PhDr. Mária Paľová, PhD.

Contact

Address

Department of British and American Studies
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Office Hours

Thursday
14.00-15.30

E-mail

maria.palova@upjs.sk

Phone

0903 626 454

Room Number

133

Akademické hodnosti a tituly
Vedecká hodnosť: PhD. – FF UK Bratislava, odbor 73–19–9 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia romanistika
Akademický titul: PhDr. – Filozofická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach

Profesionálna kariéra
od roku 2011 doteraz : vysokoškolská učiteľka, odborná asistentka na Katedre anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
od roku 2008 doteraz : Prekladateľka zapísaná v zozname Znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky
1990 – 2011 : vysokoškolská učiteľka, odborná asistentka na Katedre románskej a klasickej filológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
1984 – 1990 : stredoškolská učiteľka

Ocenenia
Prémia Literárneho fondu (Výboru sekcie pre vedecký a odborný preklad) v kategórii spoločenských vied za rok 1999, za preklad diela M. Grawitzová, J. Leca: Rozprava o politickej vede. KM-Systém, Prešov, 1999

Vyučované predmety
Teória odborného prekladu, Terminológia, Konzekutívne tlmočenie, Semináre odborného prekladu

Výskum
od roku 2015 doteraz: Projekt Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie, základný výskum v rámci projektu APVV-15–0307, spoluriešiteľka, zodpovedný riešiteľ prof. Dr. Rudolph Sock

Projekty
od roku 2015 doteraz: Jazykový korpus ako didakticky nástroj pri príprave učiteľov cudzích jazykov, prekladateľov, tlmočníkov a filológov v plurilingválnom a multikultúrnom kontexte, č. projektu 022UK-4/2016, zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.
2013 – 2015 : Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV), kód ITMS projektu: 26110230101, odborná garantka aktivity 1.1. doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
2012 – 2014 : Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k Excelentným európskym univerzitám (EXPERT), kód ITMS projektu : 20110230056
2008 – 2010 : Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky., VEGA 1/0416/08, vedúca tímu : doc. PhDr. Anna Butašová, CSc., PdF UK Bratislava

Vybrané publikácie
Paľová, M., Zeleňáková, M. : Construction des savoirs-faire en formation initiale de traducteur et interprète [Opis mediačnej kompetencie pri tlmočení z listu]. In: Nouveaux Cahiers d'Allemand. – ISSN 0758–170X. – Vol. 34, no. 2 (2016), s. 143–151.
Paľová, M. : Décrire la compétence de médiation en traduction à vue [Opis mediačnej kompetencie pri tlmočení z listu]. In: Nouveaux Cahiers d'Allemand. – ISSN 0758–170X. – Vol. 33, no. 4 (2015), s. 427–433.
Paľová, M., Franko, Š., Janigová, S. : Manuál implementácie Európskych noriem posudzovania kvality prekladateľských služieb. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, ISBN 9788081522703.
Paľová, M., Franko, Š. : Naučiť (sa) prekladať odborný text. Univerzita P. J. Šafárika, Košice, 2013, ISBN 978–80–8152–100–3
Paľová, M. : Preklad publikácie Beacco, J. C. a kol. : Príručka pre tvorbu a implementáciu plurilingválnych a interkultúrnych kurikúl. Bratislava, Štátny pedagogický ústav, 2013, ISBN 9788081181146
Paľová, M. : Aktuálny predmet mimojazykovej skutočnosti v odbornom preklade. IN : Preklad a tlmočenie 10 : Banská Bystrica, 2012 – ISBN 978–80557–0444–9 s. 283–289
Paľová, M. : Adaptácia a rekontextualizácia ako spôsob šírenia vedeckých a technických poznatkov. IN : FORLANG Cudzie jazyky v akademickom prostredí – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 – ISBN 978–80–553–0982–8 – s. 261–264

Calendar of Events

February '2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29