Assoc. Prof. Renáta Panocová, PhD.

Contact

Address

Department of British and American Studies
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts
Moyzesova 9, 040 01 Košice

E-mail

renata.panocova@upjs.sk

Phone

055/234 71 33

Akademické tituly a hodnosti

2016 – doc. v študijnom odbore 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry, Filozofická fakulta Unvierzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Téma habilitačnej práce: The Vocabulary of Medical English: A Corpus-based Study.

2001 – PhD. v študijnom odbore slavistika – slovanské jazyky, Prešovská univerzita, Prešov. Téma dizertačnej práce: K otázke slovných druhov v ruskom a anglickom jazyku z pohľadu súčasnej lingvistickej teórie.

1995 – Mgr. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk – ruský jazyk, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove

Profesionálna kariéra

od 1.04.2006 – doteraz, vysokoškolská učiteľka, odborná asistentka na Katedre anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

od 2.10.1995 – 1.04.2006 – vysokoškolská učiteľka, odborná asistentka na Katedre jazykov Univerzity P.J. Šafárika, Košice

prodekanka pre medzinárodné vzťahy FF UPJŠ na funkčné obdobie 2015–2019

predsedníčka Akademického senátu FF UPJŠ na funkčné obdobie 2011–2015

členka Rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie 2011–2015

členka Akademického senátu FF UPJŠ na funkčné obdobie 2007–2011

od 2008 doteraz – projektový koordinátor FF UPJŠ

Štúdium

Vyučované predmety:

Morfológia

Porovnávacia morfológia

Lingvistický proseminár

Rečová komunikácia

Interkultúrna komunikácia

Špeciálny jazykový seminár

Prednášky na zahraničných univerzitách:

2017 – Erasmus učiteľská mobilita, Univerzita vo Viľňuse, Litva

2015 – Erasmus učiteľská mobilita, Université de Strasbourg, Francúzsko

2014 – Erasmus učiteľská mobilita, University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Španielsko

2013 – Erasmus učiteľská mobilita, Université de Strasbourg, Francúzsko

2013 – Erasmus učiteľská mobilita, Université Paris Diderot, Francúzsko

2009 – výskumný pobyt, Swansea University, Swansea, Wales, Veľká Británia

2008 – Erasmus učtieľská mobilita, University of Patras, Patras, Grécko

2007 – Erasmus učiteľská mobilita, Jagiellonian University, Krakow, Poľsko

Výskum

morfológia, slovotvorba, sémantika, terminológia

Členstvo vo vedeckých orgánoch

členka SKASE – Slovak Association for the Study of English

členka ESSE – European Society for the Study of English

členka EURALEX – European Association for Lexicography

Projekty

2016–2019 spoluriešiteľ APVV projektu Rečová audiometria v rómskom jazyku, zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.

2016–2018 spoluriešiteľ projektu VEGA Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine, zodpovedná riešiteľka doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.

2012–2015 spoluriešiteľ APVV projektu Audiometrické lingválne testy, zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.

2013–2015 projekt Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV) ITMS kód 26110230101, odborný garant aktivity 1.1. Tvorba a inovácia študijných programov na Filozofickej fakulte UPJŠ.

2012–2014 spoluriešiteľ 2012–2014 – spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0094/12: Štandardný priemerný európsky jazyk – výskum európskych jazykov z pohľadu slovotvorby. Zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.

2012–2014 projekt Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT) ITMS kód 26110230056

2010–2013 projekt Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ(DOKTORAND), Kód ITMS kód 26110230013

2008–2010 spoluriešiteľ projektu VEGA č.1/0020/08 Univerzálie a typológia v evaluatívnej morfológii – medzijazykový výskum, zodpovedný riešiteľ – Stekauer Pavel, Prof., PhDr., DrSc.

2006–2008 spoluriešiteľ projektu ESF v spolupráci s PF UPJŠ: Transformácia prírodovedných študijných programov a ich poskytovanie v anglickom jazyku Kód projektu : ESF SOP ĽZ-2005/NP1–051 č. 11230100466

2006–2008 spoluriešiteľ projektu ESF v spolupráci s PF UPJŠ: Rozvíjanie IKT a jazykových kompetencií v príprave budúcich učiteľov prírodovedných predmetov Kód projektu :ESF SOP ĽZ 2005/NP1–044 č. 11230100448

2005–2008 spoluriešiteľ projektu KEGA MŠ SR č. 3/3148 – Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a jeho aplikácia na učenie sa, vyučovanie a hodnotenie anglického odborného jazyka medicíny pri rozvíjaní a upevňovaní lingvistických jazykových kompetencií univerzitných študentov

Vybrané publikácie

Panocová, Renáta (2017), The Vocabulary of Medical English: A Corpus-based Study. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Panocová, Renáta (2016), 'Neoclassical compounds in the onomasiological approach’, In: The Semantics of Compounding, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 192–208.

Panocová, Renáta (2016), ‘A Descriptive Approach to Medical English Vocabulary’, in: Proceedings of the XVII EURALEX International Congress. Lexicography and Linguistic Diversity. Tbilisi : Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, pp. 529–540.

Panocová, Renáta (2015),* Categories of Word Formation and borrowing. An Onomasiological Account of Neoclassical Formations*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

ten Hacken, Pius & Panocová, Renáta (Editors),(2015), Word formation and Transparency in Medical English. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Panocová, Renáta (2015), ‚Transparency and Use of Neoclassical Word Formation in Medical English‘. In: Word formation and Transparency in Medical English, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, pp.73–96.

Panocová, Renáta (2013), ‚Semantics of Diminutivization: Evidence from Russian‘. In: The Semantics of Word Formation and Lexicalization, Edinburgh : Edinburgh University Press, pp. 266–285.

viac v katalógu publikačnej činnosti UPJŠ

Calendar of Events

November '2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30