Assoc. Prof. Renáta Timková, PhD.

Contact

Address

Department of British and American Studies
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Office Hours

Wednesday: 9,30 - 11,30 (online)
                 

E-mail

renata.timkova@upjs.sk

Phone

055/234 72 10

Courses taught
Phonetics and Phonology
Gender and Language
Terminology of Medicine and Translation
Practical Slovak Grammar and Stylistics (for translators and interpreters)
English for Specific Purposes
Slovak language as a Foreign Language

Research interests
phonetics and phonology of Englsih and Slovak
second language acquisition

University service
from 2007 – Member of the Academic senate, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia
2008 – 2018 – institutional Erasmus coordinator, Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia

Research projects

2016–2018 – VEGA MŠ SR č.1/0273: Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine (A Comparative Research of the Distinctive Features of Phonemes in Slovak, English and German)

2012–2015 – APVV-0077: Audiometrické lingválne testy. (Audiometric lingual tests)

2012 – 2014 – VEGA MŠ SR č.: 1/0938: Vlnková analýza akustického signálu. (Wavelet analysis of acoustic signal)

2009 – 2011 – VEGA č. 1/0283: Syntetická fonologická teória: Súčasný stav a perspektívy. (Synthetic Phonological Theory: contemporary state and perspectives)

2006–2009 – VEGA MŠ SR č. 1/3708: Invariantné a personálne fónické charakteristiky akustického rečového signálu a jeho všeobecnolingvistická, komunikačná, semiotická a kontrastívna analýza. (Invariant and personal phonic characteristics of acoustic speech signal and its general-linguistic, communication, semiotic and contrastive analysis)

2005–2008 – KEGA MŠ SR č. 3/3148 – Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a jeho aplikácia na učenie sa, vyučovanie a hodnotenie anglického odborného jazyka medicíny pri rozvíjaní a upevňovaní lingvistických jazykových kompetencií univerzitných študentov. (Common European Framework for languages and its application to learning, teaching and assessment of medical English of university students)

2002–2004 – VEGA MŠ SR č. 1/9338 – Odborný jazyk a terminológia – spektrum pohľadov. (Language for specific purposes and terminology – spectrum of perspectives)

Educational projects (European Structural Funds):

2014 – 2015 – Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na KSSFaK FF UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka (DiSaC), (Extension of the study program Slovak language and literature at KSSFaK FF UPJŠ with focus on didactics of Slovak as a foreign language), ITMS kód: 26110230102

2013 – 2015 – Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných centier (SOFOS), (Development of knowledge and skills of UPJŠ employees and students with emphasis on interdisciplinary competences and integration into international research centers), ITMS kód: 26110230088

2013–2015 – Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV), (Development of innovative forms of education and support of interdisciplinarity of the study at the Pavol Jozef Šafárik Unviersity in Košice), ITMS kód 26110230101

2012–2014 – Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT), (Research and education at the Pavol Jozef Šafárik University – heading towards excellent European universities), ITMS kód 26110230056

Other projects (Erasmus+)
2019 – 2021 – AQET project coordinator at UPJŠ (Assessment of Quality of Erasmus Traineeships)

2014 – 2016 – ATEST project coordinator at UPJŠ (Assessment of Traineeships within the European Credit Transfer SysTem)

2011 – 2012 – MAUNIMO project coordinator at UPJŠ (MApping UNIversity MObility)

2009 – 2013 – EILC (Erasmus Intensive Language Course) project coordinator: EILC 2009, EILC 2010, EILC 2011, EILC 2012, EILC 2013 (courses held at Pavol
Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia)

Calendar of Events

July '2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31