant HESP číslo 2003/15. r. 2003– 2004.

KEGA 3/3191/05 Interpretácia elektronického mediálneho textu, r. 2005 – 2007.

VEGA, č. 1/3708/06 Invariantné a personálne fónické charakteristiky akustického rečového signálu a jeho všeobecnolingvistická, komunikačná, semiotická a kontrastívna analýza, r. 2006 – 2008.

VEGA, č. 1/0671/08, Semiotické a sociokultúrne parametre fungovania mediálneho textu, 2008 – 2010.

VEGA, č. 1/0020/08, Univerzálie a typológia v evaluatívnej morfológii – medzijazykový výskum, r. 2008 – 2010.

VEGA, č. 1/0283/09, Syntetická fonologická teória. Súčasný stav a perspektívy. r. 2009 – 2011.

VEGA, č. 1/0938/12, Vlnková (wavelet) analýza akustického rečového signálu. r. 2012 – 2014.

VEGA, č. 1/0094/12, Štandardný priemerný európsky jazyk – výskum európskych jazykov z pohľadu slovotvorby. r. 2012 – 2014.

APVV-0077–11, Audiometrické lingválne testy. r. 2012 – 2015, zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.

APVV-15–0492, Rečová audiometria v rómskom jazyku. r. 2016 – 2019, zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.

Publikačná činnosť

http://aleph.upjs.sk/…bin/epc2.cgi?…

Iné

co-editor of SKASE Journal of Theoretical Linguistics

Calendar of Events

August '2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31