Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Contact

Address

Pavol Jozef Safarik University in Kosice
Faculty of Arts, Department of British and American Studies
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Office Hours

2017-2018 winter term
Monday 8:40 - 10:10

E-mail

julius.rozenfeld@upjs.sk

Phone

+421 918 643 853

Room Number

Platon, 123

Profesionálna kariéra

1998–2004 Stredná primyselná škola a Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach: učiteľ anglického jazyka, vedúci CISCO sieťovej akadémie

2004–2007 Gymnázium a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Sándora Máraiho v Košiciach: zástupca riaditeľa

2007– Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedre anglistiky a amerikanistiky

Štúdium v zahraničí

1994 Focus Europe at IUC – International Education Centre in Svendborg, Denmark: „Danish Pedagogy and Education“

2009 Université Paris 13/Nord

Štúdium

1993–1997 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta humanitných vied, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk

2008–2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky, doktorandské štúdium v odbore neslovanských jazykov a literatúry

Výskum

Dizertačná práca: Vývoj a zmeny v britskom vzdelávacom systéme: aspekty triedy, náboženstva a etnickej príslušnosti

Členstvo vo vedeckých orgánoch

The European Society for the Study of English

The Slovak Association for the Study of English

Association for Teacher Education in Europe

Vybrané publikácie

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

Eastern European stereotypes in the British media, in: X Linguae.eu : A Trimestrial European Scientific Language Review. – ISSN 1337–8384. – Vol. 3, no 2 (2011), s. 36–41.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

From Conversation to Communication – Rec. Sabadoš, I. V., Rogač, L. V. in: Sučasni doslidžennja z inozemnoi filologii : zbirnyk naukovych prac. – Užgorod : UNU, 2009. – S. 577–581.

Changing aspects of immigration into the UK – Rec. L.O. Belej, L.V. Rogač. in: Sučasni doslidžennja z inozemnoj filologiji: vypusk 9: zbirnik naukovych prac. – Užgorod : Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011. – ISBN 9789662303001. – S. 398–401.

The Philosophical Roots of the British System of Education – Rec. Belej, L.O., Rogač, L.V. in: Sučasni doslidžennja z inozemnoj filologiji. – Užgorod: Užgorodskyj nacionaľnyj universytet, 2010. – ISBN 9789668904462. – S. 724–727.

The prevailing concept of beauty – Recenzenti zborníka L.O. Belej, G.P. Zavaľska. in: Sučasni doslidženija z inozemnoji filologiji : vypusk 6: zbirnik naukovych prac. – Užgorod : Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2008. – S. 191–195.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

Slovak Communities in Britain [elektronický zdroj] – Rec. Edita Kominarecová, Nieves Pascual Soler. in: Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in Anglophone PhD Studies [elektronický zdroj]. – Košice : SKASE, 2011. – ISBN 9788097082130. – S. 210–214.

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

The Place of Memorizing in Language Learning, in: Visnik Luganskogo nacionaľnogo universitety imeni Tarasa Ševčenka : filologični nauki -Luhansk : Taras Shevchenko National University, 2011. – No. 9 (220), 2011, s. 143–151.

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných):

Historical and Culturological Aspects of Teaching English as a Foreign Language Rec. Jozef Sipko et al. in: Historicko-kulturologické minimum vo vyučovaní cudzích jazykov. – Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. – ISBN 9788080947200. – S. 153–159.

Teaching the History of the European Union, in: Philologica LXV : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. – ISBN 9788022328944. – S. 101–104.

Iné

Doplnkové vzdelávanie a kurzy

2001 Kurz TQM

2001 Cisco Certified Network Associate

2005 European Computer Driving Licence Štart

2005 Pilotný projekt odbornej prípravy expertov verejnej správy na tvorbu a manažovanie projektov financovaných z ESF

2005 Využitie IKT v práci učiteľa

2005 Správca počítačových systémov

Calendar of Events

November '2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30