PhDr. Mária Paľová, PhD.

Contact

Address

Department of British and American Studies
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Office Hours

Tuesday
14:00 - 16:00
online

E-mail

maria.palova@upjs.sk

Phone

0903 626 454

Room Number

133

Conférences
2021 Artificial Intelligence & Intercultural Intelligence. 2021 ; CIUTI-Forum 2020, Paris, France
2020 Conférence invitée : Prosodie et anticipation de l´évolution du discours ; Brno, République tchèque
2019 Anticipation in Consecutive and Simultaneous Cognitive Tasks, ; Košice, Slovaquie
2019 ITAT 2019 Information Technologies – Applications and Theory ; CEUR Workshop Proceedings, Aachen, Allemagne
2018 Conférence internationale conviviale II ; Turčianske Teplice, Slovaquie
2018 Aranea 2018 Web Corpora as a Language Training Tool / Les corpus web comme instrument de formation linguistique ; Bratislava, Slovaquie
2017 Perception en langue et en discours ; Opole, Pologne
2016 Consécutivité et simultanéité en linguistique ; Strasbourg, France

Coopérations
Coordinatrice du programme d´études conjoint en traduction (Double diplôme de Master) en partenariat avec l´ITIRI de l´Université de Strasbourg / Koordinátorka magisterského študijného programu s dvojitým diplomom magisterského štúdia v odbore prekladateľstvo v partnerstve s ITIRI Univerzity v Štrasburgu

Autres compétences professionnelles
Traductrice inscrite au Registre des experts judiciaires, interprètes et traducteurs du Ministère de la Justice de la République slovaque / Prekladateľka zapísaná v zozname Znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky

Prix
Prix du Fonds littéraire – Section de traductions scientifiques et spécialisées pour la traduction de l´œuvre M. Grawitz, J. Leca : Traité de science politique / Prémia Literárneho fondu (Výboru sekcie pre vedecký a odborný preklad) v kategórii spoločenských vied za rok 1999, za preklad diela M. Grawitzová, J. Leca: Rozprava o politickej vede. KM-Systém, Prešov, 1999

Cours
Traductologie, Terminologie, Interprétation consécutive, TD de traduction spécialisée

Projets
2015 – 2020 : Stratégies anticipatoires phonétiques pour l´interprétation consécutive et simultanée / Projekt Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie, základný výskum v rámci projektu APVV-15–0307, spoluriešiteľka, zodpovedný riešiteľ prof. Dr. Rudolph Sock
2015 – 2019 : Jazykový korpus ako didakticky nástroj pri príprave učiteľov cudzích jazykov, prekladateľov, tlmočníkov a filológov v plurilingválnom a multikultúrnom kontexte, č. projektu 022UK-4/2016, zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.
2013 – 2015 : Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV), kód ITMS projektu: 26110230101, odborná garantka aktivity 1.1. doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
2012 – 2014 : Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k Excelentným európskym univerzitám (EXPERT), kód ITMS projektu : 20110230056
2008 – 2010 : Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky., VEGA 1/0416/08, vedúca tímu : doc. PhDr. Anna Butašová, CSc., PdF UK Bratislava

Publications
Paľová, M., Zeleňáková, M. : O prozodickom anticipačnom náznaku. XLinguae. European Scientific Language Journal, 1/2019, ISSN 1337–8384, s. 165–180.
Paľová, M., Kiktová, E. : Les indices anticipatoires prosodiques et l´activation de la référence en interprétation simultanée. European Scientific Language Journal, 1XL/2019, ISSN 1337–8384, s. 13–22.
Paľová, M, Zimmermann, J., Kiktová, E. : Towards tho the Anticipation in Simultaneous Interpreting. CEUR Workshop Proceedings, Vol – 2473, urn:nbn:de:0074–2473–1, ITAT 2019 Information Technologies – Applications and Theory. http://ceur-ws.org/…/paper35.pdf

Paľová, M., Zeleňáková, M. : Využitie korpusov Aranea v právnom preklade: slovesný vid a jeho vyjadrenie v slovenskej a francúzskej časti korpusu Aranea. IN : Webové korpusy Aranea Učebnica pre učiteľov cudzích jazykov, prekladateľov, tlmočníkov, filológov a študentov filologických odborov, Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2019, ISBN 978–80–223–4663–4
Paľová, M. : Transit mnésique en traduction à vue. In Meyer, J-P., Paľová, M., Marsac, F. (dir.) : Consécutivité et simultanéité en Linguistique, Langues et Parole. L´Harmattan, Paris, 2018, ISBN 978–2–343–14279–1, s. 115 – 125.
Paľová, M. : Desať autorov hľadá riešenie problematického vzťahu lingvistiky a translatológie. In: Jazykovedný časopis. – ISSN 0021–5597. – Vol. 68, No. 3 (2017), s. 508–511.
Paľová, M. : Les réactualisations discursives de la dénomination de „réfugié“. In: Neophilologica. – ISSN 0208–5550. – No. 29 (2017), s. 224–239.
Paľová, M., Zeleňáková, M. : Construction des savoirs-faire en formation initiale de traducteur et interprète. In: Nouveaux Cahiers d'Allemand. – ISSN 0758–170X. – Vol. 34, no. 2 (2016), s. 143–151.

Paľová, M. : Décrire la compétence de médiation en traduction à vue. In: Nouveaux Cahiers d'Allemand. – ISSN 0758–170X. – Vol. 33, no. 4 (2015), s. 427–433.

Paľová, M., Franko, Š., Janigová, S. : Manuál implementácie Európskych noriem posudzovania kvality prekladateľských služieb. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, ISBN 9788081522703.

Associations professionnelles
Institut universitaire franco-slovaque / Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút
FrancAvis – Association des enseignants universitaires de français en Slovaquie / Slovenská asociácia vysokoškolských učiteľov francúzštiny

Calendar of Events

July '2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31